kl800.com省心范文网

高中数学计算练习


高中数学计算能力训练 分数计算
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3/7 × 49/9 - 4/3 8/9 × 15/36 + 1/27 12× 5/6 – 2/9 × 3 8× 5/4 + 1/4 6÷3/8 – 3/8 ÷ 6 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9 × 5/6 + 5/6 3/4 × 8/9 - 1/3 ). ). )( )( ). ). 11. 12. 7 × 5/49 + 3/14 6× ( 1/2 + 2/3 )

求X
1. 2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 2. 11x+64-2x=100-9x 3. 15-(8-5x)=7x+(4-3x) 13. 11x+64-2x=100-9x 14. 14.59+x-25.31=0 24. 1/ 50x+10=60 25. 2/ 60x-30=20

16.x2-2xy-35y2=(x-7y)( 17.2x2-7x-15=(x-5)( 23.6+11a-35a2=( 25.-1+y+20y2=( 28.x2+( 29.x2+(

)-28y2=(x+7y)(x-4y). )-21y2=(x-7y)(x+3y). ),k=______.

30.kx2+5x-6=(3x-2)(
2

36.20x -43xy+m=(4x-7y)(5x+n),则 m=_____,n=_____.

38.x4-4x3+4x2-1=_______.

1、计算:lg5· lg8000+ (lg 2

3

1 ) 2 ? lg ? lg 0.06 . 6

2、解方程:lg2(x+10)-lg(x+10)3=4.

3、解方程:2 log6 x ? 1 ? log6 3 . 5、解方程: ( 1 ) x =128.
8

7、计算: (lg 2) 3 ? (lg5) 3 ?

log2 5 1 · . log2 10 log8 10

8、计算:(1)lg25+lg2·lg50;

(2)(log43+log83)(log32+log92).

9、求函数 y ?

log0.8 x ? 1 2x ? 1

的定义域.

10、已知 log1227=a,求 log616.

12、已知函数 f(x)= ? ?

1 1? ? ?x3 . ? 2 ?1 2 ?
x

(1)求函数的定义域;(2)讨论 f(x)的奇偶性;(3)求证 f(x)>0.

13、求关于 x 的方程 ax+1=-x2+2x+2a(a>0 且 a≠1)的实数解的个数.

14、求 log927 的值. 15、设 3a=4b=36,求 2 + 1 的值.
a b

22、解对数方程:log2(x-1)=log2(2x+1)

23、解对数方程:log2(x2-5x-2)=2

24、解对数方程:log16x+log4x+log2x=7

27、解对数方程:lg(2x-1)2-lg(x-3)2=2

30、解对数方程:lg2x+3lgx-4=0

例 1:解方程组

例 2:解方程组

例 1 解方程组

例 2 解方程组

2 ? 1? ?1? 1.计算: ? ? ? ? ? ? ? ? tan45? ? 3 3 ? 2? ? 3? ?1? 2.计算: ? ? ? ? 3?
?2

0

?1

?

2010 ? 2012 ? ?? 1?
0

?

1001

? 12 ? 3 3 ? tan30? 。

?

?

3.计算: 18 ? ?cos 60?? ? 2 ?1 ? 4 sin 30? ?
?1

?

2 ?2 。

?

0

6.解方程:

3x 2 ? ?3 x?2 x?2

9. ( 3 ? 2) 2 的值是

,将

2 3 ?1

分母有理化的值是 。11 如果 x2+y2-2x+6y+10=0,则 x+y= 13 计算 22009 ? 22008 等于( A、 22008 B、 2 ) C、 1
1 2 ?1

D、 ?22009

15 计算(1)

1 2 ?1

?
赞助商链接

指数运算练习题

指数运算练习题_高一数学_数学_高中教育_教育专区。指数运算 1.计算: 1 3 (1) a 2 ? a 3 ? ___ (2) (a 2) ? ___ 2 (3) (a 2) ? ___ ...

高中数学阴影面积计算题汇总

高中数学阴影面积计算题汇总_数学_高中教育_教育专区。高中数学阴影面积计算题汇总 数学题 阴影面积 汇总 文档贡献者 1791023433 贡献于2017-02-20 ...

高一数学复数的运算练习题

高一数学复数的运算练习题_高一数学_数学_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载 高一数学复数的运算练习题_高一数学_数学_高中教育_教育专区。复数的运算...

初中计算题练习题

初中计算题练习题 - 初中数学计算题强化训练 一、有理数的加、减混和运算 1. (-0.7)+(-0.4)+(-0.3)+0.5 2.( -3.2)+(- )+(4 )+(- ) 5...

数学简便运算练习题

数学简便运算练习题_理化生_高中教育_教育专区。小学四年级数学简便运算练习题乘法分配律练习题 班别: 姓名: 乘法分配律特别要注意“两个数的和与一个数相乘,...

高中数学概率统计练习题

高中数学概率统计练习题_高一数学_数学_高中教育_教育专区。高中数学概率统计综合...[20,60)上的频率求出对应的频数,再计算样本在[40,50) ,[50, 60)内的...

高中数学定积分计算习题

高中数学定积分计算习题 - 定积分的计算 班级 一、利用几何意义求下列定积分 (1) 1 姓名 2 ? -1 1 - x 2 dx (2) ? 0 4 - x 2 dx (3)...

高一数学函数的运算练习题

高一数学函数的运算练习题_高一数学_数学_高中教育_教育专区。函数的运算 一、选择题(每小题 5 分,共 50 分) 1、下列哪组中的两个函数是同一函数 (A) y...

高一数学集合的基本运算练习题及答案解析

高一数学集合的基本运算练习题及答案解析_高一数学_数学_高中教育_教育专区。1.(2010 年高考辽宁卷)已知集合 U={1,3,5,7,9},A={1,5,7},则?UA=( ) ...

高三复习《集合及运算》练习(含答案)

高三复习《集合及运算练习(含答案)_数学_高中教育_教育专区。集合及运算 第1讲 集合及其运算 基础巩固题组 (建议用时:30 分钟) 一、选择题 1.设集合 S={...