kl800.com省心范文网

中小型企业网络规划设计与实施方案 精品

中小型企业 网络规划设计和实施 方案 目录 第一章 网络系统设计概述 ......................................................................................... 4 1.1 项目背景.......................................................................................................... 4 1.2 项目流程.......................................................................................................... 4 1.3 项目调查与分析.............................................................................................. 5 1.3.1 总体目标................................................................................................... 5 1.3.2 具体调查与分析....................................................................................... 6 第二章 需求分析 ......................................................................................................... 8 2.1 设计网络需求 ...................................................................................................... 9 2.2 网络功能 .............................................................................................................. 9 2.3 企业办公网主干和信息点需求及分布 .............................................................. 9 2.4 投资预算 ............................................................................................................ 10 第三章 网络系统设计 ............................................................................................... 10 3.1 网络设计依据 ................................................................................................... 11 3.2 设计要求 ............................................................................................................ 11 3.3 设计目标 ............................................................................................................ 12 3.4 设备分析 ............................................................................................................ 13 3.5 网络拓扑结构设计 ............................................................................................ 14 3.6 内部网络设计 .................................................................................................... 18 3.6.1 核心层交换机的设计.................................................................................. 18 3.6.2 汇聚层交换机的设计.................................................................................. 20 3.6.3 接入层交换机的设计.................................................................................. 21 3.6.4 路由协议的设计.......................................................................................... 23 3.7 IP 地址的设计 ..................