kl800.com省心范文网

辽宁省沈阳市第十五中学2013年高中数学论文 图形计算器应用能力测试活动学生 CASIO的徽章设计


辽宁省沈阳市第十五中学 2013 年高中数学论文 图形计算器应用能 力测试活动学生 CASIO 的徽章设计

研究目的 利用图形计算器,画出 CASIO 字符,从而对函数的构造,定义域的设置进行深入了解。 研究过程 1. 构思关于 CASIO 字符的函数 2. 取定义域 3. 在设置好后,将其在动态图中实现 4. 进行调整和改动 5. 完成结论报告 研究步骤 第一步:打开图形函数界面。 1.按 O 打开图形计算器。打开如图 1 的界面。 2.通过按数字键 6 。打开图形函数窗口,如图 2

图1

1

第二部:输入所需函数。 1. 画字符“C ”
2 Y1= 9 ? ( x ? 6) ? C , [?9,?6] 2 Y2= ? 9 ? ( x ? 6) ? C , [ ?9,?6]

1) 按键步骤 Y1 Ls9-jf+6k^2$$+aG,L+-9,-6L-l Y2 -Ls9-jf+6k^2$$+aG,L+-9,-6L-l

2. 画字符“A ” Y3=C,[-1,1] Y4=3x+3+C,[-2,0] Y5=-3x+3+C,[0,2] 2)按键步骤 Y3 aG,L+-2,0LY4 3f+3+aG,L+-2,0L-l Y5 -3f+3+aG,L+0,2L-l

2

3. 画字符“S” Y6= 2.25 ? ?x ? 6? +C+1.5,[4.5,6]
2

Y7= ? 2.25 ? ?x ? 6? +C+1.5,[4.5,6]
2

Y8= 2.25 ? ?x ? 6? +C-1.5,[6,7.5]
2

Y9= ? 2.25 ? ?x ? 6? +C-1.5,[6,7.5]
2

3) 按键步骤 Y6: Ls2.25-jf-6k^2$$+aG+1.5,L+4.5,6LY7 -Ls2.25-jf-6k^2$$+aG+1.5,L+4.5,6LY8 Ls2.25-jf-6k^2$$+aG-1.5,L+6,7.5LY9 -Ls2.25-jf-6k^2$$+aG-1.5,L+6,7.5L-

3

4. 画字符“I” Y10= ? ? tan?

? ?

10 ? ? 10 ? ? ?1 ? ?1 ? ? C 10 ? ? ?x ? 12? ? 3, ? C? 12 ? cos? C ? ?? ,12 ? 3 cos? ? ?? ? ?? ? ? ? 17.11? ? 17 ? ? 34 ? 34 ? 34 17 ? ? ?

4)按键步骤 Y10 jkjz-1$34$aG+z10$17.11$kLckjf-12k+3,L+12-jjz-1$34$aG+z10$17$kLc, 12+3jjz-aG$34$+z10$17$kLcL-l

4

5. 画字符“O” Y11= 9 ? ?x ? 20 ? ? C
2

Y12= ? 9 ? ?x ? 20 ? ? C
2

5)按键步骤 Y11 Ls9-jf-20k^2$$+aGl Y12 -Ls9-jf-20k^2$$+aGl

6. 设置动态变量,Start,End,Step C=3 Start=21 End=3 Step=-1

5

过程收获 . 一、制作过程中的关键步骤 1.寻找半圆的圆心坐标和它的半径是最为关键的步骤 ,圆心坐标的选择和半径的调 整关系着最后呈现的图像的效果 2.第二步也是最为关键的一步就是定义域,在定义域的选择是很有讲究的。 二、制作的体会与收获 在制作过程中,我们遇到了许多在一开始的设想之中没有考虑到的问题,如函数的选 择,定义域的取值,选择和取值都是一些大问题。在图形计算器的操作上开始也因为不熟练 导致进度比较慢,还出现不得不从来的情况,我们还需摸索,更加熟练。 通过这次的研究课题我们加强了对于数学图像的认识, 也加强了我们对于数学的兴趣, 锻炼了我们对于图像的分析能力以及合作能力。

6


赞助商链接

相关文档