kl800.com省心范文网

泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末模拟考试(一)语文试题


泰兴市第一高级中学2014秋学期高一年级期末模拟考试(一) 语文试卷 注 意 事 项 1.考试时间为 150 分钟,试卷满分为 160 分。 2.答题前,请务必将班级、姓名、考试号填写在试卷及答题纸上。 3. 请用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔按题号在答题纸上指定区域内作答; 在其它位置作答一律无效。 考试结束后,请将答题纸交回。 一、语言文字运用(18分) 1. 在下列句子空缺处依次填入词语,最恰当的一组是(3 分) ( ① 大家推举在学界______的朱德熙先生担任学会主席。 ② 为维护汉语的纯洁,禁止在广告中用谐音字______成语。 ③ 公元 6 年,罗马帝国____犹太傀儡王,犹太国从此灭亡。 ④ 政府领导作为人们的公仆,要______关心群众的疾苦。 A.深孚众望 篡改 废除 无时无刻 B.不负众望 窜改 废除 时时刻刻 C.深孚众望 窜改 废黜 时时刻刻 D.不负众望 篡改 废黜 无时无刻 2.下面是一首题为“秦淮晓渡”的绝句,填入横线处的句子意境和谐、对仗工整的一项是(3 分) ( ) 潮长波平岸, A.乌啼月满街 B.月辉洒长街 ▲ 。一声孤棹响,残梦落清淮。 C.莺啼花满枝 D.草青风低树 ) ) 3.下面是一封求职信的主要内容,加横线的词语全部 使用得体的一项是 (3 分) ( .. 日前①光顾贵社网站,得知招聘编辑的消息,我决定应聘。本人写作才能②超群绝 伦,如能③加盟贵社,定当④鼎力工作。现寄上我的相关资料,如有⑤意向,请与我⑥ 洽谈。 [来源:Zxxk.Com] A.②④ B.①③ C.④⑤ D.③⑤ 4、 邓明为爷爷祝寿写了一副对联“逾古稀又十年可喜慈颜久驻,去期颐尚廿载预征后福无 疆” ,请问邓明的爷爷今年高寿? (3 分) ( ) A.七十岁 B.一百岁 C.八十岁 D.六十岁 ) 5. 把下列句子组成语意连贯的语段,排序最恰当的一组是 (3 分) ( ①比如告诉你的父母,陪他们一起逛街感觉非常开心 ②如果只是将快乐私藏,积极的情绪便会很快消失 ③它不仅有助于快乐感的延续,还能拉近人与人之间的关系 ④告诉你的朋友,很怀念在一起时开心的时光,并开始筹划新的聚会等等 ⑤传递快乐其实很简单 ⑥积极与他人分享快乐的记忆和经历,是放大快乐感的最佳方法 A.⑥③②⑤①④ 6.名著考查(3 分) (1)请分别写出《红楼梦》中林黛玉、薛宝钗在大观园里的具体住处名。 (2 分) ①林黛玉 ▲ 。②薛宝钗 ▲ 。 B.⑤①④②⑥③ C.⑥③①④⑤② D.⑤①③④②⑥ (2) 《三国演义》 中“未劈曹颅千古恨,曾医关臂一军惊” ,这副对联所写主人公是 ▲ 。 (1 分) 二、文言文阅读(14分) 阅读下面的文言文,完成7~9 题。 安重诲 ①安重诲,应州人也。少事明宗,为人明敏谨恪。明宗即位,以为左领军卫大将军、枢 密使,兼领山南东道节度使。在位六年,累加侍中兼中书令。 ②明宗为人虽宽厚,然其性夷狄,果于杀人。马牧军使田令方所牧马,瘠而多毙,坐劾 当死,重诲谏曰: “使天下闻以马故,杀一军使,是谓贵畜而贱人。 ”令方因得减死。明宗遣 回鹘侯三驰传至其国。侯三至醴泉县,县素僻,无驿马,其令刘知章出猎,不时给马,侯三 遽以闻。明宗大怒,械知章至京师,将杀之,重诲从容为言,知章乃得不死。 ③董璋等反,遣石敬瑭讨之,而川路险阻,粮运甚艰,每费一石,而致一斗。自关以西, 民苦输送,往往亡聚山林为盗贼。明宗谓重诲曰: “事势如此,吾当自行。 ”重诲曰: “此臣 之责也。 ”乃请行。关西之人闻重诲来,皆已恐动,而

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末....doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末模拟考试(一)语文试题 Word版含答案 - 泰兴市第一高级中学2014秋学期高一年级期末模拟考试(一) 语文试卷 ...

...2015学年高一上学期期末模拟考试(二)语文试题.doc

泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末模拟考试()语文试题 - 江苏省泰兴市第一高级中学高一年级期末模拟考试(二) 语文试题 注意事项 1.考试时间为 ...

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末....doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末模拟考试(一)语文试题 - 泰兴市第一高级中学2014秋学期高一年级期末模拟考试(一) 语文试卷 注意事项 1.考试...

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一下学期期末....doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一学期期末模拟考试(一)语文试题_语文_高中教育_教育专区。泰兴市第一高级中学 20142015 学年度第二学期期末模拟考试...

...2015学年高一上学期期末模拟考试(二)语文试题.doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末模拟考试()语文试题_语文_高中教育_教育专区。江苏省泰兴市第一高级中学高一年级期末模拟考试(二) 语文试题...

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一语文下学期....doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一语文学期期末模拟考试试题(一)_语文_高中教育_教育专区。泰兴市第一高级中学 20142015 学年度第二学期期末模拟考试...

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一语文下学期....pdf

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一语文下学期期末模拟试题(二) - 泰兴市第一高级中学20142015学年度第二学期 期末模拟考试(二) 高一语文试卷 2015.6...

江苏省泰兴市第一高级中学2014_2015学年高一语文下学期....doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014_2015学年高一语文学期期末考试补考试题 - 2015 春学期期初考试暨 2014 秋学期期末补考试卷 高一语文 (考试时间 45 分钟,卷面...

...高一语文上学期期末模拟考试试题一(含答案).doc

江苏省泰兴市第一高级中学 高一语文上学期期末模拟考试试题一(含答案) - 泰兴市第一高级中学 2014学期高一年级期末模拟考试(一) 语文试卷 一、语言文字运用(...

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一下学期期末....doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一学期期末考试补考语文试题_语文_高中教育_教育专区。2015春学期期初考试暨2014秋学期期末补考试卷 高一语文 2015.2.27...

...2019学年高一上学期期末模拟考试(一)语文试题 Word....doc

江苏省泰兴市第一高级中学2018-2019学年高一上学期期末模拟考试(一)语文试题 Word版含答案 - 泰兴市第一高级中学2018-2019学年秋学期高一年级期末模拟考 试(一)...

...2015学年高一上学期期末模拟考试(一)数学试题 Word....doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末模拟考试(一)数学试题 Word版含答案_数学_高中教育_教育专区。泰兴市第一高级中学2014秋学期高一年级期末模拟...

...2015学年高一上学期期末模拟考试(一)数学试题.doc

泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末模拟考试(一)数学试题 - 泰兴市第一高级中学2014秋学期高一年级期末模拟考试(一) 数学试卷 一、填空题(每题 5 ...

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一数学上学期....doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一数学上学期期末模拟考试试题(一) - 文档来源:弘毅教育园丁网数学第一站 www.jszybase.com 泰兴市第一高级中学 2014 ...

泰兴市第一高级中学2014秋学期高一年级期末模拟考试(一....pdf

知人善教,提分高效 泰兴市第一高级中学2014学期高一年级期末模拟考试(一) 语文试卷注 意事项 1.考试时间为 150 分钟,试卷满分为 160 分。 2.答题前,请...

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一下学期期末....doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一学期期末模拟考试(一)语文试题 - 泰兴市第一高级中学 20142015 学年度第二学期期末模拟考试 (一) 高一语文试卷 ...

...2015学年高一上学期期末模拟考试(一)历史试题.doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末模拟考试(一)历史试题 - 泰兴市第一高级中学2014秋学期高一年级期末模拟考试(一) 历史试卷 第Ⅰ卷中,只有...

泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末模拟考试(二)英语....doc

泰兴市第一高级中学2014-2015学年高一上学期期末模拟考试(二)英语试题_英语_高中教育_教育专区。泰兴市第一高级中学2014秋学期高一年级期末模拟考试(二) 英语试卷 ...

江苏省泰兴市第一高级中学2014_2015学年高一物理上学期....doc

江苏省泰兴市第一高级中学2014_2015学年高一物理上学期期末模拟考试试题(二) - 江苏省泰兴市第一高级中学高一年级期末模拟考试(二) 物理试题 一、单项选择题(本...

山西省大同市第一中学2014-2015学年高一语文上学期期末....doc

山西省大同市第一中学2014-2015学年高一语文上学期期末考试试题_高一语文_语文_高中教育_教育专区。2014~2015 学年度第一学期 期末试卷 高一语文一、基础知识(每题...