kl800.com省心范文网

高温风机安装施工技术措施

编号/ M?s?: HGFC-AJ-X-0-013 越南广福水泥公司 5000T/D熟料生产线 NH? M?Y XI M?NG QU?NG PH?C D?Y CHUY?N S?N XU?T CLINKER C?NG SU?T 5000T/D

高温风机设备安装施工措施
BI?N PH?P THI C?NG L?P ??T THI?T B? QU?T NHI?T ?? CAO
C?NG TR? NH/项目: NH? M?Y XI M?NG QU?NG PH?C/广福水泥厂 H?NG M?C/子项: CH? ??U T?: C?NG TY TNHH V?T LI?U X?Y D?NG VI?T NAM 业主: 越南建设材料有限公司 T?NG TH?U EPC: VI?N NC & TK XI M?NG H?P PH? 总包: 合肥水泥研究设计院 NH? TH?U THI C?NG: C?NG TY TNHH L?P M?Y C?NG TR?NH ??NG SI?U 施工分包商:东超安装工程有限公司

CH? ??U T? 业主

T? V?N GI?M S?T 监理

T?NG TH?U EPC 总包

NH? TH?U THI C?NG 分包商

Qu?ng bì nh, ngà y 26 thá ng 09 n?m 2012

高温风机安装施工技术措施 BI?N PH?P THI C?NG QU?T LI T?M 一、 编制依据 Tà i li?u tham kh?o: 1.1 四平鼓风机股份有限公司《高温风机产品说明书》 B?n thuy?t mì nh s?n ph?m qu?t nhi?t ?? cao c?a c? ng ty TNHH C? ph?n Qu?t T? Bì nh C? 1.2 《建材工业设备安装工程施工及验收规范》GB/T50561-2010 Quy ph?m thi c? ng và nghi?m thu c? ng trì nh l?p ??t thi?t b? c? ng nghi?p x? u d?ng GB/T50561-2010 二、高温风机技术参数 Tham s? k? thu?t qu?t nhi?t ?? cao 1、高温风机是 212/314 生料磨/废气处理子项,工艺编号 314-FA02. Qu?t nhi?t ?? cao làh?ng m?c nghi?n li?u th?212/314 (x? l?khí th?i), m? s? c? ng ngh?. 2、本机技术参数: Tham s? k? thu?t c?a má y 流量 Q=800000~930000m3/h。 L?u l??ng Q = 800000~930000m3/h 全压 H=8800~7800pa(工作状态下) ?p l?c H 8800 ~7800pa (d??i tr?ng thá i là m vi?c) 工作温度 t=250~330°C。 Nhi?t ?? là m vi?c t = 250~330°C 大气压力 P=101kpa ?p su?t khí l?n P 101kpa 风机转速 N=963r/min T?c ?? quay qu?t N= 963r/min 所需功能 N 需=2740 kw。 C? ng su?t c?n thi?t N c?n = 2740 kw 电机功能 N 电=2800kw Ch?c n?ng ??ng c? N ?i?n = 2800kw

轴承型号 SKF 22244CC/W33/C3 S? hi?u vò ng bi SKF 22244CC/W33/C3 三、设备安装顺次 Tu?n t? l?p ??t thi?t b?:
轴承箱支架装配
基础复查 Ki?m tra l?i mó ng

下壳体/进气箱安装 L?p ??t th? n v? d??i/thù ng khí và o

L?p ??t giá ?? t? vò ng bi

机壳/进气箱下部调整 进风口和机壳安装 L?p ??t c?a gióvà o vàv? má y ?i?u ch?nh b? ph?n d??i v? má y/ thù ng khí và o 调节门与进气箱组装 T? h?p l?p c?a ?i?u ti?t vàthù ng khí và o

转子组和轴承箱装配 L?p t? c?m rotor vàt? vò ng bi 其它部件安装 L?p cá c ph?n linh ki?n khá c

机 壳 / 进 气 箱 上下 组合 T? h?p trên d??i v? má y/ thù ng khí và o

3.1 设备安装会同业主、监理、总包、土建部门对安装基础进行复查。设 备安装基础应符合设备图纸的要求。 Ti?n hà nh ki?m tra mó ng l?p ??t thi?t b? cù ng v?i ch? ??u t?, giám sá t, t?ng th?u, ??n v? x? y d?ng mó ng. Mó ng l?p ??t thi?t b? ph?i phù h?p v?i yê u c?u b?n v?. 3.2 轴承箱支架:轴承箱下面的支架找正调整是最重要的。利用薄垫片在 轴向横向对固定端轴承支架校平,拧紧螺栓。保证固定轴承支座在同一高 度。 Giá ?? t? vòng bi: Giá ?? phía d??i h?p vòng bi là n?i hi?u ch?nh ?i?u ch?nh qun tr?ng. Dù ng mi?ng thé p m?ng c? ??nh b?ng giá ?? tr?c t?i h??ng ngang c?a h??ng tr?c, si?t ch?t bu l? ng. B?o ??m ?? vò ng bi c? ??nh trê n cù ng 1 ?? cao. 3.3 机壳、进气箱分为两部分,上下部分通过水平中心线的接合面联接成 一体。安装时先把壳体和进气箱下部放置在临时垫铁上,通过地脚螺栓与 基础联接,但不能拧紧,以便做最后的调整。下壳体安装技术要求:标高 偏差 5mm,水平偏差:5mm

V? má y, thù ng khí và o chia thà nh 2 b? ph?n, b? ph?n trên và d??i ???c liê n k?t ch?nh th? v?i nhau qua m?t ti?p xú c c?a ???ng t?m m?t ph?ng. Khi l?p ??t tr??c h?t ph?i ??t ph?n v? vàph?n d??i thù ng khívà o lê n mi?ng kêthé p t ?m th?i, liê n k?t qua mó ng vàbu l?ng móng, nh?ng kh?ng ???c si?t ch?t; ti?n cho vi?c ?i?u ch?nh v? sau. Yê u c?u k? thu?t l?p ??t ph?n v? d??i: dung sai cao ?? 5mm, dung sai m?t ph?ng: 1mm/m. 3.4 转子组和轴承箱的装配:把转子组总成(叶轮和主轴)按要求安装在 轴承箱上, 调整轴承位置, 纵横向中心线与基础中心线偏差不得大于 1mm, 打开轴承座上盖,在轴承加工面上测量轴承座水平度,纵横向水平度不得 大于±0.15mm/m(作为校正转子水平度的参考依据) 。在结合面上涂随机 提供的真空密封胶,以保证结合面有效密封,安装轴承箱上盖,安装侧盖 及其他部件。在把转子组和轴承吊到位置之前应把进风口先穿在轴承上。 技术要求:进风口与叶轮横距 42mm,纵向距离冷态 8.5mm。主轴水平度 ≤0.06mm/m。 L?p c?m rotor vàh?p vò ng bi: t?ng h?p c?m rotor (bá nh c? ng tá c vàtr?c chí nh) l?p ??t trê n h?p vò ng bi theo yê u c?u, v? trí ?i?u ch?nh vò ng bi, trê n m?t k?t h?p ph?t keo b?t kín ch?n kh?ng ???c cung c?p theo má y, b?o ??m m?t k?t h?p ???c b?t kí n hi?u qu?, l?p ??t n?p trê n h?p vò ng bi, n?p h? ng vàcá c b? ph?n khác. Tr??c khi c?u c?m rotor và vòng bi ??n v? tríph?i xuyê n c?a gió vào lên trên vòng bi tr??c. Yê u c?u k? thu?t: kho?ng cá ch ngang bá nh c? ng tá c và c?a gió và o 42mm, kho?ng cách h??ng d?c tr?ng thá i l?nh 8.5mm. ?? ph?ng ngang tr?c chí nh≤0.06mm/m. 3.5 以叶轮为基准调整机壳/进气箱的下部,按装配图所示确保侧壁垂直于 底座。 L?y bá nh c? ng tá c là m chu?n ?i?u ch?nh ph?n d??i v? má y/thù ng khívà o, b?o ??m ?? th?ng ??ng c?a t??ng h? ng hi?n th? b?n v? th?ng v?i b? ??. 3.6 进风口和机壳/进气箱的安装:调整进风口,使它的中心在水平中心线 上与叶轮进口保持一致,在铅垂线中心线上有所偏移,其偏移量如装配所 示。拧紧进风口螺栓。 L?p ??t c?a gió và o vàv? má y/thù ng khívào: ?i?u ch?nh c?a gió vào ?? duy trì t? m c?a nóvàc?a và o bá nh c? ng tá c n?m trên ???ng t? m m?t ph?ng, n?u

???ng t?m ???ng r?i có s? xêd?ch, thì l??ng xe d?ch c?a nó ???c hi?n th?. Si?t ch?t bu l? ng c?a gióvà o. 3.7 转子组与机壳/进气箱下部装配完后,吊装机壳 /进气箱上部与下部组 合,中间加石棉绳密封,然后拧紧螺栓。 long hi l?p ??t ph?n d??i c?m rotor vàv? má y/ thù ng khívà o, c?u l?p t? h?p ph?n trê n vàph?n d??i c?a v? má y, ? gi?a làd? y s?i long b?t kín, sau ?ó si?t ch?t bu long. 3.8 调节门机构对进气箱组装:把调节门组装件吊起,按图纸要求与进气 箱组合,中间加石棉绳,用螺栓拧紧联接。不要装反或旋向弄错。装传动 轴,按图示安装运转拨杆(主操纵柄) 。 T? h?p l?p c? c?u van ?i?u ti?t v?i thù ng khívà o: c?u t? h?p c?u ki?n van ?i?u ti?t lê n, t? h?p thù ng khí và o theo yê u c?u b?n v?, ? gi?a thê m d? y s?i b? ng, dù ng bu l? ng liê n k?t si?t ch?t. Kh?ng ???c l?p ng??c và sai h??ng quay. L?p tr?c truy?n ??ng, l?p theo b?n v? hi?n th? thanh liê n k?t g?t (dùng ?? thao tá c). 3.9 联轴器和电机的找正,轴向和径向的跳动偏差﹤0.10 ㎜ Hi?u ch?nh b? kh?p n?i tr?c và ??ng c?, dung sai d?ch chuy?n h??ng kí nh và h??ng tr?c ﹤0.10 ㎜ 3.10 它部件安装:安装轴封,安装风冷轮,安装温度计,往轴承箱。主 电机电源,有关测试仪表。 L?p ??t cá c b? ph?n khá c: l?p ??t vò ng b?t khí t tr?c, bánh gió làm mát, ?o nhi?t ??, h?p vò ng bi, ngu?n ??ng c? chính, ??ng h? ?o có liên quan. 四、施工人员、机具计划 K? ho?ch nh? n l?c vàc? ng c? thi c? ng 1、
序号 stt 工种 Lo?i c? ng vi?c 技术总负责龚贤庆 Ph? trá ch k? thu?t: Gong Xian Qing 作业点技术员岳明齐

施工人员计划表
人数 S? ng??i 电话 ?i?n tho?i

B?ng k? ho?ch nh? n viê n thi c? ng

1 2

1 1

01237557112 0949710683

K? thu?t ?i?m tá c nghi?p: Yue Ming Qi

3 4 5 6

安全员主管王洪斌 An toà n: Wang Hong Bin

1 5

班组工人 C? ng nh? n

2、施工机具计划 K? ho?ch c? ng c? thi c? ng

序号 stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9

机具名称 Tê n c? ng c? 汽车吊 xe c?u 卸扣 mó c c?u 葫芦 Pa l?ng 钢丝绳 Cá p c?u 水准仪 Má y th?y chu?n 框式水平仪 Má y th?y bì nh khung 钢卷尺 th??c cu?n 钢盘尺 th??c bà n cu?n 线锤 con r?i

规格 Quy cá ch 35t 吨 10t 吨 10t 吨 ¢36 ㎜

数量 S? l??ng 1 4cá i个 2chi?c 台 40m 米 1台 1台

备注 Ghi chú

2付

五、其它大型组装风机安装参照此施工措施施工。 L?p ??t qu?t t? h?p c? l?n thi c? ng theo bi?n phá p thi c? ng nà y. 六、安全及文明施工技术措施
Bi?n phá p k? thu?t v? an toàn và v?n minh thi c?ng 1、本工程工期紧、难度大,高空作业多,必须树立安全第一,预防为主的思想,严格执 行安全操作规程,以保证工程的顺利进行。 C? ng trì nh nà y th?i gian ng?n, khó kh?n l?n, thao tá c trê n cao nhi?u, ph?i có t? t??ng d? phò ng làchí nh vàan toà n làs? 1, nghiê m kh?c ch?p hành quy trình thao tác an toàn, ?? b?o ??m c?ng trình ???c ti?n hà nh thu?n l?i.

2、进入现场的施工人员,必须严格遵守安全规章制度。配戴好安全防护用品,戴好安全 帽,高空作业栓好安全带,电工、电焊工必须穿好绝缘鞋。 C? ng nh? n thi c? ng và o hi?n tr??ng, ph?i nghiê m kh?c tu? n th? các quy ??nh an toà n. Trang b? t?t ?? b?o b? an toàn, ??i m? b?o hi?m, thao tá c trê n cao ph?i th?t d? y an toà n, th? ?i?n và th? hà n ph?i ?i gi?y cách ?i?n. 3、高空作业施工设置好安全网,脚手架塔设应牢固、可靠,脚手架绑扎要按规范施工, 跳板要封头,严格检查架杆、锈腐、裂纹、不合格禁止使用,以防塌落,高空作业禁 止穿硬底鞋。 Thi c? ng thao tá c trê n cao ph?i b? trít?t l??i an toà n, l?p già n giá o ph?i ch?c ch?n c? ??nh vàtin c?y, bu?c già n giá o ph?i thi c? ng theo quy ph?m, t?m b??c nh?y ph?i kín ??u, nghiê m kh?c ki?m tra giá ??, ?n mòn và v?t r?n, kh?ng ??t yê u c?u c?m s? d?ng, phò ng trá nh b? s?p, thao tá c trê n cao c?m ?i gi?y ?? c?ng. 4、高空作业工器具要放在安全地方,上下传递采用工具包,不得随意从高处向下仍或坠 落任何物品。 Khi thao tá c trê n cao, c? ng c? ph?i ?? n?i an toà n, di chuy?n lê n xu?ng ph?i s? d?ng tú i c? ng c?, kh?ng ???c tù y ?v?t xu?ng ho?c r?i xu?ng b?t c? v?t ph?m nà o. 5、对使用电焊机把线必须完好无漏点破皮现象,氧气、乙炔瓶必须设专人管理,无漏气 现象发生,如漏气立刻处理好以防火灾爆炸事故发生。 D?y ??u v?i má y hà n ph?i nguyê n v?n kh? ng th? cóhi?n t??ng tró c v? dò ?i?n, bì nh oxy vàacetylen ph?i có ng??i quan l?chuyê n m? n, kh? ng cóhi?n t??ng ròkhí x?y ra, n?u ròkhí ph?i l?p t?c x? l? ?? trá nh x?y ra s? c? chá y n?.. 6、对使用的电动工具,电源必须设触电保护器。照明灯必须安全可靠,电工维护严格管 理, 不准他人移动, 防触电伤人。 Dù ng c? ch?y ?i?n ???c s? d?ng, ngu?n ?i?n ph?i l?p b? b?o v? ?i?n gi?t. Bóng ?i?n chi?u sá ng ph?i an toà n vàtin c?y, th? ?i?n ph?i nghiê m kh?c qu?n l?, kh?ng cho phép ng??i khá c di chuy?n, trá nh gi?t ?i?n g?y th??ng ng??i. 7、现场吊物要专人指挥,旗哨齐全,哨音清楚,闲人免进。吊装时先转杆到吊物放置位 置,然后试吊,再起吊到相应高度转杆就位。 C?u t?i hi?n tr??ng ph?i có ng??i chuyê n m? n ch? huy, c? còi ??y ??, ti?ng cò i ph?i r?rà ng, kh? ng ph?n s? mi?n và o. Khi c?u l?p ph?i chuy?n c?n c?u ??n v? trí ??t hàng tr??c, r?i th? c?u, sau ?ó n?ng c?u ??n ?? cao t??ng ?ng, chuy?n c?n c?u ??n v? trí . 8、对使用的吊袋工器具、绳索必须严格检查,符合安全要求,不符合严禁使用。

Nh?ng c? ng c? c?u ???c ??a vào s? d?ng, d? y bu?c ph?i ki?m tra nghiê m ch?nh, phù h?p yê u c?u an toà n, n?u kh? ng phùh?p c?m s? d?ng 9、使用电焊,气焊割必须预防火灾发生,对有油垢的地方施工必须采取安全措施,如灭 火器等。氧气、乙炔瓶定点放置,并保持安全距离。 S? d?ng máy hàn ?i?n, c?t hà n khíph?i phò ng h?a ho?n x?y ra, ??i v?i nh?ng n?i có dính d?u, thi c? ng ph?i á p d?ng bi?n pháp an toàn, nh? bình c?u h?a v.v…bình oxy và acetylen ph?i ??t ? ch? c? ??nh, ??ng th?i gi? kho?ng cá ch an toà n. 10、在施工中严格遵守安全生产规程,不可乱动运转设备。 Trong quátrì nh thi c? ng ph?i nghiê m kh?c tu? n th? quy trì nh s?n xu?t an toàn, kh?ng ???c tù y ?ch?m và o thi?t b? ?ang v?n hà nh. 11、现场要设安全标语,“四口”要设防护栏及醒目标志等措施 Hi?n tr??ng ph?i ??t bi?u ng? an toàn, “4 c?a” ph?i ??t lan can b?o h? vàcá c bi?n c?nh cá o v.v… 12、施工人员必须听从指辉,遵章守纪,对违规违章者,按安全奖罚制度严格处罚。 Nh? n viê n thi c? ng ph?i tu? n theo ch? huy, tu? n th? k? lu?t, ??i v?i nh?ng ng??i vi ph?m quy ph?m thao tá c, s? theo ch? ?? th??ng ph?t an toà n nghiê m kh?c ch?p hà nh. 13、在施工过程中必须做到安全施工、文明施工。严格按施工方案中的平面布置方案布置 机具,随时清理废料及现场卫生,同时做好现场保卫工作。 Trong quátrì nh thi c? ng ph?i an toàn và v?n minh. Nghiêm kh?c b? trí thi?t b? theo ph??ng á n b? trím?t b?ng trong ph??ng án thi c?ng, th??ng xuyê n d?n s?ch ph? li?u v? sinh hi?n tr??ng, ??ng th?i là m t?t c? ng vi?c b?o v? hi?n tr??ng.


高温风机安装施工技术措施.doc

高温风机安装施工技术措施 - 编号/ M?s?: HGFC-AJ-X-0-013

通风机安装施工方案及技术措施.doc

风机安装施工方案及技术措施 - 通风机安装施工方案及技术措施 1 范围 本工艺

风机安装施工方案.doc

标签: 建筑土木| 施工方案| 风机|风机安装施工方案_建筑/土木_工程科技_专业...高温风机尚应预留热膨胀量。 3、电动机与离心通风机找正时应符合下列要求: a...

风机安装施工技术措施1.doc

风机安装施工技术措施1 - 山西 XXXXXXXXX 煤业有限公司主通风机安装 工程施工及安全技术措施 第一章 工程概况 此项目为安装工程,工作量为安装风机 2 台及其 24kg...

离心式排风机安装施工方案及技术措施.doc

离心式排风机安装施工方案及技术措施 - 离心式排风机安装施工方案及技术措施 1.

主通风机安装安全技术措施.doc

主通风机安装安全技术措施 - 主通风机安装安全技术措施 一、工程概况 根据 60 万吨设计要求, 需在张家垣风井安装两台 fbcdz№21/2×132 (功率 2×132kw,...

安装施工方案(通风).doc

安装施工方案(通风)_建筑/土木_工程科技_专业资料。...⑨排烟风机进出口采用不燃材料制作的柔性软连接。 5...地下车库的风机选用 HTFC 系列柜式离心 消防高温排烟...

通风机安装施工工艺标准.doc

施工方案,并由设计人员、厂商 代表、安装技术人员等对施工人员进行详细的技术交底...高温风机尚应预留热膨胀量。 ? 通风机安装 ①见 3.2.1.1?。② 现场组装...

螺杆式压风机安装技术措施.doc

螺杆式压风机安装技术措施_建筑/土木_工程科技_专业资料。编号: 黔西县耳海煤矿

风机施工方案.doc

施工方案,并由设计人员、厂商代表、 安装技术人员等对施工人员进行详细的技术交底...高温风机尚应预留热膨胀量。 ? 通风机安装 ①见 3.2.1.1?。② 现场组装...

高温风机的安装与维护.doc

高温风机安装与维护 - 高温风机安装与维护 尹钢(集团)矿业公司程潮铁矿 斌/武 摘要: 结合工艺热风机在安装与维护过程中的实际经验, 简要介绍了高温 风机...

离心通风机安装施工工艺标准(完).doc

2.5 作业条件 2.5.1 图纸会审、技术交底已进行,安装方案已经批准。 2.5.2 ...高温风机尚应预留热膨胀量。 3.2.5 风机安装: 3.2.5.1 风机设备安装就位...

除尘风机设备安装方案(DOC).doc

质量保证措施 6、安全保证措施 录 一、工程概况 西安安泰叶片技术有限公司锻造间...高温风机尚应预留热膨胀量。 S1 进风口或密封圈与叶轮进口圈之间的安装尺寸 S1...

中央空调及通风安装工程施工方案_图文.doc

目中央空调及通风安装工程规模大、工期紧,安装与 调试技术要求高,为保证本工程...排烟风机采用消防通风两用柜式离心机,机械排烟风机采用消防高温 专业排烟机;排烟...

风机安装规范.doc

2 风机 2.1 一般规定 2.1.1 本章适用于离心...设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231 和随机技术...6 高温离心通风机当进行高温试运转时, 其升温速率不...

除尘风机设备安装方案.doc

质量保证措施 6、安全保证措施 录 一、工程概况 西安安泰叶片技术有限公司锻造间...高温风机尚应预留热膨胀量。 S1 进风口或密封圈与叶轮进口圈之间的安装尺寸 S1...

水泥厂高温风机改造方案.doc

水泥厂高温风机改造方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。高压变频改造技术方案 KT...连接轴的基座安装尺寸、轴连接中心尺寸、轴径尺寸、轴与电机及风机侧的连 接...

五车间窑尾高温风机技术参数和部分安装要求及维护保养_....doc

五车间窑尾高温风机技术参数和部分安装要求及维护保养 - 每次对叶轮进行修理后,都

消防、通风系统安装施工方案.doc

消防、通风系统安装施工方案_建筑/土木_工程科技_...《风机安装》05K102 11、其他相关技术规范 3 “人生...高温排烟混流风机 送风混流风机 阻抗复合式消声器 ...

风机安装规范.doc

风机安装规范_机械/仪表_工程科技_专业资料。风机...6 高温离心通风机当进行高温试运转时,其升温速率不...文件的规定进行单机试运 转; 八、检查各项安全措施...