kl800.com省心范文网

高三年级第二次 月考登分表 (2)_图文

高三年级2班9月份月考成绩一览表
班级
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

姓名
李玉谊 欧佩茵 马小青 邓海彬 吴泽宇 梁世钊 林承业 钟铿正 招思欣 李景盛 凌敏 谢嘉明 凌奇锋 张毅 梁宾 陈欣欣 刘芊蕙 欧阳俊科 陈丽坚 苏欣茵 李柔 李学鹏 翁闽怡 巫依婷 刘丹蕾 陈彩云 叶凯妮 钟诗琪 唐饶玲 何煜梵 潘梓晴 冯钏 李科桦 张阳 英子誉 许玲怡 粱智伦 莫子歆 刘曦予 薛景航 陈淳 叶博文 许振健 王钰滢 朱嘉讯 潘顺玲 黄紫云 胡思艺 潘凯丰 何叶青 艾健

语文
100 103 87 87 92 89 98 100 107 67 80 90 91 100 98 86 93 86 91 76 76 89 88 93 92 78 82 84 87 89 79 56 78 70 77 53 85 67 83 79 83 81 39 67 64 92 56

数学
95 53 71 62 61 52 54 43 27 50 37 48 25 29 47 39 20 47 19 25 31 16 40 40 8 29 15 21 35 20 20 30 40 27 22 15 20 44 18 5 13 25 40 25 20 27 10 20

英语
97 71 71 90 88 81 52 74 99 86 73 41 58 29 51 64 79 47 56 67 66 42 56 53 84 54 50 49 32 52 31 68 42 37 36 62 39 20 32 46 41 22 24 75 20 61 22 28

政治
87 74 71 41 46 41 28 39 40 61 57 42 43 57 29 44 48 36 54 38 33 38 42 33 24 28 38 32 30 32 40 12 20 27 40 20 30 26 34 24 21 35 30 34 29 25 32 29 30

历史 地理
50 62 42 52 52 55 71 47 46 67 46 52 74 57 40 44 44 59 45 40 45 56 33 31 54 47 39 50 29 28 38 44 32 43 27 39 47 40 32 30 33 27 34 32 26 58 26 23 16 38 50 48 56 48 68 62 60 44 24 54 66 42 50 56 38 28 36 40 56 48 48 28 30 18 38 36 20 36 26 34 32 28 34 36 48 16 38 34 34 24 20 40 40 38 44 16 30 22

文综
175 186 161 149 146 164 161 146 130 152 157 160 159 164 125 126 120 131 139 134 126 142 103 94 96 113 113 102 95 86 112 88 80 104 103 107 93 104 100 88 78 82 104 106 93 127 74 82 68

总分 级名次班名次 467 14 1 413 29 2 390 39 3 388 40 4 387 41 5 386 42 6 365 49 7 363 51 8 363 52 9 355 53 10 347 54 11 339 56 12 333 59 13 322 62 14 321 63 15 315 65 16 312 66 17 311 67 18 305 69 19 302 71 20 299 72 21 289 74 22 287 75 23 280 76 24 280 77 25 274 78 26 260 79 27 256 80 28 249 81 29 247 82 30 242 83 31 242 84 32 240 85 33 238 86 34 238 87 35 237 88 36 237 89 37 235 90 38 233 91 39 218 92 40 215 93 41 210 96 42 207 97 43 206 98 44 200 100 45 188 101 46 187 102 47 184 103 48 172 104 49

82.723 32.917 54.542 37.633 42.939 38.776 119.35 284.37

班名次


高三年级第二次 月考登分表2_图文.xls

高三年级第二次 月考登分表2 - 高三年级文科9月份月考成绩一览表 班级 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1...

第二次月考登分表_图文.xls

座号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21...六年级第二次月考登分表... 暂无评价 5页 免费 高三第二次月考理科登分...

高三第2次月考登分表.xls

高三第2次月考登分表 - 考场号 班级名称 1405 1405 1405 140

三年级一班第二次月考登分表2014-2015-1_图文.xls

年级一班第二次月考登分表2014-2015-1 - 考号 3053 3048

六年级第二次月考登分表(1)_图文.xls

年级第二次月考登分表(1) - 六年级期中考试成绩表 姓名 张慧楠 马云鹰 张

2017年高三年级第二次月考计算机试卷_图文.doc

五、简答题: (2 小题,每小题 4 分,共 8 分) 61. 高三年级第二次月考计算机试卷答一、是非选择题(每题 1 分,共 15 分)题号 答案 题号 答案 1 B...

特一、二年级第二次月考登分表151125.xls

特一、二年级第二次月考登分表151125_数学_小学教育_教育专区。特长部高二第

初三上第二次月考英语登分表 (1)_图文.xls

初三上第二次月考英语登分表 (1)_英语_初中教育_教育专区。2017-2018-1第...三年级一班第二次月考登... 暂无评价 2页 1下载券 三年级英语第二次月...

七(1)(2)数学第二次月考登分表.xls

七(1)(2)数学第二次月考登分表 - 姓名 梁燕英 张小漫 符秘豪 张有伟 劳

月考成绩登分表模板_图文.xls

序号 姓名 第一次 1 龙立芬 90.5 2 王佳音 86 3 任寒梦 86.5 4 李江...高三年级第一学期月考成... 4页 免费 第二次月考登分表表 3页 免费 ...

野寨中学2018届高三第二次月考成绩_图文.xls

野寨中学2018届高三第二次月考成绩 - 野寨中学20172018学年度高三年级第二次月考学生成绩表 月考1名次 33 51 72 20 7 18 67 30 109 103 63 10 81...

2019届高三年级第二次月考历史卷(2).doc

2019届高三年级第二次月考历史卷(2) - 2019 届高三年级第二次月考历史

高三盟二模登分表.xls

高三模块考试登分表高三六... 34页 免费 高三17第二次月考登分表 暂无评价...1页 2财富值 高三政治答题套路 7页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心...

高三年级第二次月考及答案.doc

高三年级第二次月考及答案 隐藏>> 高三第二次月考 数学 理科试题一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分) 1. 已知函数 f ( x ) ? 为...

高三年级第一学期月考成绩登分表及卷面分.xls

高三年级第一学期月考成绩登分表及卷面分_语文_高中教育_教育专区。班级 学号...囚徒健身六艺十式图文详... 20页 2下载券 多功能学生成绩登分表(1... 2...

初二下月考2登分表wuli_图文.xls

初二下月考2登分表wuli_语文_初中教育_教育专区。初二月考成绩 座号 1 2

10级高一第二次月考登分表(1)_图文.xls

10级高一第二次月考登分表(1) - 班级 考号 1 009 1 001 1 0

新疆乌鲁木齐2018年高三年级第二次质量监测_图文.doc

新疆乌鲁木齐2018年高三年级第二次质量监测_高中作文_高中教育_教育专区。新疆...-7- 附表 1: 2016 年部门整体支出绩效评价计分表填报单位(盖章):一级指标...

2016届高三第二次月考总结与反思_图文.ppt

2016届高三第二次月考总结与反思_学习总结_总结/汇报_实用文档。认清形势 正视自己 改变自己 2016届高三第二次月考总结与反思 做个明白的学生取得2016高考成功 ...

12月月考登分表_图文.xls

班12月月考学生名单 考场 座号 语文 作文 数学 英语 物理 化学 生物 87 13 ...高一年级10月月考登分表 2页 免费 12月月考表格范文[1] 暂无评价 2页 ...