kl800.com省心范文网

高中生物必修2(二)(第二章 基因和染色体的关系) 剪切版


!+# ! ,&-./0(12 !

!+# ! ,&-./0(12
!!

   
? ??*??? ? j N! k I?J + M " ? ?}? DE j67* f * g ? ?J + M ?J + M*??I( < I $ D yz *rs # E " j ??? DE j°"?? > ; DE j°*()i * $#$%&' S 3*Z~S T ? ?? u± E ?e 6 F g&' ? l?n 0 {| ;

#

#j N! k

, ,

J}*????

$

# " $F g&'?(A?* ( M


!"#$ ! " /0??* j N! k ! # " } ?s0?}*???? ! $ " } ?s0?J?? ! , " s??? > ; DE j°*()i - ! 3 " ? ?F g&' ! %&'()*+,#$ ! " 89????<(j ! Q ?rs " ()*-.? ?? +,R L ??? ? a * + M ! # " 89 ?? " á ? <=I ? ? ()*JK # BCe+,* ?? ! $ " 89+, ?? 1 ? ~ * G [ ? # -.#$ ?? ?? J??? j N! k ? 2 ? ? ! ! " y Mê ?? # ??j N! k ??? DE jN B I_m* ? ! ! # " LM ? ? ? ?*-. # ST?? > ; DE j° ! $ " \]?? ) R*-. # ? ??? u± E ?e *&' S 3 ! , " LM ? ' !"*-. #

" )

& ' ' ! " " $ $ $% ! " ' ( % * + , # & )

!"# ! /01234567
'()* # # #
?? & ?? ( ( JQ?? aJ& Q a ?g? ? ?? ( 9 ? DE j ? o ?? ? !j 9 ? DE j!1 # 9? Y 9 ?

#

# "

j N ? X ? ! k DE j4567 + DE jN Bj | J}*????    j N ! j N! k" k I " ? J + M

"
??

q? J???! k m ?? J?

"

$! ??
DE j! k # NB??\?

$ #

# j N ? ? ! k DE j!±6 w ? ??± ? " $?? J???! k mJ?? J?? ) J} $? ? &

?? & ?? ( ( ? Q?? aJ& Q a ?g? ? ?? (

? ??*??

"?? & DE j_m ? ! ¨J?????f9 # ??± ? !
????X? ? ??I ? ? ? j ! $kn m? ni ! k #

$

?J + M DE j ? ! & ? h y j???*N B !

$

# " l ? ?? DE jN B * ? 2 # &'*fe?2g $Z z &

?? & ? ??IJ}f? r ? " ó7m?J ? ?? !

!"#+
! " /0??* j N! k??? ! k ??? DE j* ? ! ! # " } ?s0?}*???? ! $ " } ?s0?J?? ! , " y Mê ?? ?? ?? J??? j N! k ? 2 ? ? ! 3 " /0 j N! k I?J + Me;??&'I ? ?* ? ?g !

,-.//012 !% $ % j N! k *?? ! ! $ % J}*???? ! # $ % ?J + M*?? ! $ /032 #% $ % ??j N! k ??? DE j* ? ! ! ! $ % ? K J}I ? ??????*?9 ! # $ % ?? ?? J???* j N! k ! $

# *

!+# ! ,&-./0(12 !

# #$ $' '( () )* *
! " ? ?F ? H=> ^_¤g? ? *???í?? ? ? ? ??? ^_* DE jN Bj | *??! k DE jN Bj | * , |Q?? ?jN ! k ? ? ? Q a ? ? ? ? z * D E j ? h ò X ? ! ??? ?? ! k ± ? ??? /?y ? ? ? ? ???* DE j?Q a ? ? ??* j2 X | # " à ] ^ °H ; ? ?? ??I F ? & ?* z ? ? ? ? ? g ? ? ? ? ? ? * ? ?? ? ? B ? í ? ? g ? ? Qa*?g?? ?? ??? z ¤ ? f ?? ?? * ? ?J ? ? ?J ? z ¤á s *JQ? ? ?? ??JQ??? n y¤¨j??X * * DE j ? ?g?jg? ? ? ?YJQ???o ^_ j N! k C ??J?? ? ?J?? G " ?X2??*×q ?? ?m? ? * ? g ? ? ?  J} ? $ " à ]H ^ ° Zz JQ?? ) q? J??? ) ?? J??? ) J?? ) J} ? ? ? ! ? DE j h ò ! JQ?? ) q? J??? j N ? X ? ! k *? + JQ??*j · ? á DE j h ò ?m q? J???  ?? ? ! ? 9 ? D E j ? o ¨ ! 1 ???*DEjN " q? J??? ) ?? J??? Bj | jN?X?!k?+ q? J????Q?! ? * DE j^_ ? o jN?X?!k?+ ? e9 ? DE j ? ? ? ??? ° ?? DE j* 5? J 3 ? 5 ? ? ? ?° jN?X?!k?+ ? ??? * ? ` = ? e * ± ? 9 ? D E j l ? ! 1 !????* ± ?w & jN?X?!k?+ ?±6 DE j y é ??± ? *? ? X? q? J?? ? ! k ? m ± ? ?? J??? ?? ?? J????? y ? e9 ? DE j?*X?  ? ? ? ! ? ? g DEc j! . # ?? J??? ) J?? jN??!k?+ ? ??? * ? ` = ?? DE j* 5? J ? ? ? ??? ° jN??!k?+ ?? DE j* 5? J ! k ±? ? g DEc j! . ?m±?DEj !? ? ??*± ?w & jN??!k?+ ±? ?? J????? m? ?J?? ¨JQ?? f ? J??DE jN Bj |  ? ? ? ! ? ¤ ? áú!??< $ J?? ) J} J?? " ? ? ??mJ} J}* & ú¤?? ? , " ? Z[ H ^ ° Zz  ? b gU?g?j×q* ? + ?? X ? ? ! * ? H ? j N ! k ? ? ? ? ? * j ? ? ? Q?? p ?? " ? DE j h ò ?< · ? j ·h §? á ? C ×qm q ? ? ? ? ? ? ? q? ? ??? H ? j N ? X ? ! k ??X? ?? ? ???IX? ? j G è ? ?±???H ?jN??!k ?? ? ? ? jIX? ? ?? 3 " ? Z[ ) à ] ^ ° Zz O } f9 J ? ? ??¨J}????? DE j*_m ? ! ?f9* " ???? 

# !

& ' ' ! " " $ $ $% ! " ' ( % * + , # & )
q? ? ???*??<?? ni ! k # ?? m X ? á * ? ? ? ! ? j N ? X ? ! k ??? # ???IX??* ? j ! ? j N ? ? ! k ??? # ?? ? ???*??<? ? ? n i ! k # ? 9 ? n i ! k m ± ? ? j! ?X?á* ? ??I X ? ? * ? j ! j N ? X ? ! k ? ? * ? j # ! J????? ? ? * ± ? ? ? ! k # ? ? < 3 ? n i ! k# ??í?m??X*á?*J ?? ! ?¨# ? j ? ! ?? ! " X? ? Q?? " ? j N! k ???X? ? ??I ? ? ? j # 4 " ? ?F ? )? ? F ? HO } ¨¤ ? ! k f? # j N! k ?¤±? ? ? * ? J & X ? j N ! k ? ? ? ^ _ ± ? ? ? ! k# !DE j? h òX ? # ?? # ! k ???* ? ? ? ? y ¤ j ? ? X | * D E j # ?DEjNBj 2m X | # ¨?f? # ¤ ? ! k ?? DE j h òX ? # ??! k X ? # !k????*???DE + j*N B ¨j??f9 $ ? =8 % ? j N! k ? DE j*_m ? ! # " ??Z ? j N ? X ? !    k ??? # ? ?? + ?¤ ? ! k *? + # m h ` !

j N! k ?X?? ? -?*¤ ? ! k # ±? ü ¤f ? g # ?¤ ° ?g # ? ?? K ? = &
? K?B ??! k * ? N ?ì¤ ? o " ? !j?Z 9?D E j * D E c j ? ? ¤ < a ??? ?9 J ¤ < 9 ? DE j*!1 ° ? + 5? J ! k " DEcj!.m DE j }?? DE j*N B }??* ± ·IN B f9 J j N! k #? ?Z ¤ ¤ ??!k?+ j |$ # ) % J} , ?U ? ?? ! ? ¤?!k !? ??Z < < ?+ ? j |$ # )# % j?? # ?

?+DE<??D ! ! k ??? 3 ¤ ??? ?Z ! " DE j?! k ? ? ? 3 ? h ò X ? # Ej# ? + DE j ? ? DE < ! # ! k *?? 3 ¤}??í?

" ? ? F ? ? ? ?F ? Zz 8 $ it? 0 L) ?? ? ? HO } !!;

# "

!+# ! ,&-./0(12 !

?] " ? W ? " Z[ F ? # 5 H? ? X ? ???* DE jN B & ????? D E j N m ? N # X 2 ? j N ? ? ! k# !??? ?X2?¤9 ? DE j?? + ?? DE jNm ? N # ?^_ ? ? ! ? ???¤ < 9 ? DE j & ???¤ 9 ? D E j # X 2 ? j N ? ? ! k+ ??¤9?D E j?? # ?^_ ?? ? ! ? ? ???9 ? DE j*_m & ??Z ? o " ? !j " 5? J> ; ??? ± ? # 9?DEj! X2? j N ? X ? ! k + ? < ° ? ? ? _m # ?m¤ ? ! k ! ??? ?? ? = & 1 i Z[ #
j N! k ¤?!k ?X?!k ? + ? + ? + ??!k

< 9 ? DE j ) j ' # X ? ? ? ? ?Z ? o " ? !j " 9? ¤ 0 D 9# < DE j!1 " 9 ? DE j j / ( E"? N ) 9 ¤9 ? ? " j D 5? J> ; ??? ± ? ) ? 1 DE j E" N D < ° ? 9 ? DE j ¤?!k E _$j*? ? _m j m $ $

#

$ ?N)j ? < 9 ? DE j??% '

0

9 " á à? ? $ % ?? & ?J + M?? ? ??IJ}f? r ? " ó7?m?J ? *?? ! ! % $ ?? & X?J} & ú*?? ? C ¨ ? ? ? * ? ? ? ó 7 # è???&ú^????*? # ?< # ?? p & ú ??· á # ? ?Z ? ? # ? ? ? ?!? ¨ J } * ? ? ? ¨ ? ? ? * ? ? ? f ó 7# l ?* DE j o 7?X a # y ?J ? ?* DE jN B? ? h y j??* ? b ! ? ? X | ? 4 # ! J} $ ?- % ? X | ?4 ? ?? $ ?- % ! 5 " ? ?F ? ?á à? ?H? ? ?? ?C ? * N ? ? # j N! k I?J + M ?? ? h a ? ^_ # j N! ky ? ? * J } I ? }* DE jN B mj??*X | # ?J + M ?y J " ? ó7*?J ? * DE j ? h y | ? ? j ? ?*N s # ?ü ? y ????×?X2 ? ? # ? ?^ ! # ? ? i m 9???{ " }~??DEjN

# #

& ' ' ! " " $ $ $% ! " ' ( % * + , # & )
B *?2g # ~! ? i m ??*?2g # e??*&'?¤ ? ?* Z z !

, + +( ( ,( (-. .
     ¤Xe9?DEjm× ? ! 1+ ! X? q? J???^_ j N! k * ? X ? ! k ? # ? ??* ?? J??? 3 ?^_?v* j N! k? ? ! k ! ? X? q? J? ? ? * j N ? X ? ! k ?v # ^_ j N ? ? ! k ? # ±? ? ? J ? ? ? ? # ¤X???J???*!?DEj * ? g DEc j?¤! . ! B°±? q? J ? ? ? ? í ? D E j N B ? ? v * ? } $ B=$· ! ° ? ±? q? J??? j N! k * e N ?? (? ? $ ! m??v*?} % !! % ±?í?*?}ùú 3 ??v )% ??í?X | ??v*?} # ??í?*?} 3 ??v 1% ±? 3 ?í?X | ??v*?} :% ??í?ùú??v*?} # ???í?X | ??v*?} 0%

???ì?F? ! ú : LH ? ? ?? . ? ? ? ? E ? F ? ? ? # $ i t H F G ? ?? $ i?tHFG X B: ?? à m Z[ 8?? ?#$it F?? ! ) # $ ) , ?%? ?S ?"b 

q?? ?Hv]é? | I a ?? ?Hv]Eù | I Eù? | I !! yJ 
!" !0!

 . " j N ! k ? ? & ' Q R ? 9 * ? }# ???Nm !??j& ? ¤ Q e D E j# $ ! !! % )% # Q $ ' % 1% ! # Q :% Q # ' 0% Q ! #

# $


赞助商链接

2013高中生物精品练习:第二章《基因和染色体的关系》单...

2013高中生物精品练习:第二章基因和染色体的关系》单元检测(人教版必修2)_理化生_高中教育_教育专区。第二章 1.精原细胞增殖的方式是 ( A.无丝分裂 ) 基因...

新人教版高中生物必修二第二章基因和染色体的关系 2015...

新人教版高中生物必修二第二章基因和染色体的关系 2015-2016学年能力提升检测试题.doc - 一、选择题 1.一对夫妇表现正常,却生了一个白化病孩子,在妻子的一个...

最新人教版高中生物必修二第二章第2节《基因在染色体上...

最新人教版高中生物必修二第二章2节《基因染色体上》教案_理化生_高中教育_教育专区。最新人教版,高中生物必修二,精品教案,精品导学案 ...

高中生物必修二知识点总结(精华版)

高中生物必修二知识点总结(精华版) - 生物必修 2 复习知识点 第二章 基因和染色体的关系 第一节 减数分裂 一、减数分裂的概念 减数分裂 (meiosis) 是进行 有...

基因在染色体上教案-生物高二必修二第二章第二节人教版

人教版 第二章 生物教案 第二节 必修二 第2章 基因和染色体的关系2 节 基因在染色体上(必修二)一、考纲要求: 1、说出基因位于染色体上的理论假说和实验...

高中生物人教版 必修二 第二章 知识点总结1

高中生物人教版 必修二 第二章 知识点总结1 - 第二章 基因和染色体的关系 第一节 减数分裂 一、减数分裂的概念 减数分裂(meiosis)是进行有性生殖的生物形成...

2017人教版高中生物必修2第二章《基因和染色体的关系》...

2017人教版高中生物必修2第二章基因和染色体的关系》word复习教案 - 教材解读 本章共分 3 节: 《减数分裂和受精作用》 、 《基因在染色体上》 、 《伴性...

高中生物必修二第二章测试题

高中生物必修二第二章测试题_理化生_高中教育_教育专区。第二章基因和染色体的关系》测试题一、选择题 1.下列有关减数分裂的叙述,正确的是 () A.一个卵原...

高中生物必修知识清单2-2基因与染色体的关系

高中生物必修知识清单 2-2 必修 II·遗传与变异·基因和染色体的关系 第二章一、本章知识结构 基因与染色体的关系 二、新课程标准 1、阐明细胞的减数分裂并模拟...

高中生物必修2会考第二章基因和染色体的关系_图文

高中生物必修2会考第二章基因和染色体的关系_理化生_高中教育_教育专区。班级 学号 座位号 姓名 得分 -1- -2- 班级 学号 座位号 姓名 得分 -1- -2- ...