kl800.com省心范文网

新丰中学2007-2008学年度第二学期高二期中试卷


新丰中学 2007-2008 学年度第二学期期中考试 高二年级语文试卷 考试时间 150 分钟,总分 160 分。 甲、必考内容 一、语言文字应用(18 分) 1、下列词语中加点字的读音全对的一项是() A.笃厚(dǔ)债券(quàn)沉湎(miǎn)力能扛鼎(káng) B.妊娠(shēn)泥淖(nào)栅栏(zhà)长歌当哭(dàng) C.商贾(gǔ)贮藏(zhù)栖息(xī)悄无声息(qiǎo) D.龟裂(jūn)筵席(yán)濒临(pín)桀骜锋利(ào) 2、下列各句中加点的成语的使用,恰当的一句是 () A、发展生产力是当前首当其冲的大事,是一切工作的重中之重。 B、全党同志一定要居安思危、增强忧患意识,一定要戒骄戒躁、艰苦奋斗。 C、好一幅“梅花闹春”图,这妙手回春之作,把人们带到了融融春光之中。 D、5 月以来,我国多数省市猪肉价格炙手可热,而猪肉价格上涨也拉动其他肉类产品价 格的波动,有些城市的猪肉价格已经达到历史最高点。 3、下列剧中没有语病的一项是() A、日本内阁总理大臣一次次参拜靖国神社,日本内阁要员屡次否认侵略战争历史,对于饱受 侵略战争祸患的中国人民是不能容忍的。 B、当今社会生活中,信用缺失已成为一种普遍化的短期行为,它扰乱了市场秩序,降低了经 济运行效率,使企业难以正常的成长和发展,对整个社会遗害无穷。 C、当桶装水上机后,由于二次污染或饮水机放置位置不当,容易形成细菌和藻类繁殖生长。 为避免不出现问题,有关方面建议,桶装水的最佳饮用期为 7—9 天。 D、人的素质的提高,不仅体现在物质生活条件和生活水平的改善上,也体现在精神生活和思 想素质的提高上。 4、阅读下面一则手机短信,用精炼而深刻的语句总结其寓意。 (不超过 20 个字) (2 分) 大熊猫过生日,吹灭生日蜡烛后,朋友们问它许了什么愿。大熊猫回答说: “我这辈子有两个 愿望:一个是希望能把我的黑眼圈治好,还有一个就是希望我也能照张彩色照片。 ” 5、将下面的几个短句组合成一个长单句(可适当增加词语) ,做到保留全部信息。 (3 分) (1)中央电视台将于 2007 年 9 月 26 日和 27 日播出一个专题片。 (2)播出的频道和时间是:第五套节目 23 点;2 套节目 18 点。 (3)该专题片为《雅典奥运会——金牌背后的故事》 。 答: 6、在下边的方框内填词,以图解申农所说的信息传递经过。 (4 分) 美国贝尔电信公司的申农博士认为, 通讯就是在两个系统之间传播信息, 即从信源发出信息, 信息通过编码变换成信号, 信号在信道中传输, 通过信道传输的信号再通过译码变换成信息, 信宿(接收者)就可以从中获取信息。这种从通讯系统中提出的信息概念,被称为狭义的信息 概念。

(信号)

(信号)

(信息)

二、古代诗文阅读(34 分) 阅读下面一段文言文,完成 7~10 题。(18 分) 彭越者,昌邑人也,字仲。常渔钜野泽中,为群盗。陈胜、项梁之起,少年或谓越日: “诸豪 桀相立畔秦,仲可以来,亦效之。 ”彭越日: “两龙方斗,且待之。 ” 沛公之从砀北击昌邑,彭越助之。汉元年秋,越大破楚军。乃拜彭越为魏相国,擅将其兵, 略定梁地。 汉五年秋,项王之南走阳夏,彭越复下昌邑旁二十余城,得谷十余万斛,以给汉王食。 汉王败,使使召彭越并力击楚。越日: “魏地初定,尚畏楚,未可去。 ”汉王追楚,为项籍所 败固陵。乃谓留侯日: “诸侯兵不从,为之奈何?”留侯日: “齐王信之立,非君王之意,信亦 不自坚。彭越本定梁地,功多,始君王以魏豹故,拜彭越为魏相国,今豹死毋后。且越亦欲 王,而君王不蚤定。与此两国约:即胜楚,睢阳以北至谷城,皆以王彭相国;从陈以东傅海, 与齐王信。齐王信家在楚,此其意欲复得故邑。君王能出捐此地许二人,二人今可致;即不 能,事未可知也。 ”于是汉王乃发使使彭越,如留侯策。使者至,彭越乃悉引兵会垓下,遂破 楚。春,立彭越为梁王,都定陶。 十年秋,陈豨反代地,高帝自往击,征兵梁王。梁王称病,使将将兵诣邯郸。高帝怒,使人 让梁王。梁王恐,欲自往谢。其将扈辄日: “王始不往,见让而往,往则为禽矣。不如遂发兵 反。 ”梁王不听,称病。梁王怒其太仆,欲斩之。太仆亡走汉,告梁王与扈辄谋反。于是上使 使掩梁王,梁王不觉,捕梁王,囚之洛阳。有司治反形已具,请论如法,上赦以为庶人,传 处蜀青衣。西至郑,逢吕后从长安来,欲之洛阳,道见彭王,彭王为吕后泣涕,自言无罪, 愿处故昌邑。吕后许诺,与俱东至洛阳。吕后白上日: “彭王壮士,今徙之蜀,此自遗患,不 如遂诛之。 妾谨与俱来。 ” 于是吕后乃令其舍人告彭越复谋反。 廷尉王恬开奏请族之。 上乃可, 遂夷越宗族,国除。 (节选自《史记•魏豹彭越列传》) 7、加点词的意义和用法相同的一组是(3 分)() A、两龙方斗,且待之,B、逢吕后从长安来,欲之洛阳 彼且奚适也?大军不知广所之,故弗从 C、梁王恐,欲自往谢 D、廷尉王恬开奏请族之 哙拜谢,起,立而饮之士大夫之族,日师日弟子云者 8、下列句子,导致彭越人生悲剧的一组是(3 分)() ①乃拜彭越为魏相国,擅将其兵,略定梁地。 ②于是汉王乃发使使彭越,如留侯策。 ③高帝自往击,征兵梁王。梁王称病,使将将兵诣邯郸。 ④梁王怒其太仆,欲斩之。 ⑤太仆亡走汉,告梁王与扈辄谋反。 ⑥彭王壮士,今徙之蜀,此自遗患,不如遂诛之。 A、①②⑨B、②④⑤C、③⑤⑥D、①④⑥ 9、下列对原文理解有错的一项是(3 分)() A、彭越出身低贱,跟随刘邦征战,曾立下赫赫战功,但后来不听刘邦指挥,导致族灭。 B、彭越虽是一介武夫,但有勇有谋,在高帝讨伐陈豨时,他按兵不动,想借机谋反。

C、彭越与韩信被诛,正应了韩信所言: “狡兔死,良狗烹;高鸟尽,良弓藏;敌国破,谋臣 亡。 ” D、在被发配蜀地途中,如果没有遇到吕后,彭越也许不会被诛灭,起码不会那么快。吕后为 人两面三刀,阴险歹毒。 10、将下列句子(①②为文中画线句子)译成现代汉语(9 分,每题 3 分) ①于是汉王乃发使使彭越,如留侯策。 译: 。 ②王始不往,见让而往,往则为禽矣。 译: 。 ③会项伯欲活张良,夜往见良,因以文谕项羽。(选自《史记•高祖本纪》) 译: 。 11、阅读下面的诗歌,然后回答问题。 (8 分) 丹阳送韦参军 (唐)严维 丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋。 日晚江南望江北,寒鸦飞尽水悠悠。 (1)“一别心知两地秋”中“两地秋”是双关语:表面上写,实际上却是表达。 (4 分) (2)诗的三、四句情景交融,请简要赏析。 (4 分) _________________________________________________________________&nbs


冠龙高级中学0708学年度第二学期期中考试高二语文试卷.doc

冠龙高级中学0708学年度第二学期期中考试高二语文试卷_教学案例/设计_教学研究_教育专区。超级好的资料,保证是精品文档 冠龙高级中学 0708 学年度第二学期期中...

...大丰市新丰中学2017-2018学年高二下学期期中考试(理....doc

江苏省大丰市新丰中学 2017-2018 学年 高二学期期中考试(理) 说明:(1)试卷满分 160 分,考试时间 120 分钟. (2)本试卷分为第Ⅰ卷(填空题)和第Ⅱ卷(解答...

2007—2008学年度第二学期扬州市邗江区蒋王中学高二期....doc

20072008学年度第二学期扬州市邗江区蒋王中学高二期中重点_中职中专_职业教育_教育专区。2007 20072008 学年度第二学期蒋王中学期中考试高二历史试卷(选修 第Ⅰ...

江苏省泗洪楚天外国语学校07-08学年第二学期高二期中试卷.doc

江苏省泗洪楚天外国语学校 07-08 学年第二学期高二期中试卷 物理时间:100

福建省厦门第一中学20072008学年第二学期期中考试高....doc

福建省厦门第一中学20072008学年第二学期期中考试高二年数学(理科)试卷 值得看看值得看看隐藏>> 福建省厦门第一中学 20072008 学年 第二学期期中考试 高二...

...三中学2007-2008学年度高二语文第二学期期中考试试....doc

黑龙江省哈尔滨市第三中学2007-2008学年度高二语文第二学期期中考试试题 - 黑龙江省哈尔滨市第三中学 2007-2008 学年度高二语文第二学期期中 考试试题 提示:本试卷...

...市新丰中学2018-2019学年高二下学期期中数学试卷(理....doc

江苏省盐城市大丰市新丰中学2018-2019学年高二学期期中数学试卷(理科) Word版含解析 - 2018-2019 学年江苏省盐城市大丰市新丰中学高二(下)期中学试卷 (...

2008学年第一学期高二历史(加试)期中考试试卷及答案.doc

上海市光明中学 2008 学年第学期期中考试高二年级历史加试试卷考生注意:试题

深圳市沙头角中学2007-2008年度第二学期高二期中考试选....doc

2007- 年度第二学期高二期中考试( 深圳市沙头角中学 2007-2008 年度第二学期高二期中考试(选修 3-4) 物理试题 2008 2008-4-25 本试卷考试内容为选修 3-4,...

江苏省苏州中学2007-2008学年度第二学期期中考试.doc

高一数学第一学期期中考试高一数学第一学期期中考试隐藏>> 北中数学 江苏省苏州中学 2007-2008 学年度第二学期期中考试 高一数学本试卷满分 100 分,考试时间 90 ...

江苏省赣榆高级中学2007-2008学年度第二学期期中考试高....pdf

江苏省赣榆高级中学2007-2008学年度第二学期期中考试高二语文 - http://hotnews2011.blog.163.com 江苏省赣榆高级中学 2007-2008 学年度第二学期期...

高明纪念中学2006-2007学年度高二第一学期期中测试(卷)....doc

高明纪念中学 2006-2007 学年度高二第学期期中测试(卷)注意事项: 1.全卷五大题,24 小题,共 12 页,满分为 150 分,考试时间 150 分钟。 2.答卷时,考生务...

浙江省平湖中学20072008学年度第二学期高二5月月考_图文.doc

浙江省平湖中学 20072008 学年度第二学期高二 5 月月考 物理试题 (考试范围:十六章第一节,十七、十八章全部)命题人 :丁红明 审题人: 费雷华 注意事项 1....

安徽省淮北市西园中学2007-2008学年度第二学期期中考试.doc

安徽省淮北市西园中学2007-2008学年度第二学期期中考试 - ???装???

人教版2008-2009学年度第一学期高二期中考试.doc

人教版2008-2009学年度第学期高二期中考试 - 2008-2009 学年度第学期高二期中考试 生 物 2008.11 说明:l、本试卷分第 1 卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题...

鼓楼区2007~2008学年度第二学期地理期中试卷.doc

鼓楼区20072008学年度第二学期地理期中试卷 - 中小学教育资源站(http://www.edudown.net),百万资源免费下载,无须注册! 鼓楼区 2007~2008 学年度第二学...

芜湖一中2007~2008学年度高二年级下学期.doc

芜湖一中20072008学年度高二年级下学期_高二理化生_理化生_高中教育_教育专区。测试卷。 学年度高二年级下学期期中考试 高二年级下学期 芜湖一中 2007~2008 学...

于都实验中学2007-2008学年第二学期期中考试人教版_免....doc

AB1C1 的体积 http://www.ltjiajiao.com 蓝天家教网 http://www.ltjiajiao.com 伴您快乐成长 于都实验中学 2007-2008 学年第 二学期期中考试答案 高二数学...

常州市第一中学2007-2008学年度第二学期期末考试高二年....doc

常州市第一中学2007-2008学年度第二学期期末考试高二年级物理试卷 考试练习,考前冲刺考试练习,考前冲刺隐藏>> 蓝天家教网 http://www.ltjiajiao.com 伴您快乐成长...

霍邱一中2008-2009学年度第二学期期中考试 高二物理试卷.doc

霍邱一中2008-2009学年度第二学期期中考试 高二物理试卷_专业资料。霍邱一中 2008-2009 学年度第二学期期中考试 高二物理试卷命题人:陈浩东 审题人:陈方才 考试时间...