kl800.com省心范文网

【语文】四川省乐山市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试试题


四川省乐山市第一中学 2015-2016 学年高一上学期期中考试 试题 一、语言文字运用与表达(13 分) 1.下列加点字注音有误的一项是 A.遒 (qiú)劲 . B.彳亍 (chù) . C.通衢 . (qú) D.舟楫 . (jì) 遏 (è)止 . 颓圮 (pǐ) . 轻蔑 (miè) . 漂泊 (bó) . ( ) (3 分) 彷徨 (háng) . 静谧 ( mì ) . 惆 (chóu)怅 . 峥 嵘(zhēn) . ( ) (3 分) 橘 (jú)子洲 . 寥廓 (kuò) . 悲怆 (chuàng) . 矫 (jiǎo)饰 . 2.下列各组词语中没有错别字的一项是 A.戕害 B.曙光 C.瞳孔 D.脊骨 熠熠闪光 萦青缭白 玲珑剔透 不屈不挠 九牛一毛 茕茕孑立 无处逃遁 百舸争流 流岚虹霓 斑阑锦缎 杜娟啼血 沧茫大地 ( ) (3 分) 3.下列各句中加点字词的解释不正确的一项是 A.缘 染溪: 沿着 . B.凌 万顷之茫然: 越过 . C.既望 : 农历每月十五 .. D.举酒属 客:致意,引申为劝酒 . 假 舟楫:凭借,利用 . 浪遏 飞舟:阻止 . 峥嵘岁月 :不同寻常的日子 .... 觉 而起,起而归:睡醒 . 4.每年 4 月 23 日为“世界读书日”,要求社会成员人人读书,让读书成为人们日常生活中 不可或缺的部分。学校将组织读书宣传活动,请你为活动设计一个标语。要求:(1)主题 明确;(2)语言简洁;(3)至少要运用一种修辞手法;(4)不超过 30 个字。(4 分) 二、文学常识与阅读(11 分) 5.下列文学常识中表述错误的一项是 ( ) (3 分) A.戴望舒,当代诗人,被称为“雨巷诗人” ,诗风低回婉转,情意绵长,追求意象的朦胧, 艺术感染力很强。 B.韩愈,字退之,河南人,是唐代中期“古文运动”的倡导者之一,和刘禹锡合称“韩刘” , 都属于唐宋八大家。 1 C.老舍,原名舒庆春,字舍予,北京人,满族。作品有长篇小说《骆驼祥子》等,话剧有 《茶馆》 《龙须沟》等。 D.荀子,名况,战国末期赵国人,先秦儒家学派的代表人物之一,有作品《荀子》传世。 6.结合所学内容,下面表述错误的一项是 ( ) (3 分) A. 《我心归去》里,韩少功提出一个非常别致的观点: “只有艰辛劳动过的人才真正拥有故 乡。 ” B. “这幢清寒的小屋,远离通衢,茕茕孑立于田野之间,隐蔽在花园的密林深处。 ”这句话 选自《肖邦故园》 。 C. 《江南的冬景》描写江南冬天的美丽景色,呼吁大家要保护环境,和自然融洽相处。 D. 《沁园春·长沙》上片描写了绚丽多姿、生机勃勃的秋天景色,下片则是由眼前之景,描 写了对过去青少年生活的回忆,表达了以天下为己任的责任感和使命感。 7.填空: 《红楼梦》第三回中贾母所言的“凤辣子”是指 8.简述《红楼梦》第二十三回中“共读西厢”这一情节。 (4 分) 。 (1 分) 三、古诗文阅读(36 分) (一)文言文阅读(20 分) (一) 嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而 问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣, 愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童 子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师 焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰 师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼

【地理】四川省乐山第一中学2015-2016学年高一上学期期....doc

【地理】四川省乐山第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试试题 - 2015-2016 年度第一学期高一期中考试 地理测试卷 一、单项选择题: (本大题共 30 小题.每...

四川省乐山第一中学2015_2016学年高一数学上学期期中试题.doc

四川省乐山第一中学2015_2016学年高一数学上学期期中试题 - 20152016 第一学期高一年级期中考试 数学试题 本试卷满分 160 分, 时间 120 分钟. 一、填空题.(...

...市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试试题.doc

【语文】山东省济宁市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试试题 - 山东省济宁市第一中学 2015-2016 学年高一上学期期中考试 试题 本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷...

...第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试试题.doc

【语文】山东省济南第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试试题 - 济南一中 20152016 学年度第一学期期中质量检测 高一语文试题 第Ⅰ卷 选择题(共 42 分) ...

...市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试试题.doc

【语文】陕西省西安市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试试题 - 陕西省西安市第一中学 2015-2016 学年高一上学期期中考试 试题 一、基础部分(15 分,每小...

四川省乐山第一中学2015_2016学年高二数学上学期期中试....doc

四川省乐山第一中学2015_2016学年高二数学上学期期中试题文 - 2015-2016 学年度第一学期高二年级期中考试 数学试卷(选修历史) 一、填空题:本大题共 14 小题,...

...省合肥市第一六八中学2015-2016学年高一上学期期中考试试题_....doc

【语文】安徽省合肥市第一六八中学2015-2016学年高一上学期期中考试试题_语文_高中教育_教育专区。【语文】安徽省合肥市第一六八中学2015-2016学年高一上学期期中...

...乐陵市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试语....doc

山东省乐陵市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题(原卷版)

...安庆市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试语....doc

安徽省安庆市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题(word版) - 安庆一中20152016学年度第一学期期中考试 高一语文试题 说明:本试卷分试题卷...和...

...中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题.doc

华中师大一附中 2015-2016 学年度上学期高一期中检测 语文试题考试时间:150 分钟 试题总分:150 分 第一卷 阅读题 甲 必考题 一、现代文阅读(9 分,小题 3...

...七中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题.doc

四川省成都市第中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题 - 成都七中 20152016 学年度上期半期考试 高一年级语文试卷 考试时间:150 分钟 总分:150 分 ...

...唐山市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试语....doc

【全国百强校】河北省唐山市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题解析(解析版) - 说明:1.考试时间 150 分钟,满分 150 分。 2.将卷Ⅰ答案用 2B ...

...绍兴市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试语....doc

【全国百强校】浙江省绍兴市第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题(原卷版) - 浙江省绍兴市第一中学 2015-2016 学年高一上学期期中考试 语文试题 一...

四川省双流中学2015_2016学年高一语文上学期期中试题.doc

四川省双流中学2015_2016学年高一语文上学期期中试题_语文_高中教育_教育专区。...四川省双流中学 2015-2016 学年度高一(上)期中考试语文 提示: 1、本卷第Ⅰ卷...

语文-2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题(新疆班).doc

语文-2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题(新疆班) - 20152016 学年度第一学期 新疆高一语文期中试卷 试卷分值:160 分 考试时间:150 分钟 ()卓(zhuō...

...中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题 Word....doc

黑龙江省实验中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题 Word版含解析.doc - 满分:150 分 时间:150 分钟 一.课内文言文知识点。(14 分) 1.加点词的意义...

...中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题.doc

上海外国语第一实验中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题_语文_高中教育_教育专区。2015 学年第一学期高一年级语文期中考试试卷 一、基础知识(23 分) 1....

陕西省西安市第一中学2015-2016学年高一语文上学期期中....doc

陕西省西安市第一中学2015-2016学年高一语文上学期期中试题资料 - 西安市第一中学 2015-2016 学年度第一学期期中 高一语文试题 基础部分(15 分,每小题 3 分)...

山东省淄博市淄川第一中学2015-2016学年高一语文上学期....doc

山东省淄博市淄川第一中学2015-2016学年高一语文上学期期中试题.doc - 山东省淄博市淄川一中 20152016 学年第一学期期中考试 语文试题 本试卷分第Ⅰ卷(选择题...

...会宁县第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试语....doc

【全国百强校】甘肃省会宁县第一中学2015-2016学年高一上学期期中考试语文试题解析(解析版) - 全卷满分 150 分,考试时间 150 分钟 注意事项: 1.本试卷分第 I...