kl800.com省心范文网

李密《陈情表》“伏惟圣朝以孝治天下”阅读训练附答案


【原文选段】 :阅读下面的文言文,完成 9~12 题(8 分) 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故 老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今 臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀。但以刘日薄西山,气 息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。母、孙二 人,更相为命,是以区区不能废远。 臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于 陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯 所见明知,皇天后土实所共鉴。愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当 陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。 ――你还可以点此查看《陈情表原 文、 注释、 翻译与赏析》 【阅读训练】 : 9. 对下面句中加点的词解释不正确的一项是 A. 犹蒙矜育 矜: 怜悯 B. 不矜名节 矜: 夸耀 C. 听臣微志 听: 听见 D. 日薄西山 薄: 迫近 10.比较下列句中“以”字的用法和意义判断正确的一项是 ①伏惟圣朝以孝治天 下 ②但以刘日薄西山 ③是以区区不能废远 ④谨拜表以闻 A. ①与②相同, ③与④不同 B. ②与③相同, ①与④不同 C. ①与③相同, ②与④不同 D. ②与③相同, ①与④相同 11. 下列加点词的意义,与现代汉语相同的一项是 A.臣之辛苦,非独蜀之人士 B.本图宦 达,不矜名节 C.欲苟顺私情,则告诉不许 D.是以区区不能废远 12.《孝经》中说 “夫孝, 始于事亲, 中于事君, 终于立身” , 下列不能体现 “孝心” 的一项是 A. 凡在故老, 犹蒙矜育 B. 区区不能废远 C. 乌鸟私情,愿乞终养 D. 矜悯愚诚,听臣微志 13. 把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语(4 分,每小题 2 分) ⑴ 过蒙拔擢, 宠命优渥。 译文: ⑵ 臣生当陨首, 死当结草。 译文: 【参考答案】 : 9.C 10.B 11.B 12.A 13.⑴我受到过分的提拔,而且恩命十分优厚。 ⑵我(将来只要)活着就愿 意献出生命(为国出力) ,死了也愿意报答陛下的恩惠。


赞助商链接

陈情表习题

偏正结构。源出晋 · 李密《陈情表》。近义 成语...4 (3)①臣具以表闻。 ②伏惟圣朝以孝治天下。...6 陈情表知识点梳理练习 参考答案 (一)通假字 1....

2016年3月《陈情表》阅读答案

2016年3月《陈情表》阅读答案_高三语文_语文_高中...8、下面句子中都是反映李密家境状况的一组是( C ...伏惟圣朝以孝治天下 【解析】 例句和 B 项都作...

《陈情表》检测

暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档《陈情表》检测...敛赀财以送其行 B.伏惟圣朝以孝治天下 C.臣密...有鉴于此,李密反复申说祖母的养育之恩和本人终养...

...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特...

阅读《陈情表》中的一段文字,回答下列小题: 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不名节。今臣...

16陈情表(已精心校对、排版,无任何错误,附参考答案)

(节选自李密《陈情表》 ) 1.下面句子中加点字的解释,错误的一项是( ) A....“伏惟圣朝以孝治天下”中的“圣朝”指 ___ (填朝代) 。作者搬出圣朝“以...

陈情表(第三课时)

陈情表(三) 【课题】必修三 第一单元 《陈情表》 ...从“伏惟圣朝以孝治天下,”到“谨拜表以闻。”...全能够表现李密孝敬祖母的一项是( ... 【答案】 ...

知恒教育语文试题5

李白《行路难》(其一) 【正确答案】C 【答案解析】...阅读李密《陈情表》中的一段文字,然后回答 21~23 ...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣...

陈情表一课测试题

暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 陈情表一课测试...晋武帝征诏李密为太子洗马,李密不愿应诏,就写了这...(4)伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况...

大学语文练习题(专升本)有答案

李密《陈情表》 26 孔子认为“大同” “小康”的根本区别: ,大同是“天下为公...3 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕...

陈情表

《陈情表》复习教学案陈情表——晋· 李密 臣密言:...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣...2 《陈情表》复习参考答案 1. 解释以下加点的实词:...