kl800.com省心范文网

李密《陈情表》“伏惟圣朝以孝治天下”阅读训练附答案


【原文选段】 :阅读下面的文言文,完成 9~12 题(8 分) 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故 老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今 臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀。但以刘日薄西山,气 息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。母、孙二 人,更相为命,是以区区不能废远。 臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于 陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯 所见明知,皇天后土实所共鉴。愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当 陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。 ――你还可以点此查看《陈情表原 文、 注释、 翻译与赏析》 【阅读训练】 : 9. 对下面句中加点的词解释不正确的一项是 A. 犹蒙矜育 矜: 怜悯 B. 不矜名节 矜: 夸耀 C. 听臣微志 听: 听见 D. 日薄西山 薄: 迫近 10.比较下列句中“以”字的用法和意义判断正确的一项是 ①伏惟圣朝以孝治天 下 ②但以刘日薄西山 ③是以区区不能废远 ④谨拜表以闻 A. ①与②相同, ③与④不同 B. ②与③相同, ①与④不同 C. ①与③相同, ②与④不同 D. ②与③相同, ①与④相同 11. 下列加点词的意义,与现代汉语相同的一项是 A.臣之辛苦,非独蜀之人士 B.本图宦 达,不矜名节 C.欲苟顺私情,则告诉不许 D.是以区区不能废远 12.《孝经》中说 “夫孝, 始于事亲, 中于事君, 终于立身” , 下列不能体现 “孝心” 的一项是 A. 凡在故老, 犹蒙矜育 B. 区区不能废远 C. 乌鸟私情,愿乞终养 D. 矜悯愚诚,听臣微志 13. 把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语(4 分,每小题 2 分) ⑴ 过蒙拔擢, 宠命优渥。 译文: ⑵ 臣生当陨首, 死当结草。 译文: 【参考答案】 : 9.C 10.B 11.B 12.A 13.⑴我受到过分的提拔,而且恩命十分优厚。 ⑵我(将来只要)活着就愿 意献出生命(为国出力) ,死了也愿意报答陛下的恩惠。


“伏惟圣朝以孝治天下”阅读训练题及答案.doc

伏惟圣朝以孝治天下阅读训练题及答案_医学_高等教育_教育专区。“伏惟圣...李密《陈情表》“伏惟圣... 暂无评价 1页 5下载券 文言文阅读训练三...

课内阅读《陈情表》答案.doc

课内阅读《陈情表》答案_韩语学习_外语学习_教育专区...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣...晋武帝征诏李密为太子洗马, 李密不愿应诏, 就写...

(人教版)语文必修五同步训练:第7课-陈情表(含答案).doc

B.伏惟圣朝以孝治天下。 C.臣密今年 7 *陈情表 (时间:60 分钟 满分:60 ...晋武帝阅读《陈情表》后说:“李密不是徒有虚名。”于是就停止征召他。后来刘氏...

“伏惟圣朝以孝治天下”阅读答案.doc

伏惟圣朝以孝治天下阅读答案_医学_高等教育_教育专区。“伏惟圣朝以孝治...七年级语文上册阅读练习... 2页 免费 李密《陈情表》“伏惟圣... 暂无评价...

...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特....doc

阅读李密《陈情表》片段,回答下列小题: 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,

《陈情表》试题含答案.doc

B.伏惟圣朝以孝治天下。 C.臣密今年四十有四。 D.臣以险衅,夙遭闵凶。 ...“陈情表 李密阅读试题... 暂无评价 1页 5下载券 陈情表春招考试试题 暂无...

2016年3月《陈情表》阅读答案.doc

2016年3月《陈情表》阅读答案_高三语文_语文_高中...8、下面句子中都是反映李密家境状况的一组是( C ...伏惟圣朝以孝治天下 【解析】 例句和 B 项都作...

...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特....doc

阅读《陈情表》中的一段文字,回答下列小题: 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜

2016年3月《陈情表》阅读练习.doc

8、下面句子中都是反映李密家境状况的一组是( ) ...【《陈情表》阅读答案《陈情表》阅读答案。诏书切...猥以微贱,当侍东宫 D.伏惟圣朝以孝治天下 3、...

《陈情表》练习及答案.txt

《陈情表》练习及答案_语文_高中教育_教育专区。《...3、下面句子中都是反映李密家境状况的一组是( C ...臣以供养无主,辞不赴命 ④伏惟圣朝以孝治天下 A...

《陈情表》同步练习.doc

暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档《陈情表》同步...当侍东宫 ④优惟圣朝以孝治天下 ⑤但以刘日薄...( ) A、晋武帝征诏李密为太子洗马,李密不愿应诏...

...第一单元 陈情表同步练测 鲁人版必修3【含答案】.doc

暂无评价|0人阅读|0次下载 届高中语文 第一单元 陈情表同步练测 鲁人版必修3【含答案】_语文_高中教育_教育专区。1 陈情表 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹...

《陈情表》练习.doc

《陈情表》练习 【基础知识整理】 一、文学常识 1、 李密, 文学家。 他陈情...B. 伏惟圣朝以孝治天下?? C. 臣以险衅,夙遭闵凶。 D.臣少多疾病,九岁...

《陈情表》巩固练习.doc

暂无评价|0人阅读|0次下载 | 举报文档 《...B. 李密以治国纲领 “伏惟圣朝以孝治天下” 为...《陈情表》练习题及答案 暂无评价 4页 1下载券 ...

《陈情表》学案附答案.doc

暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档《陈情表》学案附答案_语文_高中教育_教育专区...( ) ⑤伏惟圣朝以孝治天下( ) ⑥臣具以表闻( )(5)见:①慈父见背( ...

陈情表练习题.doc

陈情表练习题_语文_高中教育_教育专区。《陈情表》练习题 一、解释下列加点词。 ①臣以险衅,夙遭闵凶。 . ④伏惟圣朝以孝治天下 . ②后刺史臣荣,举臣秀才。...

《陈情表》.doc

那么,李密的这个奏表,题为《陈情表》,“陈”是...“伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣...参考答案如 下: 1.臣以险衅,夙遭阅凶。险衅:指...

一课一练《陈情表》.doc

一课一练《陈情表》_高二语文_语文_高中教育_教育...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣...李密在这之前很少做官,显示了他无意以名誉节操来...

【精品】2012高一语文精粹达标练习14 《陈情表》(语文....doc

答案:B 8.下面六句话分别编为四组,全能够表现李密孝敬祖母的一项是( ) ①...伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝...

《陈情表》检测.doc

暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档《陈情表》检测...敛赀财以送其行 B.伏惟圣朝以孝治天下 C.臣密...有鉴于此,李密反复申说祖母的养育之恩和本人终养...