kl800.com省心范文网

李密《陈情表》“伏惟圣朝以孝治天下”阅读训练附答案

【原文选段】 :阅读下面的文言文,完成 9~12 题(8 分) 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故 老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今 臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀。但以刘日薄西山,气 息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。母、孙二 人,更相为命,是以区区不能废远。 臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于 陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯 所见明知,皇天后土实所共鉴。愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当 陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。 ――你还可以点此查看《陈情表原 文、 注释、 翻译与赏析》 【阅读训练】 : 9. 对下面句中加点的词解释不正确的一项是 A. 犹蒙矜育 矜: 怜悯 B. 不矜名节 矜: 夸耀 C. 听臣微志 听: 听见 D. 日薄西山 薄: 迫近 10.比较下列句中“以”字的用法和意义判断正确的一项是 ①伏惟圣朝以孝治天 下 ②但以刘日薄西山 ③是以区区不能废远 ④谨拜表以闻 A. ①与②相同, ③与④不同 B. ②与③相同, ①与④不同 C. ①与③相同, ②与④不同 D. ②与③相同, ①与④相同 11. 下列加点词的意义,与现代汉语相同的一项是 A.臣之辛苦,非独蜀之人士 B.本图宦 达,不矜名节 C.欲苟顺私情,则告诉不许 D.是以区区不能废远 12.《孝经》中说 “夫孝, 始于事亲, 中于事君, 终于立身” , 下列不能体现 “孝心” 的一项是 A. 凡在故老, 犹蒙矜育 B. 区区不能废远 C. 乌鸟私情,愿乞终养 D. 矜悯愚诚,听臣微志 13. 把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语(4 分,每小题 2 分) ⑴ 过蒙拔擢, 宠命优渥。 译文: ⑵ 臣生当陨首, 死当结草。 译文: 【参考答案】 : 9.C 10.B 11.B 12.A 13.⑴我受到过分的提拔,而且恩命十分优厚。 ⑵我(将来只要)活着就愿 意献出生命(为国出力) ,死了也愿意报答陛下的恩惠。


李密《陈情表》“伏惟圣朝以孝治天下”阅读训练附答案.doc

李密《陈情表》伏惟圣朝以孝治天下阅读训练附答案_从业资格考试_资格考试/认证

...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特....doc

阅读李密《陈情表》片段,回答下列小题: 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,

...附中2018届高三第三次适应性训练语文试题(附答案).doc

2018最新试题资料-陕西省西工大附中2018届高三第三次适应性训练语文试题(附答案)...(李密《陈情表》 ) (8)伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,___,况臣孤苦,特...

课内阅读《陈情表》答案.doc

课内阅读《陈情表》答案_韩语学习_外语学习_教育专区...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣...晋武帝征诏李密为太子洗马, 李密不愿应诏, 就写...

(人教版)语文必修五同步训练:第7课-陈情表(含答案).doc

B.伏惟圣朝以孝治天下。 C.臣密今年 7 *陈情表 (时间:60 分钟 满分:60 ...晋武帝阅读《陈情表》后说:“李密不是徒有虚名。”于是就停止征召他。后来刘氏...

...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特....doc

阅读《陈情表》中的一段文字,回答下列小题: 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜

《大学语文(专科必修)》2014期末试题及答案.doc

暂无评价|0人阅读|0次下载《大学语文(专科必修)》2014期末试题及答案_院校资料...(本题 10 分) 10.默写李密《陈情表》第三自然段: 伏惟圣朝以孝治天下,??...

2016年3月《陈情表》阅读答案.doc

2016年3月《陈情表》阅读答案_高三语文_语文_高中...8、下面句子中都是反映李密家境状况的一组是( C ...伏惟圣朝以孝治天下 【解析】 例句和 B 项都作...

陈情表练习及答案(选择题为主).doc

以刘日薄西山,气息奄奄 B. 伏惟圣朝以孝治天下...李密在这之前很少做官,显示了他无意以名誉节操来...《陈情表》阅读训练题及... 暂无评价 1页 5下载...

《陈情表》同步练习.doc

臣以险衅( F.日薄(序号 答案 1 2 B.既无伯叔...B.伏惟圣朝以孝治天下。 D.臣以险衅,夙遭闵凶...(18 分) ) 1、李密《陈情表》中的“___,___...

16陈情表(已精心校对、排版,无任何错误,附参考答案).doc

(节选自李密《陈情表》 ) 1.下面句子中加点字的解释,错误的一项是( ) A....“伏惟圣朝以孝治天下”中的“圣朝”指 ___ (填朝代) 。作者搬出圣朝“以...

李密《陈情表》原文及翻译.txt

李密《陈情表》原文及翻译 暂无评价|0人阅读|0次...原文:【陈情表】(李密) 1臣密言:臣以险衅,夙遭...2伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣...

《陈情表》读书笔记.doc

而《陈情表》似乎是个例外。 “伏惟圣朝以孝治天下” ,李密《陈情表》核心...幸哉。 《陈情表》读书笔记 3 中国古代散文历史悠久,内 容丰富,在阅读鉴赏时...

2013年成人高考专升本《大学语文》全真模拟试题(1)-中....doc

(4 分) (4)阅读李密《陈情表》片段,回答{TSE}小题: 伏惟圣朝以孝治天下,...答案和解析 一、选择题:1~20 小题,每小题 2 分,共 40 分。在每小题给...

陈情表学案.doc

李密《陈情表》把晋武帝感动了,皇帝不但准奏,而且 “赐奴婢二人,使郡 县供...(二)课内阅读: 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为...

《陈情表》学案(教师版).doc

B.伏惟圣朝以孝治天下。 C.臣密今年四十有四。 D.臣以险衅,夙遭闵凶。 ...晋武帝阅读《陈情表》后说: “李密的名声,不是徒有虚名。 ”于是就停止征召他...

_具有丰富内涵的文本探究课《陈情表》.pdf

伏惟圣朝以孝治天下, 凡在故老 , 犹蒙矜育 ...师: 看来 , 李密通过 《 陈情表 》 收到了比他...课文的字里行间和 “ 历史文本 ” 中探寻答案 。...

《陈情表》详解.doc

暂无评价|0人阅读|0次下载 | 举报文档 《陈情表》...主谓结构。源出晋李密《陈情表》。近义成语:奄奄...①臣具以表闻。 ②伏惟圣朝以孝治天下。 ③无...

《陈情表》:孝不掩忠.doc

同时,“伏惟圣朝以孝治天下”,李密用这句话赞扬晋武帝推行孝道,同时委 婉地...“臣民”,但是阅读《陈情表》, 我们总感觉李密在表中这样一口一个“臣”,其实...

《陈情表》_图文.ppt

生孩六月, 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙...常把诸葛亮的《出师表》和李密《陈情 表》并提...陈情表全文阅读 暂无评价 3页 1下载券 陈情表练习及...