kl800.com省心范文网

广东省南澳县南澳中学2014-2015学年高二上学期期末考试语文试题及答案


广东省南澳县南澳中学2014-2015学年高二上学期期末考试 语文试题 一、基础知识(12 分) 1.下列词语中加点的字读音都正确 的一组是 .. A.睥 睨(bì) . B.亳 州(huī) . C.须髯 (rǎn) . D.倏 忽(shū) . 堡坞 (wū) . 雪霁 (qí) . 讥诮 (qiào) . 懵 然(měng) . 开阖 (hé) . 涿 鹿(zhú) . 骸 骨(hài) . 更 号(gēng) . 间 断(jiàn) . 舟楫 (jí) . 扁 舟(piān) . 矍 然(jué) . 蓬户瓮牖 (yǒu) . 恻 隐之心(cè) . 一售其伎 (jì) . 创残饿羸 (léi) . 2.下列各句中加点的成语使用不 恰当 的一句是 . .. “土豪”一词最简单的解释就是“土气的富豪” 。近日有消息称, 《牛津词典》编委会关注 到了“土豪”这一中国热词,并有望明年将其收入《牛津词典》 ,此事大快人心 ,网友觉得这 .... 种“土话”受关注才显得“接地气 ” ,但贬低国人的“土豪”收入《牛津词典》 ,是不是人家 ... 处心积虑 丑化中国人的恶意炒作?这必须引起我们的警惕。当然, “土豪”一词风行网络本身 .... 也值得我们深思:少数富人道德失范 、文化虚无、诚信缺失、价值观扭曲等等。 .. A.大快人心 B.接地气 C.处心积虑 D.失范 3. 下列句子中,没有 语病的一句是 .. A.荒诞派戏剧对于我们来说是个陌生的概念,读一读《外国文学史》 ,或许能引你走出陌 生的境地。 B.近些年来,国内一些企业家不仅开始投资民办教育,以此作为创业新起点,而且国外 教育机构也纷纷抢滩我国教育市场。 C.为满足与日俱增的客流需求,缓解地铁线路载客,近日,广州地铁三号线再增加一列新 车上线运营。 D.2010 年广州亚运会的会歌《重逢》 ,旋律优美,振奋人心,充分表达了中国的音乐创作 水平和“激情盛会,和谐亚洲”的精神。 4. 依次填入下面横线处的语句,顺序恰当 的一组是 .. 演唱,在元杂剧的表演中占有十分重要的地位。 ①元杂剧的一人主唱也造成了某些弊端,例如由于压抑了旁侧人物,戏剧情境就表现得不 够丰满。 不少长处。 ③主唱的内容又常常显得冗长和勉强,主唱的演员也会过于疲累。 ④由于受讲唱艺术的影响,元杂剧的演唱虽已是代言体,却还是一人主唱。 ⑤为此,元杂剧艺术家们已经开始采用一些通融的办法,而后来,这种过于单一的演唱体 制仍然成为元杂剧被南戏取代的重要原因之一。 A.①③⑤②④ B.②①③⑤④ C.④②①③⑤ D.④⑤②①③ -1- ②一人主唱可以深化主要角色的情感逻辑,也有利于统一,有 二、古文阅读(36 分) (一)阅读下面一段文言文,完成 5——7 题。 (11 分) 江出西陵,始得平地,其流奔放肆大。南 合沅、湘 ,北合汉沔,其势益张。至于赤壁之 . 下,波流浸灌,与海相若。清河张君梦得谪居齐安,即其庐之西南为 亭,以览观江流之胜 , . . 而余兄子瞻名之曰“快哉” 。 盖亭之所见,南北百里,东西一舍 。波涛汹涌,风云开阖。昼 则舟楫出没于其前,夜 则 . . . 鱼龙悲啸于其下。变化倏忽,动 心骇 目,不可久视。今乃得玩之几席之上,举目而足。西 望 . . . 武昌诸山,冈陵起伏,草木行列,烟消日出。渔夫樵父之舍 ,皆可指数。此其所以 为“快哉” . .. 者也。至于长洲之滨,故城之墟。曹孟德、孙仲谋之所睥睨 ,周瑜、陆逊之所骋骛。其流风 .. 遗迹,亦足以称快世俗。 (选自《黄州 快哉亭记》 ) 5.下列

赞助商链接

广东省,南澳县南澳中学,2015届高三英语上学期期末考试

广东省南澳县南澳中学 2015 届高三上学期期末考试 英语试题 一、完形填空(共 ...南澳中学 20142015 学年度第一学期期末考试高三级英语参考答案参考答案 Ⅲ....

广东省南澳县南澳中学2015届高三上学期第二次模拟考试...

广东省南澳县南澳中学2015届高三上学期第二次模拟考试文科综合试题_语文_高中教育...南澳中学 2014-2015 学年度第一学期高三级校二模 文科综合参考答案 1 B 13 A...

广东省南澳县南澳中学2015届高三上学期第二次模拟考试...

广东省南澳县南澳中学2015届高三上学期第二次模拟考试理科综合试题_语文_高中教育...南澳中学 20142015 学年度高三第一学期期末考试题 生物答案 第 - 18 - ...

广东省南澳县南澳中学2015届高三上学期第二次模拟考试...

广东省南澳县南澳中学 2015 届高三上学期第二次模拟考试 文科综合试卷第一部分 选择题(共 118 分)一、单项选择题:本大题共 35 小题,每小题 4 分,共 140 ...

广东省南澳县南澳中学2015届高三上学期第二次模拟考试...

广东省南澳县南澳中学 2015 届高三上学期第二次模拟考试 理科综合试卷答题时间:...生物答案 10 11 南澳中学 20142015 学年度高三第一学期期末考试题 化学答案...

2012年广东省中学高级教师资格评审通过人员公示名单 汕...

2012年广东省中学高级教师资格评审通过人员公示名单 ...南澳县南澳中学 陈伟宏 25 061058 汕头市广澳中学 ...语文 语文 语文 语文 语文 语文 语文 语文 语文 ...