kl800.com省心范文网

2016高考语文字音字形复习必备

高中语文必背字音字形

1 蓓蕾 b?il?i 2 迸 b?ng 裂 3 庇 bì护 4 麻痹 bì 5 奴婢 bì 6 刚愎 bì自用 7 复辟 bì 8 濒 b?n 临 9 针砭 biün 时弊 10.菠 bō菜 11.停泊 b? 12.湖泊 pō 13.粗糙 cüo 14.参差 c?n c? 15.差 chü错 16.偏差 chü 17.差 chü距 18.刹 chà那 19.刹 shü车 20.差遣 chüi qiǎn 21.谄 chǎn 媚 22.忏 chàn 悔 23.赔偿 cháng 24.绰 chüo 起 25.风驰电掣 ch? 26.瞠 ch?ng 目结舌 27.乘 ch?ng 机 28.惩 ch?ng 罚 29.驰骋 ch?ng 30.白痴 ch? 31.叱咤 chìzhà风云 32.忧心忡忡 chōng 33.憧 chōng 憬 34.惆怅 ch?uchàng 35.踌躇 ch?uchú 36.相形见绌 chù 37.创 chuüng 伤 38.重创 chuüng 39.点缀 zhuì 40.啜泣 chu? 41.辍 chu?耕 42.疵 c?点 43.瑕疵 c?

44.从 c?ng 容 45.淙淙 c?ng 46.一蹴 cù而就 47.璀 cuǐ璨 48.忖度 cǔndu? 49.蹉跎 cuōtu? 50.挫 cu?折 51.呆 düi 板 52.答 dü应 53.逮 dǎi 老鼠 54.逮 dài 捕 55.虎视眈眈 dün 56.肆无忌惮 dàn 57.档 dàng 案 58.提 d?防 59.瓜熟蒂 dì落 60.缔 dì造 61.玷 diàn 污 62.装订 dìng 63.恫吓 d?ngh? 64.句读 d?u 65.阿谀?yú 66.婀娜?nu? 67.菲 f?i 薄 68.沸 f?i 腾 69.氛 f?n 围 70.肤 fū浅 71.敷衍 fūyǎn 72.篇幅 fú 73.果脯 fǔ 74.准噶 gá尔 75.干戈 g? 76.诸葛 g?亮 77.颈 jǐng 部 78.脖颈 g?ng 79.提供 gōng 80.供 gōng 销 81.供给 gōngjǐ 82.供 g?ng 奉 83.口供 g?ng 84.佝偻 gōu l?u 85.骨 gū朵 86.骨 gǔ气
1

87.蛊 gǔ惑 88.商贾 gǔ 89.桎梏 gù 90.粗犷 guǎng 91.皈 gu?依 92.瑰 gu?丽 93.刽 guì子手 94.聒 guō噪 95.哈 hǎ达 96.尸骸 hái 97.引吭 háng 高歌 98.沆瀣 hàngxi?一气 99.干涸 h? 100.一丘之貉 h? 101.附和 h? 102.喝 h?采 103.负荷 h? 104.蛮横 h?ng 105.飞来横 h?ng 祸 106.发横 h?ng 财 107.一哄 h?ng 而散 108.哄 hōng 堂大笑 109.囫囵 húlún 吞枣 110.豢 huàn 养 111.膏肓 huüng 112.讳疾 huìjí忌医 113.诲 huì人不倦 114.阴晦 huì 115.混 hún 水摸鱼 116.混淆 hùnxiáo 117.和 hu?泥 118.豁 hu?达 119.畸 j?形 120.放荡不羁 j? 121.跻 j?身 122.通缉 j?令 123.汲 jí取 124.即 jí使 125.疾 jí恶如仇 126.嫉 jí妒 127.忌 jì妒 128.棘 jí手 129.狼藉 jí

130.脊 jǐ梁 131.人才济济 jǐ 132.给予 jǐyǔ 133.成绩 jì 134.事迹 jì 135.雪茄 jiü 136.歼 jiün 灭 137.缄 jiün 默 138.眼睑 jiǎn 139.间 jiàn 断 140.缴 jiǎo 纳 141.校 jiào 对 142.开花结 ji?果 143.事情结 ji?果 144.反诘 ji? 145.拮据 ji?jū 146.桔 ji?梗 147.押解 ji? 148.情不自禁 j?n 149.根茎 j?ng 叶 150.长颈 jǐng 鹿 151.杀一儆 jǐng 百 152.强劲 jìng 153.劲 jìng 敌 154.劲 jìng 旅 155.痉 jìng 挛 156.抓阄 jiū 157.针灸 jiǔ 158.内疚 jiù 159.既往不咎 jiù 160.狙 jū击 161.咀嚼 jǔju? 162.循规蹈矩 jǔ 163.矩形 jǔ 164.沮丧 jǔ 165.龃龉 jǔyǔ 166.前倨 jù后恭 167.镌 juün 刻 168.隽 juàn 永 169.角 ju?色 170.口角 ju? 171.角 ju?斗 172.角 ju?逐 173.倔强 ju?jiàng

174.崛 ju?起 175.猖獗 ju? 176.一蹶 ju?不振 177.矍 ju?铄 178.攫 ju?取 179.细菌 jūn 180.龟 jūn 裂 181.竣 jùn 工 182.隽 jùn 秀 183.同仇敌忾 kài 184.不卑不亢 kàng 185.坎坷 k? 186.可汗 k?hán 187.恪 k?守 188.倥偬 kǒngzǒng 189.窥 ku?探 190.傀 kuǐ儡 191.邋遢 lütü 192.拉 lá家常 193.书声琅琅 láng 194.落 lào 枕 195.勒 l?索 196.勒 l?i 紧 197.羸 l?i 弱 198.果实累累 l?i 199.罪行累累 l?i 200.罹 lí难 201.打量 liáng 202.量 liàng 入为出 203.撩 liüo 水 204.撩 liáo 拨 205.寂寥 liáo 206.瞭 liào 望 207.趔趄 li?qi? 208.恶劣 li? 209.雕镂 l?u 210.贿赂 lù 211.掠 l??夺 212.抹 mü桌子 213.阴霾 mái 214.埋 mán 怨 215.耄耋 màodi? 216.联袂 m?i 217.闷 m?n 热
2

218.愤懑 m?n 219.蒙 m?ng 头转向 220.靡费 mí 221.萎靡 mǐ不振 222.静谧 mì 223.分娩 miǎn 224.酩酊 mǐngdǐng 225.荒谬 miù 226.脉脉 m? 227.蓦 m?然回首 228.牟 m?u 取 229.模 mú样 230.羞赧 nǎn 231.呶呶 náo 不休 232.泥淖 nào 233.口讷 n? 234.气馁 n?i 235.拟 nǐ人 236.隐匿 nì 237.拘泥 nì 238.亲昵 nì 239.拈 niün 花惹草 240.宁 nìng 死不屈 241.泥泞 nìng 242.忸怩 niǔní 243.执拗 niù 244.驽 nú马 245.虐 n??待 246.偶ǒu 然 247.扒 pá手 248.迫 pǎi 击炮 249.心宽体胖 pán 250.蹒 pán 跚 251.滂沱 püngtu? 252.炮 páo 制 253.咆哮 páoxiào 254.炮烙 páolu? 255.胚 p?i 胎 256.香喷喷 p?n 257.抨 p?ng 击 258.澎湃 p?ngpài 259.纰 p?漏 260.毗 pí邻 261.洁癖 pǐ

262.否 pǐ极泰来 263.媲 pì美 264.扁 piün 舟 265.大腹便便 pián 266.剽 piüo 窃 267.饿殍 piǎo 268.居心叵 pǒ测 269.糟粕 p? 270.解剖 pōu 271.前仆 pū后继 272.风尘仆仆 pú 273.玉璞 pú 274.匍匐 púfú 275.一曝 pù十寒 276.休戚 q?与共 277.蹊跷 q?qiüo 278.蹊径 x?jìng 279.祈祷 qí 280.颀 qí长 281.绮 qǐ丽 282.绮 qǐ户 283.修葺 qì 284.休憩 qì 285.关卡 qiǎ 286.悭 qiün 吝 287.掮 qián 客 288.潜 qián 移默化 289.虔 qián 诚 290.天堑 qiàn 291.戕害 qiüng 292.强 qiǎng 迫 293.勉强 qiǎng 294.强 qiǎng 求 295.牵强 qiǎng 附会 296.襁 qiǎng 褓 297.翘 qiáo 首 298.翘 qiào 尾巴 299.讥诮 qiào 300.怯 qi?懦 301.提纲挈 qi?领 302.锲 qi?而不舍 303.惬 qi?意 304.衾 q?n 枕 305.倾 q?ng 盆大雨

306.顷 qǐng 刻 307.引擎 qíng 308.亲 qìng 家 309.曲 qū折 310.歌曲 qǔ 311.祛 qū除 312.黢 qū黑 313.龋 qǔ齿 314.面面相觑 qù 315.债券 quàn 316.商榷 qu? 317.逡 qūn 巡 318.围绕 rào 319.荏苒 r?nrǎn 320.妊娠 r?nsh?n 321.冗 rǒng 长 322.缫 süo 丝 323.稼穑 jiàs? 324.堵塞 s? 325.潸 shün 然泪下 326.禅 shàn 让 327.讪 shàn 笑 328.赡 shàn 养 329.慑 sh?服 330.海市蜃 sh?n 楼 331.舐 shì犊之情 332.教室 shì 333.有恃 shì无恐 334.狩 sh?u 猎 335.倏 shū忽 336.束缚 shùfù 337.游说 shuì 338.吸吮 shǔn 339.瞬 shùn 息万变 340.怂恿 sǒngyǒng 341.塑 sù料 342.簌簌 sù 343.鬼鬼祟祟 suì 344.婆娑 suō 345.鞭挞 tà 346.体 t?己 347.孝悌 tì 348.倜傥 tìtǎng 349.恬 tián 不知耻
3

350.殄灭 tiǎn 351.轻佻 tiüo 352.调 tiáo 皮 353.妥贴 ti? 354.请帖 ti? 355.字帖 ti? 356.恸 t?ng 哭 357.湍 tuün 急 358.颓废 tuí 359.蜕 tuì化 360.囤 tún 积 361.粮囤 dùn 362.逶迤 w?iyí 363.崔嵬 w?i 364.冒天下之大不韪 w?i 365.为 w?i 虎作伥 chüng 366.龌龊 w?chu? 367.斡 w?旋 368.檄 xí文 369.狡黠 xiá 370.厦 xià门 371.纤 qiàn 夫 372.纤维 xiünw?i 373.翩跹 xiün 374.屡见不鲜 xiün 375.垂涎 xián 三尺 376.琴弦 xián 377.鲜 xiǎn 为人知 378.肖 xiào 像 379.采撷 xi? 380.叶 xi?韵 381.纸屑 xi? 382.机械 xi? 383.省 xǐng 亲 384.铜臭 xiù 385.星宿 xiù 386.长吁 xū短叹 387.呼吁 yù 388.自诩 xǔ 389.抚恤 xù 390.酗 xù酒 391.煦 xù暖 392.眩晕 xuànyùn 393.炫 xuàn 耀

394.洞穴 xu? 395.戏谑 xu? 396.驯 xùn 服 397.徇 xùn 私舞弊 398.倾轧 yà 399.殷 yün 红 400.湮 yün 没 401.宴 yàn 会 402.筵 yán 席 403.百花争妍 yán 404.揠 yà苗助长 405.偃 yǎn 旗息鼓 406.义愤填膺 y?ng 407.赝 yàn 品 408.佯装 yáng 409.怏怏 yàng 不乐 410.安然无恙 yàng 411.杳 yǎo 无音信 412.窈窈 yǎotiǎo 413.疟 n??疾 414.发虐 yào 子 415.因噎 y?废食 416.揶揄 y?yú 417.陶冶 y? 418.呜咽 y? 419.摇曳 y? 420.拜谒 y? 421.笑靥 y? 422.甘之如饴 yí 423.颐 yí和园 424.迤逦 yǐlǐ 425.旖旎 yǐnǐ 426.方兴未艾ài 427.自怨自艾 yì 428.游弋 yì 429.后裔 yì 430.奇闻轶 yì事 431.络绎 yì不绝 432.造诣 yì 433.友谊 yì 434.肄 yì业 435.熠熠 yì闪光 436.一望无垠 yín 437.绿阴 y?n

438.应 y?ng 届 439.应 yìng 承 440.应 yìng 用文 441.应 yìng 试教育 442.黑黝黝 yǒu 443.良莠 yǒu 不齐 444.迂 yū回 445.向隅 yú而泣 446.愉 yú快 447.始终不渝 yú 448.逾 yú越 449.年逾 yú古稀 450.娱 yú乐 451.伛偻 yǔlǚ 452.舆 yú论 453.尔虞 yú我诈 454.囹圄 lǐngyǔ 455.参与 yù 456.驾驭 yù 457.家喻 yù户晓 458.熨 yù贴 459.鹬 yù蚌相争 460.卖儿鬻 yù女 461.断壁残垣 yuán 462.苑囿 yuàny?u 463.头晕 yūn 464.允 yǔn 许 465.晕 yùn 船 466.扎 zü小辫 467.载 zài 重 468.载 zài 歌载舞 469.怨声载 zài 道 470.载 zài 体 471.暂 zàn 时 472.臧否 züngpǐ 473.矿藏 cáng 474.宝藏 zàng 475.确凿 záo 476.憎 z?ng 恶 477.赠 z?ng 送 478.驻扎 zhü 479.咋 zhü呼 480.挣扎 zhá 481.札 zhá记
4

482.咋 z?舌 483.择 zhái 菜 484.客栈 zhàn 485.破绽 zhàn 486.精湛 zhàn 487.颤 zhàn 栗 488.高涨 zhǎng 489.涨 zhǎng 价 490.着 zháo 慌 491.沼 zhǎo 泽 492.召 zhào 开 493.肇 zhào 事 494.折 zh?腾 495.动辄 zh? 496.得咎 jiù 497.蛰 zh?伏 498.日臻 zh?n 完善 499.箴 zh?n 言 500.缜 zh?n 密 501.赈 zh?n 灾 502.症 zh?ng 结 503.症 zh?ng 候 504.诤 zh?ng 友 505.挣 zh?ng 脱 506.脂 zh?肪 507.踯躅 zhízhú 508.博闻强识 zhì 509.标志 zhì 510.质 zhì量 511.脍炙 zhì人口 512.鳞次栉 zhì比 513.对峙 zhì 514.中 zhōng 听 515.中 zh?ng 肯 516.压轴 zh?u 517.贮 zhù藏 518.撰 zhuàn 稿 519.谆谆 zhūn 520.弄巧成拙 zhuō 521.灼 zhu?热 522.卓 zhu?越 523.啄 zhu?木鸟 524.着 zhu?陆 525.穿着 zhu?

526.恣 zì意

527.浸渍 zì

528.作 zuō坊

容易写错的字(一) 1.覆灭 31.啜泣 61.佳作 2.履行 32.催促 62.诀别 3.灿烂 33.摧毁 63.诀窍 4.璀璨 34.砥砺 64.抉择 5.寒暄 35.勉励 65.峻峭 6.喧嚷 36.欢度 66.教诲 7.暴躁 37.渡河 67.晦涩 8.急躁 38.度假 68.崛起 9.燥热 39.条幅 69.倔强 10.干燥 40.辐射 70.狂澜 11.昂贵 41.篇幅 71.谰言 12.盎然 42.诡计 72.老练 13.跋涉 43.诡秘 73.练习 14.挺拔 44.恭候 74.锻炼 15.部署 45.鞠躬 75.潦草 16.布置 46.恢复 76.瞭望 17.拌嘴 47.灰心 77.蓝图 18.羁绊 48.诙偕 78.篮球 19.贬斥 49.焕发 79.糜烂 20.眨眼 50.涣散 80.披靡 21.竹竿 51.幻灭 81.拼搏 22.桅杆 52.轰动 82.渊博 23.笔杆 53.起哄 83.束缚 24.憋气 54.会晤 84.拇指 25.蹩脚 55.感悟 85.保母(姆) 26.别扭 56.信函 86.跻身 27.谗言 57.包涵 87.拥挤 28.搀扶 58.包含 88.贸然 29.馋猫 59.嘉奖 89.冒失 30.谄媚 60.嘉(佳)宾 90.蜜月 179.金榜题名 189.始作俑者 180.甘拜下风 190.委曲求全 181.各行其是 191.一筹莫展 182.集思广益 192.按部就班 183.绵里藏针 193.黯然失色 184.纰漏百出 194.黯然神伤 185.轻歌曼舞 195.变本加厉 186.人才辈出 196.厉兵秣马 187.流 言 蜚 ( 飞 ) 语 197.励精图治 188.世外桃源 198.不可思议
5

91.密友 121.星座 151.龌龊 92.甜蜜 122.坐落 152.腹泻 93.漫谈 123.赝品 153.排泄 94.傲慢 124.罪孽 154.涵养 95.谩骂 125.分蘖 155.内涵 96.蔓延 126.诤言 156.痉挛 97.帷幔 127.峥嵘 157.孪生 98.账目 128.真谛 158.赊欠 99.蚊帐 129.缔造 159.勘误 100.剽窃 130.谛听 160.勘探 101.倾倒 131.花蒂 161.戡乱 102.顷刻 132.震撼 162.伶俐 103.擅长 133.遗憾 163.玲珑 104.擅自 134.蛰伏 164.蜡黄 105.收讫 135.蜇眼 165.腊梅 106.迄今 136.海蜇 166.脉搏 107.通宵 137.赃物 167.赌博 108.云霄 138.肮脏 168.歉收 109.荣誉 139.梳妆 169.撬开 110.誊写 140.宣泄 170.雪橇 111.通牒 141.渲染 171.题词 112.间谍 142.年龄 172.提纲 113.喋血 143.竣工 173.厮打 114.惋惜 144.严峻 174.撕扯 115.宛(婉)转 145.疏浚 175.厮杀 116.宛然 146.沉湎 176.厮混 117.陷阱 147.缅怀 177.炫耀 118.徇私 148.腼腆 178.续弦 119.殉职 149.更迭 120.钟座 150.折叠 199.扛鼎之作 209.不计其数 200.残羹冷炙 210.兵荒马乱 201.出奇制胜 211.步履维艰 202.出其不意 212.沧海一粟 203.诚惶诚恐 213.惨无人道 204.大材小用 214.残酷无情 205.顶礼膜拜 215.踌躇满志 206.卑躬屈膝 216.穿凿附会 207.比肩继踵 217.唇枪舌剑 208.别出心裁 218.剑拔弩张

219.明枪暗箭 220.戴罪立功 221.独当一面 222.惹是生非 223.发扬光大 224.膏粱子弟 225.和盘托出 226.集腋成裘 227.积劳成疾 228.既往不咎 229.急流勇退 230.疾言厉色 231.积重难返 232.拨乱反正 233.飞扬跋扈 234.幅员辽阔 235.蜂拥而至 236.凤毛麟角 237.改邪归正 238.故伎重演 239.各行其是 240.荒诞不经 241.浑浑噩噩 242.矫揉造作 注:括号内外的字通用 容易写错的字(二) 1.艾(爱)滋病 2.安装(按) 3.安详(祥) 4.翔实(同“详实”) 5.按部(步)就班 6.三部(步)曲 7.报道(导) 8.必需(须)品 9.辨(辩)别 10.表率(帅) 11.统率(帅) 12.部(步)署 13.奔驰(弛) 14.松弛(驰) 15.关怀备(倍)至 16.备(倍)受欢迎 17.长年(常)累月

243.急不可待 244.迫不及待 245.娇生惯养 246.泾渭分明 247.困兽犹斗 248.寥若晨星 249.雷厉风行 250.前倨后恭 251.龙盘虎踞 252.融会贯通 253.礼尚往来 254.连篇累牍 255.貌合神离 256.满腹经纶 257.莫衷一是 258.秘而不宣 259.奴颜婢膝 260.蹑手蹑脚 261.评头品足 262.前仆后继 263.前赴后继 264.乔装打扮 265.趋之若鹜 266.如丧考妣

267.首屈一指 268.神采奕奕 269.素昧平生 270.死心塌地 271.甜言蜜语 272.投机倒把 273.通宵达旦 274.委靡不振 275.妄自菲薄 276.乌烟瘴气 277.心灰意懒 278.修葺一新 279.遐迩闻名 280.相濡以沫 281.妇孺皆知 282.揠苗助长 283.偃旗息鼓 284.一蹶不振 285.皤(翻)然悔悟 286.无耻谰言 287.姗姗来迟 288.色厉内荏 289.逃之夭夭 290.惟妙惟肖

291.唯唯诺诺 292.惟命是从 293.惘然若失 294.销声匿迹 295.循规蹈矩 296.一枕黄粱 297.义愤填膺 298.优柔寡断 299.营私舞弊 300.原形毕露 301.芸芸众生 302.振聋发聩 303.以儆效尤 304.贻笑大方 305.杳无音信 306.有口皆碑 309.倚老卖老 308.源远流长 309.仗义执言 310.张灯结彩 311.直截了当 312.众口铄金 313.坐收渔利 314.颐指气使

18.常(长)备不懈 19.神采(彩) 20.兴高采(彩)烈 21.欢度(渡)国庆 22.渡(度)过难关 23.过渡(度)时期 24.重叠(迭) 25.高潮迭(叠)起 26.蜂拥(涌) 27.抚(扶)养孩子 28.扶(抚)养老人 29.覆(复)盖 30.颠覆(复) 31.岗(冈)位 32.岗(冈)哨 33.共商国是(事) 34.寒暄(喧)
6

35.好高骛(鹜)远 36.好高务(鹜)远 37.趋之若鹜(骛) 38.大坝合龙(拢) 39.化妆(装)品 40.化装(妆) 41.大材(才)小用 42.荟萃(汇萃) 43.竟(竞)然 44.兢兢(竞竞)业业 45.竣(峻)工 46.一年之计(季)在于春 47.坐(座)落 48.家具(俱) 49.精简(减) 50.再接再厉(励) 51.他们两(俩)人

52.三联(连)单 53.瞭(了)望 54.零(另)售 55.啰嗦(罗索) 56.简练(炼) 57.谜(迷)团 58.哈密(蜜)瓜 59.明(名)信片 60.明(名)星 61.震撼(憾) 62.账(帐)目 63.年轻(青)力壮 64.年青(轻)有为 65.年轻(青)人 66.偶尔(而) 注:括号内的为别字

67.砂(沙)纸 68.砂(沙)轮 69.招领启事(示) 70.起(启)用一代新人 71.新公章启(起)用 72.擅(善)长 73.善(擅)于 74.事迹(绩) 75.蒜薹(苔) 76.诵(颂)读 77.趟(蹚)水过河 78.无所适(是)从 79.好像(象) 80.假象(像) 81.真相(像)

82.笑眯眯(咪咪) 83.原形(型)毕露 84.有原型(形) 85.反省(醒) 86.夜宵(霄) 87.元宵(霄) 88.荧(萤)屏 89.绿洲(州) 90.苏州(洲) 91.做(作)衣服 92.作(做)为 93.做(作)贼心虚 94.做(作)贡献 95 不落言签(筌)

《咬文嚼字》整理出了《当代汉语出版物中最常见的 100 个别字》 。表中所列 100 个别字, 都是高频别字,在当代出版物中长期出现、广泛出现、反复出现,其差错率甚至占到某些出 版物别字量的 50%以上,具有极大的易混性和顽固性。其中差错率最高的十个字是(括号中 是正字):松驰(弛)、穿(川)流不息、渡(度)假村、一幅(副)对联、既(即)使、挖墙角(脚)、 再接再励(厉)、谈笑风声(生)、渲(宣)泄、九洲(州)。 1. 按 ( 安 ) 装 2. 甘败 ( 拜 ) 下风 3. 自抱 (暴)自弃 4.针贬(砭) 臼 7 一股(鼓)作气 10 打腊(蜡) 癞(赖)脸 13 泊 (舶)来品 云 16.脉博(搏) 19.松驰(弛) 22.一愁 (筹)莫展 25.穿 (川)流不息 28 精萃(粹) 31.重迭(叠) 34 渡 ( 度 ) 假村 (戮) 37.防 (妨)碍 40.幅 (辐)射 5.气慨(概) 8 烩(脍)炙人口 11.粗旷(犷) 14 食不裹(果)腹 17 震憾(撼) 20. 凑和(合) 23. 侯(候)车室 26.迫不急(及)待 29.既 (即)使 32 一如继(既)往 35 草管 ( 菅 ) 人命 38 娇(矫)揉造作 41.挖墙 角(脚)
7

6 不落巢(窠) 9 悬梁刺骨(股) 12.死皮 15.兰(蓝)天白 18.鼎立(力)相助 21.再接再励(厉) 24.老俩(两)口 27 黄梁(粱)美梦 30 了(瞭)望 33.水笼 (龙)头 36. 杀戳 39 痉孪(挛) 42.美仑(轮)美奂

43.一幅(副)对联 46.天翻地复(覆) 迹 49 言简意骇(赅) 不振 52.沉缅(湎) 55.名(明)信片 58.默 (墨)守成规 61.大姆 (拇)指 64.沤 (呕)心沥血 67.凭(平)添 70.出奇(其)不意 73.修茸 (葺) 76.亲 (青)睐 79.磬 (罄)竹难书 82.入场卷(券) 85.声名雀(鹊)起 88.发韧 (轫) 91. 搔 ( 瘙 ) 痒 病 (纂) 94.欣尝 (赏) 97.谈笑风声(生) 100.竭泽而鱼(渔)

44.一诺千斤(金) 47.不径(胫)而走 50 峻(竣)工 53 有持(恃)无恐 56.额首(手)称庆 59.追朔 (溯) 62.鬼鬼崇崇(祟祟) 65.金榜提(题)名 68.走头 (投)无路 71. 趋之若骛(鹜) 74. 迁徒 (徙) 77.洁白无暇(瑕) 80. 九宵 (霄) 83. 渲 (宣)泄 86. 寒喧 (暄) 89.弦 (旋)律 92. 膺 (赝)品

45 罗 (啰)唆 48 蛛丝蚂(马) 51.萎糜(靡) 54.滥芋(竽)充数 57.世外桃园(源) 60 脏 (赃)款 63 醮(蘸)水 66.蜇(蛰)伏 69.装祯 (帧) 72.饮鸠 (鸩)止渴 75.坐阵 (镇) 78.旁证 (征)博引 81.灸(炙)手可热 84.九洲 (州) 87.床第 (笫)之私 90.姿 (恣)意妄为 93. 编 篡 96.做 (坐)月子 99.人情事(世)故

95. 不能 自己(已) 98.尤(犹)如猛虎下山

8


2016高考语文字音字形复习必备.doc

2016高考语文字音字形复习必备_语文_高中教育_教育专区。高中语文必背字音字形

高考语文字音字形复习必备.doc

高考语文字音字形复习必备 - 高中语文必背字音字形 1 蓓蕾 b?il?i 2

2016高考语文基础知识常考易错字音字形.doc

2016高考语文基础知识常考易错字音字形_语文_高中教育_教育专区。2016 全国...练习簿 哈密瓜 沙家浜 必需品 身份证 明信片 文绉绉 照相机 一炷香 座右铭 ...

2016高考语文基础知识常考易错字音字形汇总.doc

2016高考语文基础知识常考易错字音字形汇总 - 2016 全国及四川高考热门考点高考语文常考字音字形 1000 题一、读一读字音 盘点一:多音字 1.着:zhuó 穿...

2016年高考语文复习备考策略专题01字音常用多音字字音....doc

2016高考语文复习备考策略专题01字音常用多音字字音大盘点 - 主标题:常用多音字字音大盘点 副标题:盘点生活中常用的多音字,你能准确的读准字音吗? 关键词:字音,...

高考复习资料必备语文字音字形大盘点.doc

高考复习资料必备语文字音字形大盘点 高考复习资料必备语文字音字形大盘点

备战2016:高考语文常考字音字形1000题).doc

备战2016:高考语文常考字音字形1000题) - 一、读一读字音 盘点一:

高考复习资料必备语文字音字形大盘点.doc

高考复习资料必备语文字音字形大盘点 - 高考复习资料必备语文字音字形大盘

备战2016:高考语文常考字音字形1000题.doc

备战2016:高考语文常考字音字形1000题 - 备战 2016:高考语文常考字音字形 1000 题一、读一读字音 盘点一:多音字 1.着:zhuó 穿着/zháo 着迷/zhāo 着数...

2016届高考语文 字音字形_图文.ppt

2016届高考语文 字音字形_语文_高中教育_教育专区。2016高考 第一章 语言文字...1.积累三常字(常见字、常用字、常混字) 字音字形。 2.完成课后练习。 ? ...

2016中考语文字音字形复习教案.doc

2016中考语文字音字形复习教案_初三语文_语文_初中教育_教育专区。字音字形专题复习教学目标:字音的考查:涉及的都是常用字,其中方言与普通话的发音有差别的渐成主角;...

高考语文字音字形复习必备-易读错写错字表-外加《咬文....doc

高考语文字音字形复习必备-易读错写错字表-外加《咬文嚼字》整理出的《当代汉语出版

高考语文字音字形题汇编(含答案解析).doc

高考语文字音字形题汇编(含答案解析) - 高考语文字音字形题汇编(含答案解析) 专题1:识记现代汉语普通话常用字的字音 1.【2016 年高考天津卷】下列词语中加点字的...

2016中考语文 字音字形试题汇编.doc

2016中考语文 字音字形试题汇编_中考_初中教育_教育...【答案】D 【解析】本题考查常用字的字形的辨识...中考字音字形复习训练10... 25页 免费 2012中考...

高考语文字音字形复习必备.doc

高考语文字音字形复习必备 - 高中语文必背字音字形 1 蓓蕾 bèilěi 2

2016高考语文字音字形.doc

(yāng) 血 气方刚(xuè ).. 【考点定位】识记现代汉语普通话常用字的字音。...2016年高考语文一轮复习... 2页 5下载券 2016高考语文字音字形复... 8页...

高考语文专题复习讲义(一)字音字形.doc

高考语文专题复习讲义(一)字音字形 - 一、字音字形 高考的字音字形我们不一定都复习过,也不一定都记得很牢。面对模糊的、陌生的字音字形, “因义 辨音,因义辨...

2016年中考语文字音字形知识点总结.doc

2016 年中考语文字音字形知识点总结 2016 年中考语文...【试题特点】 语音和汉字题主要着眼于常用汉字的正确...2016年中考化学总复习知... 22页 5下载券 ...

2016年中考语文专题复习一字音和字形.ppt_图文.ppt

2016年中考语文专题复习一字音和字形.ppt - 专题一 字音和字形 历年来,中考试卷中对字音字形的考查,几乎每...

高考语文字音字形复习必备.doc

高考语文字音字形复习必备 - 高考语文必备字音字形 1 蓓蕾 b?il?i 2