kl800.com省心范文网

陈情表一课测试题


陈情表一课测试卷 班级:
一、积累与运用 1.给下列加点的汉字注音: 【20 分】 (1)臣以险衅 ( . (4)茕茕 ( . (7)除臣洗马( (10)猥 以微贱( . (13) 犹蒙矜育( (16)岂敢盘桓( ) (2)夙 遭闵 凶( . . ) ( ) (3)门衰祚 薄( . ) (6)期功强近( ) ) ) ) ) ( )

姓名:

)孑立(

)(5)终鲜 兄弟( .

)(8) 刘病日笃(

) (9)常在床蓐(

) (11)生当陨 首( . ) (14)过蒙拔擢( ) (17)庶刘侥(

) (12)责臣逋慢( ) (15)宠命优渥( )幸

2.分析词语古今异义。 【8 分】 ①不行:古:________________;今:________________。 ②成立:古:________________;今:________________。 ③辛苦:古:________________;今:________________ ④侥幸:古:________________;今:________________。 3.下列解释全对的一组是( ) 【2 分】

①终鲜兄弟:也没有兄弟。②行年四岁:经历了四年。 ③供养无主:没有主人供养。④辞不赴命:辞谢不接受任命。 ⑤日笃:一天一天沉重。 ⑥日薄西山:太阳接近西山。用日落比喻人的寿命即将终了。 ⑦伏惟:伏惟思量。古时下级对上级表示恭敬的用语,奏疏和书信里常用。 ⑧死当结草:死后再算账。 A.①②③④ B.③⑤⑥⑧ C.①④⑥⑦ D.②④⑥⑧ ) 【2 分】
1

4.加点词解释有错误的一项是(

A.诏书特下,拜臣郎中 (尚书省的属官) .. B.后刺史臣荣举臣秀才 (科举考试的一种身份) .. C.欲苟顺私情,则告诉 不许(报告、诉说)D.是以区区 不能废远(很微小) .. .. 5.选出各句加点词解释有误的一项( A.逮 奉圣朝,沐浴清化 . ) 【2 分】 矜:怜惜 逮:及,至 B.凡在故老,犹蒙矜 育 .

C.臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃 . 笃:更加 D.但以刘日薄西山,气息奄奄 薄:迫近 6.选出不含通假字的一项( ) 【2 分】

A.臣以险衅,夙遭闵凶 B.而刘夙婴疾病,常在床蓐 C. 祖母今年九十有六 D.非臣陨首所能上报 ) 【2 分】

7.下面六句话分别编为四组,全能够表现李密孝敬祖母的一项是( ①祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养 ③则刘病日笃,欲苟顺私情 ②臣侍汤药,未曾废离 ④但以刘日薄西山,气息奄奄

⑤母孙二人,更相为命,是以区区不能废远 ⑥是臣尽节于陛下之日长,报刘之日短也 A.①④⑥ B.②③⑤ C.①③⑥ D.②④⑤ 8.指出表述有误的一项( ) 【2 分】

A.晋武帝征诏李密为太子洗马,李密不愿应诏,就写了这篇申诉自己不能应 诏的苦衷的表文。 B.本文开篇就提出不愿应诏, 接着从自己幼年的不幸遭遇写起, 说明自己与祖 母相依为命的特殊感情,致使君王收回成命。 C.本文叙述委婉,辞意恳切,语言简洁生动,富有表现力与强烈的感染力。 D.文章始终围绕“愿乞终养, 辞不赴命”八个字展开,在简洁的笔墨中寄寓了深 深的情感。 二、背诵、默写【20 分】
2

1、祖母刘愍臣孤弱, 2、外无期功强近之亲, 3、诏书特下, 4、 5、乌鸟私情, 6、臣之辛苦, 7、 8、 9、茕茕孑立, ,谨拜表以闻。 ,晚有儿息。 。 ,寻蒙国恩, ,辞不就职。 。

。 。 。三、将下列句子翻译成现代汉语。[40 分] (1)生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。

(2)诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。

(3)臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为

狼狈。

(4)伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。

3

(5)但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至 今日;祖母无臣,无以终余年。

(6)今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!

(7)臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。

(8)母孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

4


赞助商链接

2012高三语文一轮复习(新人教版):必修二第三单元(古代...

( 《陈情表》 )周(年、月) 2.致(1)假舆马者,非利足也,而致千里。 ( ...()(5)所以兴怀,其致一也。 ()二、阅读下面的文言文,完成 3~5 题。 ...