kl800.com省心范文网

李密《陈情表》“伏惟圣朝以孝治天下”阅读训练附答案


【原文选段】 :阅读下面的文言文,完成 9~12 题(8 分) 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故 老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今 臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀。但以刘日薄西山,气 息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。母、孙二 人,更相为命,是以区区不能废远。 臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于 陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯 所见明知,皇天后土实所共鉴。愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当 陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。 ――你还可以点此查看《陈情表原 文、 注释、 翻译与赏析》 【阅读训练】 : 9. 对下面句中加点的词解释不正确的一项是 A. 犹蒙矜育 矜: 怜悯 B. 不矜名节 矜: 夸耀 C. 听臣微志 听: 听见 D. 日薄西山 薄: 迫近 10.比较下列句中“以”字的用法和意义判断正确的一项是 ①伏惟圣朝以孝治天 下 ②但以刘日薄西山 ③是以区区不能废远 ④谨拜表以闻 A. ①与②相同, ③与④不同 B. ②与③相同, ①与④不同 C. ①与③相同, ②与④不同 D. ②与③相同, ①与④相同 11. 下列加点词的意义,与现代汉语相同的一项是 A.臣之辛苦,非独蜀之人士 B.本图宦 达,不矜名节 C.欲苟顺私情,则告诉不许 D.是以区区不能废远 12.《孝经》中说 “夫孝, 始于事亲, 中于事君, 终于立身” , 下列不能体现 “孝心” 的一项是 A. 凡在故老, 犹蒙矜育 B. 区区不能废远 C. 乌鸟私情,愿乞终养 D. 矜悯愚诚,听臣微志 13. 把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语(4 分,每小题 2 分) ⑴ 过蒙拔擢, 宠命优渥。 译文: ⑵ 臣生当陨首, 死当结草。 译文: 【参考答案】 : 9.C 10.B 11.B 12.A 13.⑴我受到过分的提拔,而且恩命十分优厚。 ⑵我(将来只要)活着就愿 意献出生命(为国出力) ,死了也愿意报答陛下的恩惠。


课内阅读《陈情表》答案.doc

课内阅读《陈情表》答案_韩语学习_外语学习_教育专区...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣...晋武帝征诏李密为太子洗马, 李密不愿应诏, 就写...

(人教版)语文必修五同步训练:第7课-陈情表(含答案).doc

B.伏惟圣朝以孝治天下。 C.臣密今年 7 *陈情表 (时间:60 分钟 满分:60 ...晋武帝阅读《陈情表》后说:“李密不是徒有虚名。”于是就停止征召他。后来刘氏...

2016年3月《陈情表》阅读答案.doc

2016年3月《陈情表》阅读答案_高三语文_语文_高中...8、下面句子中都是反映李密家境状况的一组是( C ...伏惟圣朝以孝治天下 【解析】 例句和 B 项都作...

《陈情表》试题含答案.doc

B.伏惟圣朝以孝治天下。 C.臣密今年四十有四。 D.臣以险衅,夙遭闵凶。 ...“陈情表 李密阅读试题... 暂无评价 1页 5下载券 陈情表春招考试试题 暂无...

...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特....doc

阅读《陈情表》中的一段文字,回答下列小题: 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜

2016年3月《陈情表》阅读答案解析.doc

《陈情表》阅读答案一、基础巩固 1.对下列句中加线...8、下面句子中都是反映李密家境状况的一组是( C ...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣...

2016年3月《陈情表》阅读练习.doc

8、下面句子中都是反映李密家境状况的一组是( ) ...【《陈情表》阅读答案《陈情表》阅读答案。诏书切...猥以微贱,当侍东宫 D.伏惟圣朝以孝治天下 3、...

16陈情表(已精心校对、排版,无任何错误,附参考答案).doc

(节选自李密《陈情表》 ) 1.下面句子中加点字的解释,错误的一项是( ) A....“伏惟圣朝以孝治天下”中的“圣朝”指 ___ (填朝代) 。作者搬出圣朝“以...

15、陈情表检测卷(含答案).doc

④优惟圣朝以 孝治天下 ... ⑤但以 刘日薄西山...() A、李密不接受晋武帝的任命,是因为他想保持...五 15.陈情表 检测案 《陈情表》检测卷 参考答案....

《陈情表》同步练习.doc

臣以险衅( F.日薄(序号 答案 1 2 B.既无伯叔...B.伏惟圣朝以孝治天下。 D.臣以险衅,夙遭闵凶...(18 分) ) 1、李密《陈情表》中的“___,___...

《陈情表》同步练习.doc

暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档《陈情表》同步...当侍东宫 ④优惟圣朝以孝治天下 ⑤但以刘日薄...( ) A、晋武帝征诏李密为太子洗马,李密不愿应诏...

《陈情表》练习及答案.txt

《陈情表》练习及答案_语文_高中教育_教育专区。《...3、下面句子中都是反映李密家境状况的一组是( C ...臣以供养无主,辞不赴命 ④伏惟圣朝以孝治天下 A...

...72篇必背古诗文理解性默写之《陈情表》(含答案).doc

默写之《陈情表》 (含答案) 二、选择性必修(10 篇) 05《陈情表》 (李密) ...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝...

...第一单元 陈情表同步练测 鲁人版必修3【含答案】.doc

暂无评价|0人阅读|0次下载 届高中语文 第一单元 陈情表同步练测 鲁人版必修3【含答案】_语文_高中教育_教育专区。1 陈情表 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹...

《陈情表》练习.doc

《陈情表》练习 【基础知识整理】 一、文学常识 1、 李密, 文学家。 他陈情...B. 伏惟圣朝以孝治天下?? C. 臣以险衅,夙遭闵凶。 D.臣少多疾病,九岁...

《陈情表》学案及练习2015解析.doc

公元 265 年,晋武帝司马炎请李密出来做官,先拜郎中...【第二段译文】 -2- 伏惟圣朝以孝治天下, 凡...“陈情”方法 九.阅读《陈情表》 ,完成 1---18 ...

陈情表课后练习_图文.ppt

暂无评价|0人阅读|0次下载 | 举报文档 陈情表课后练习_语文_高中教育_教育专区...5、伏惟圣朝以孝治天下。 介词:因为介词:凭 介词:用, 介词:用 6、但以刘...

一课一练《陈情表》.doc

一课一练《陈情表》_高二语文_语文_高中教育_教育...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣...李密在这之前很少做官,显示了他无意以名誉节操来...

《陈情表》巩固练习.doc

暂无评价|0人阅读|0次下载 | 举报文档 《...B. 李密以治国纲领 “伏惟圣朝以孝治天下” 为...《陈情表》练习题及答案 暂无评价 4页 1下载券 ...

陈情表学案及答案.doc

陈情表学案及答案_高三语文_语文_高中教育_教育专区...伏惟圣朝以孝治天下 但以刘日薄西山 臣无祖母,...李密《陈情表》流传于后世,被传颂为孝道的典范。 ...