kl800.com省心范文网

2011年郑州市第二次质量预测语文试题及答案


2011 年郑州市高中毕业年级第二次质量预测 郑州市高中毕业年级第 高中毕业年级第二 语文 参考答案

一、现代文阅读(9 分,每小题 3 分) 现代文阅读( 偷换概念, 院体画”不同于原文所说的“南宋山水画 ) 山水画” 1.C(偷换概念, 院体画”不同于原文所说的“南宋山水画” “ 以偏概全,不是“都是”而是“大都是” 2.C(以偏概全,不是“都是”而是“大都是” ) 南宋山水画特点的“理解和分析”过于绝对) 山水画特点的 3.B(对南宋山水画特点的“理解和分析”过于绝对) 古代诗文阅读( 二、古代诗文阅读(36 分) 文言文阅读( (一)文言文阅读(19 分) 4.B( 缴纳。 4.B(输:缴纳。 ) 5.D 6.D(理解有误,执政大臣并没有采纳余良肱的意见 大臣并没有采纳余良肱的意见) 6.D(理解有误,执政大臣并没有采纳余良肱的意见) 7.( 有人附 靠近) 的耳朵说话, 良肱暗中知道他是盗贼 暗中知道他是盗贼, 7.(1)有人附着(靠近)府吏的耳朵说话,余良肱暗中知道他是盗贼,/ 马上逮捕审问他 物全部搜获。 马上逮捕审问他,赃物全部搜获。 译出大意给 译出大意给 2 分( /”前后各 1 分)“或” 有人,有的)“阴” 暗中, “ ; (有人,有的) 、 (暗中, 暗地里) 暗地里)“诘” 追问,审问)三处,译对一处给 1 分。 、 (追问,审问)三处, 朝庭商议借在京百姓的钱,余良肱竭力反对这件事, (2)朝庭商议借在京百姓的钱,余良肱竭力反对这件事,/正好大臣们也 认为他言之有理,这项提议就被搁置。 认为他言之有理,这项提议就被搁置。 译出大意给 2 分( /”前后各 1 分)“贷” 借)“会” 正好,恰逢)“遂” “ ; ( 、 (正好,恰逢) 、 于是, 三处, (于是,就)三处,译对一处给 1 分。 注意: 关键词与“大意”不重复扣分; 关键词译成近义词也可。 注意:1.关键词与“大意”不重复扣分;2.关键词译成近义词也可。 古代诗歌阅读( (二)古代诗歌阅读(11 分) 浅浅的春寒从溪水边、城郭旁消退了,天气转暖,花影摇曳,莺声盈耳 盈耳, 8.浅浅的春寒从溪水边、城郭旁消退了,天气转暖,花影摇曳,莺声盈耳, 热闹的城郊 春风光。 城郊暮 (3 这四句写眼前之景,交代了人物活动的时令、 一派热闹的城郊暮春风光。 3 分)这四句写眼前之景,交代了人物活动的时令、 ( 地点。 同时,以乐景衬哀情:春色虽美,但词人远谪他乡,孑然一身, 地点。/同时,以乐景衬哀情:春色虽美,但词人远谪他乡,孑然一身,形容憔 哪有对酒赏花的心情? 触景生情,眼前的春色反倒勾起了对往昔的回忆。 悴,哪有对酒赏花的心情?/触景生情,眼前的春色反倒勾起了对往昔的回忆。 前后内容, 答出任意两点、意思对即可) (2 分; /”前后内容,答出一点给 1 分,答出任意两点、意思对即可) “ 9. 春去也”一声浩叹,不仅是在感慨春光已逝,同时也暗示自己生命的春 “春去也”一声浩叹,不仅是在感慨春光已逝, 天将一去不复返,可谓一语双关,言简意深。 飞红万点愁如海”运用了借代、 天将一去不复返, 可谓一语双关 言简意深。 飞红万点愁如海”运用了借代 “ .. .. “ 比喻(答“夸张”也可)的修辞手法, 飞红万点”生动地写出了暮春时节落英 夸张”也可)的修辞手法, 飞红万点” .. 缤纷的景象,画面凄美,令人伤感; 愁如海 比喻新奇,以深不可测、 缤纷的景象,画面凄美,令人伤感; 愁如海”比喻新奇,以深不可测、茫无边 “ 际的大海写出了词人愁之深、愁之广,这愁既有伤春之愁,年华已逝的悲愁, 际的大海写出了词人愁之深、愁之广,这愁既有伤春之愁,年华已逝的悲愁, 也有人生失意的愁苦。 (手法 双关、借代、比喻答出任意两个即可; 也有人生失意的愁苦。 手法 2 分,双关、借代、比喻答出任意两个即可;结合 ( 意思对即可) 内容进行分析各 2 分,意思对即可) 名篇名句默写( (三)名篇名句默写(6 分) 10.( 后人哀之而不鉴之 10.(1)而后人哀之 (2)沉舟侧畔千帆过 病树前头万木春 (3)居庙堂之高则忧其民 处江湖之远则忧其君 有错别字该句不得分) (6 分;每句 1 分,有错别字该句不得分) 文学类文本阅读( 三、文学类文本阅读(25 分) 11.( 不给分。 (A 11.(1)答 D 给 3 分,答 E 给 2 分,答 A 给 1 分。答 B、C 不给分。 A.对 ( 主人公心理的推测不一定准确,但有一定道理; 小说并没有表现“ 文革’ 主人公心理的推测不一定准确,但有一定道理;B.小说并没有表现“ 文革’ ‘ 中上山下乡的一代人对时代的反思与总结” 对写“发小”的作用是借他之 中上山下乡的一代人对时代的反思与总结”;C.对写“发小”的作用是借他之
-1-

口表现主题思想,没有批判的意图。) 口表现主题思想,没有批判的意图。) 开始是单纯的“后悔” 后悔不该玷污瓶体; 后来是“接二连三” 玷污瓶体 (2)①开始是单纯的“后悔” 后悔不该玷污瓶体;②后来是“接二连三” , 后悔,后悔小学时、上山下乡中、进城及提干后、 妻子生活过程中自己各种 后悔,后悔小学时、上山下乡中、进城及提干后、与妻子生活过程中自己各种 各样的缺点、失误; 最后通过反思自己一生 不断检讨灵魂 最终获得了心 反思自己一生, 检讨灵魂, 各样的缺点、失误;③最后通过反思自己一生,不断检讨灵魂,最终获得了心 灵的愉悦和满足 “他的脾气好多了” ( 愉悦和满足( 意思对即可) 灵的愉悦和满足( 他的脾气好多了”。 6 分;答出一点给 2 分,意思对即可) )(6 写妻子女儿的话是为了衬托 的形象 突出“ 的性格特点。 (3)写妻子女儿的话是为了衬托“他”的形象,突出“他”的性格特点。 .. 如小说第④段写妻子女儿的话,表明她们认为花瓶破了相不是什么大不了的事, 如小说第④段写妻子女儿的话,表明她们认为花瓶破了相不是什么大不了的事, 这与“ 大急”形成了对比,突出了“ 对花瓶的珍惜, 这与“他”的“大急”形成了对比,突出了“他”对花瓶的珍惜,对不小心玷 污花瓶的后悔。 通过妻子女儿的 妻子女儿的对 侧面表现“ 画叶子” 污花瓶的后悔。第⑥段通过妻子女儿的对话侧面表现“他”对“画叶子”一事 的投入专注和“ 性格的改变,突出了反思之后“ 内心获得的平静、 的投入专注和“他”性格的改变,突出了反思之后“他”内心获得的平静、满 足。 6 分; 作用”2 分,只要答出“衬托” 侧面衬托” 侧面烘托” 间接表 ( “作用” 只要答出“衬托” 侧面衬托” 侧面烘托” “侧面衬托 “侧面烘托 “间接表 “ “ “ 等即可; 具体分析” 意思对即可) 现”等即可; 具体分析”各 2 分,意思对即可) “ 示例] (4)[示例] 观点一:这篇小说情节简单,线索清晰,但构思颇具匠心。小说以花瓶为线 观点一:这篇小说情节简单,线索清晰,但构思颇具匠心。小说以花瓶为线 ..... 损瓶→ 发小”评瓶三个主要情节结构全篇。 索,不小心损瓶→专心画瓶→“发小”评瓶三个主要情节结构全篇。①开篇先 . 不小心损瓶 专心画瓶 ...... 介绍花瓶的由来 经历,突出花瓶的平常与不平常。平常在于它的普通, 由来、 介绍花瓶的由来、经历,突出花瓶的平常与不平常。平常在于它的普通,不平 常在于它陪伴主人公多年,见证了主人公的大半生生活, 常在于它陪伴主人公多年,见证了主人公的大半生生活,这些介绍为后文情节 的发展提供了合理的依据, .. 自然、巧妙,买笔的环节看似与画瓶无关 的环节看似与画瓶无关, 的发展提供了合理的依据,铺垫自然、巧妙,买笔的环节看似与画瓶无关,却 为下文画绿叶埋下伏笔 写主人公画瓶的过程时,又常通过妻子、 为下文画绿叶埋下伏笔。②写主人公画瓶的过程时,又常通过妻子、女儿的话 .. 语侧面表现主人公的专注、投入。③结尾处“发小”来访,借“发小”之口评 主人公的专注、 投入。 结尾处“ 发小” 来访, 发小” 之口评 .... ( 瓶,巧妙地深化了小说的主题。 8 分; 总说”2 分; 分述”6 分,答出一点给 巧妙地深化了小说的主题。 “总说” “分述” 意思对即可) 2 分,意思对即可) 观点二:运用了象征( 暗示” 的手法。 开头写花瓶的“造型一般, 观点二:运用了象征(或“暗示” 的手法。①开头写花瓶的“造型一般, ) 素白” 以花瓶的“ 素白” 这其实是以花瓶的“空白”暗示人物“心灵的苍白” ②写主人公买绿 , 其实是以花瓶的 空白”暗示人物“心灵的苍白” ; 的选择, 笔时的选择,含蓄地表明了主人公以往对绿色的忽略以及内心深处对绿色的渴 写回忆录时“满脑子飞花飘絮,却不知该如何写出第一句来” 望;③写回忆录时“满脑子飞花飘絮,却不知该如何写出第一句来” 是暗示主 , 人公从来就没有梳理、思考过自己的大半生,其心灵一片混乱和芜杂。 人公从来就没有梳理、思考过自己的大半生,其心灵一片混乱和芜杂。④主人 画千叶瓶的过程,就是回顾、反思人生的过程;千叶瓶由“一般” 素白” “素白 公画千叶瓶的过程,就是回顾、反思人生的过程;千叶瓶由“一般” 素白”到 “ 雅致秀美”则象征着主人公心灵的丰富、人生境界的提升。 “雅致秀美”则象征着主人公心灵的丰富、人生境界的提升。 8 分; 手法”2 ( “手法” 答出任意两点、意思对即可 另外手法答“伏笔” 即可。 分; 赏析”6 分,一点 3 分,答出任意两点、意思对即可。另外手法答“伏笔” “赏析” 也可,分析合理酌情给分。 也可,分析合理酌情给分。 ) 观点三: 这篇小说主题深刻,耐人寻味。 观点三:①这篇小说主题深刻,耐人寻味。小说通过主人公画千叶瓶的故事 告诉我们,人只有学会反思和自省,才能让心灵避免混乱和芜杂 获得滋养和 让心灵避免混乱和芜杂, 告诉我们,人只有学会反思和自省,才能让心灵避免混乱和芜杂,获得滋养和 提升,享受心灵的平静和充实,感受人与人之间的温馨和融洽 人与人之间的温馨和融洽。 犯了过失, 提升,享受心灵的平静和充实,感受人与人之间的温馨和融洽。②犯了过失, 不应逃避,自欺欺人;也不应漠视,置之不理。要勇于面对, 不应逃避,自欺欺人;也不应漠视,置之不理。要勇于面对,承担自己应负的 责任,这样,我们的社会才能更美好,更和谐。 即使工作中出现了失误 失误, 责任,这样,我们的社会才能更美好,更和谐。③即使工作中出现了失误,只 要抱着积极的心态努力弥补,也能减少损失,甚至能化腐朽为神奇, 要抱着积极的心态努力弥补,也能减少损失,甚至能化腐朽为神奇,变教训为 财富。 答出任意两点、意思对即可) 财富。 8 分;答出一点给 4 分,答出任意两点、意思对即可) ( 实用类文本阅读( 四、实用类文本阅读(25 分) 12.( 不给分。 12.(1)答 D 给 3 分,答 B 给 2 分,答 E 给 1 分;答 A、C 不给分。 A.“通 ( 数字视频的传输和通信”与原文明显不符; 对作者感动的原因理解错误; 过数字视频的传输和通信”与原文明显不符;C.对作者感动的原因理解错误; 不太全面。 E.不太全面。 ) 为工作中受到了盖茨很多帮助和有益影响而心存感激; (2)①为工作中受到了盖茨很多帮助和有益影响而心存感激;②为盖茨退
-2-

休后自己不能与之共事受益而难舍; 休后自己不能与之共事受益而难舍;③为盖茨退休后能全身心地致力公益事业 回馈社会而感到高兴。 ( 意思对即可) 回馈社会而感到高兴。 6 分;答出一点给 2 分,意思对即可) 谦虚好学,善于思考,对不熟悉的领域充满好奇。 (3)①谦虚好学,善于思考,对不熟悉的领域充满好奇。②有开阔的文化 视野和眼光,渴望了解并能尊重不同的文化。 看问题很深刻, 路清晰, 视野和眼光,渴望了解并能尊重不同的文化。③看问题很深刻,思路清晰,能 很快抓住问题核心,把复杂的问题简单化。 亲切平和的人格魅力。 对于名 很快抓住问题核心,把复杂的问题简单化。④亲切平和的人格魅力。⑤对于名 财富淡泊的态度,对慈善事业的热心。 对梦想不断追求的精神 ( 淡泊的态度 的精神。 (6 位财富淡泊的态度,对慈善事业的热心。⑥对梦想不断追求的精神。 6 分;答 意思对即可) 出 1 点给 1 分,意思对即可) 示例] (4)[示例] 观点一:每个人都应该有梦想并为之努力。要点: 人要有梦想, 观点一:每个人都应该有梦想并为之努力。要点:①人要有梦想,并须为 之不懈努力。有了梦想但不肯努力,只幻想着一步登天,也很难实现自己梦想。 之不懈努力。有了梦想但不肯努力,只幻想着一步登天,也很难实现自己梦想。 最高的梦想不仅仅是实现自己的人生价值,还应上升到造福社会、 ②最高的梦想不仅仅是实现自己的人生价值,还应上升到造福社会、造福人类 的高度。 的高度。 观点二:人对于财富要有一个明智的态度。要点: 观点二:人对于财富要有一个明智的态度。要点:①财富对于个人幸福和 社会和谐都是必需的,但人获取财富要通过个人努力和正当的手段 力和正当的手段。 社会和谐都是必需的,但人获取财富要通过个人努力和正当的手段。②人可以 追求财富、创造财富,但不应迷恋财富,即取之社会用之社会。 追求财富、创造财富,但不应迷恋财富,即取之社会用之社会。 观点三:人要有社会责任心并懂得回馈。要点: 做人要有社会责任感, 观点三:人要有社会责任心并懂得回馈。要点:①做人要有社会责任感,要 超越小我的狭隘,为社会做贡献。 回馈不是简单的施舍和捐赠, 超越小我的狭隘,为社会做贡献。②回馈不是简单的施舍和捐赠,而是一项需 要激情投入的事业。 要激情投入的事业。 其中每个要点 要求适当联系 (8 分;观点正确 2 分;阐述看法 6 分,其中每个要点 3 分,要求适当联系 文本内容 社会实际, 内容和 文本内容和社会实际,如只有要点而没有联系文本内容和社会实际扣 1 分。 ) 语言文字运用( 五、语言文字运用(20 分) 13. 不合语境。 不忍卒读 意为不忍心读完, 卒读” 13.C(不合语境。 不忍卒读”意为不忍心读完,常用以形容文章内容悲惨 “ 动人。此处应用“难以卒读” 动人。此处应用“难以卒读” ) 14. 句式杂糅; 成分残缺,应在“互谅互让”后加上“的原则” 14.A(B.句式杂糅;C.成分残缺,应在“互谅互让”后加上“的原则” ; 成分赘余,应去掉“的基本要素” D.成分赘余,应去掉“的基本要素” ) 15. 注意各句中相互照应的词语) 15.C(注意各句中相互照应的词语) 16.( 16.(5 分;理由答出一点给 2 分,答出两点给 4 分,答出三点以上即可给 5 分) 要点] [要点] 正方:燃放烟花爆竹有利。因为: 增强喜庆气氛,给人带来欢乐; 正方:燃放烟花爆竹有利。因为:①能增强喜庆气氛,给人带来欢乐;②能 弘扬中华民族传统文化; 能带动相关产业的发展,增加就业机会, 弘扬中华民族传统文化;③能带动相关产业的发展,增加就业机会,增加国家 税收。 税收。 燃放烟花爆竹有弊。因为: 存在众多的安全隐患,容易伤人、 反方:燃放烟花爆竹有弊。因为:①存在众多的安全隐患,容易伤人、引 发火灾; 污染环境(空气、噪声,垃圾) ;③ 发火灾;②污染环境(空气、噪声,垃圾) ③浪费大量金钱。 ; 浪费大量金钱。 17. (6 17. 6 分;一句 3 分,其中内容贴切 2 分,句式与示例相同且无语病 1 分) ( 示例]一株寒梅,风刀霜剑中却 [示例]一株寒梅,风刀霜剑中却能吐放沁人心脾的幽香 一波巨澜 腾起跌落时 激起惊心动魄的雄壮 一波巨澜,腾起跌落时却能激起惊心动魄的雄壮 写作( 六、写作(60 分) 18. 2010 年高考作文评分标准。 18.参照 2010 年高考作文评分标准。 附:文言文参考译文

余良肱字康臣,洪州分宁人。进士及第,调任荆南司理参军。 余良肱字康臣,洪州分宁人。进士及第,调任荆南司理参军。属 县捉到一个杀人疑凶,他自己已经认罪,余良肱查验尸体和刀刃, 县捉到一个杀人疑凶,他自己已经认罪,余良肱查验尸体和刀刃,怀
-3-

疑说: 哪里有刀刃满一尺而伤口不到一寸长的? “ 疑说: 哪里有刀刃满一尺而伤口不到一寸长的?”向府署报告请求 让自己去抓捕凶手,不久,果然捕获了真正的杀人凶手。百姓有人丢 自己去抓捕凶手,不久,果然捕获了真正的杀人凶手。 失财物超过十万,逮捕了几十个平民,正逢暑天,拷打号叫的声音在 失财物超过十万,逮捕了几十个平民,正逢暑天,拷打号叫的声音在 外边也可听到; 有人附着府吏的耳朵说话, 余良肱暗中知道他是盗贼, 外边也可听到; 有人附着府吏的耳朵说话, 余良肱暗中知道他是盗贼, 马上逮捕审问他,赃物全部搜获。 马上逮捕审问他,赃物全部搜获。 改任大理寺丞,又出任湘阴知县。县里拖欠税米几千石, 改任大理寺丞,又出任湘阴知县。县里拖欠税米几千石,每年责 令里胥代为缴纳, 令里胥代为缴纳, 余良肱上书陈述这件事, 余良肱上书陈述这件事, 于是免除了簿籍上的这笔 欠款。 又改任杭州通判, 江中潮水容易泛滥, 冲毁官员和百姓的房屋, 欠款。 又改任杭州通判, 江中潮水容易泛滥, 冲毁官员和百姓的房屋, 余良肱累石堤二十里以阻挡潮水,潮水不再为害。当时王陶为属官, 余良肱累石堤二十里以阻挡潮水,潮水不再为害。当时王陶为属官, 常常因为耿直冒犯府帅, 府吏中有人控告王陶, 府帅挟私恨想查办王 常常因为耿直冒犯府帅, 府吏中有人控告王陶, “ 陶,余良肱不同意说: 假使王陶得罪离职,这是因为他耿直而不被 余良肱不同意说: 假使王陶得罪离职, 容纳。 府帅就不再追究。后来王陶在朝廷做官,果然以耿直闻名。 容纳。 府帅就不再追究。后来王陶在朝廷做官,果然以耿直闻名。 ” 直闻名 后任虔州知州,士大夫死在岭外的,丧车大多经过虔州, 后任虔州知州,士大夫死在岭外的,丧车大多经过虔州,多是弱小的 经过虔州 子女和守寡的妇女扶丧。余良肱尽力救济保护,没有依靠的孤女, 子女和守寡的妇女扶丧。余良肱尽力救济保护,没有依靠的孤女,他 孤女 拿出俸钱来帮她出嫁。后因母亲年老,余良肱求得南康军知军。 拿出俸钱来帮她出嫁。后因母亲年老,余良肱求得南康军知军。服母 丧,期满,改任三司使判官。 期满,改任三司使判官。 正值关、陕用兵,朝庭商议借在京百姓的钱,余良肱竭力反对这 正值关、陕用兵,朝庭商议借在京百姓的钱, 件事,正好大臣们也认为他言之有理,这项提议就被搁置。 件事,正好大臣们也认为他言之有理,这项提议就被搁置。内府中拿 出锈蚀的货币推销给三司, 三司的官吏将要接受, 只有余良肱说: 如 “ 出锈蚀的货币推销给三司, 三司的官吏将要接受, 只有余良肱说: 果发给各路军队,军人会怨恨;如果不发给军队, 果发给各路军队,军人会怨恨;如果不发给军队,就要用它购买百姓 的货物,百姓就会因此困苦。请求交付文思院(重铸) 。 的货物,百姓就会因此困苦。请求交付文思院(重铸)” 改任明州知州。 改任明州知州。 朝廷正要治理汴渠, 留他掌管汴河司。 留他掌管汴河司。 汴水淤积, 汴水淤积, 明州知州 朝廷正要治理汴渠,
-4-

水流很慢,执政大臣持使河道狭窄的意见。余良肱认为: “ 水流很慢,执政大臣持使河道狭窄的意见。余良肱认为: 善于治水 的人不和水争地。当冬天水干涸时,应当从京城东边疏通治理,并治 的人不和水争地。当冬天水干涸时,应当从京城东边疏通治理, 理到京城的西边,经过三年,可以使水重新在河道中流淌。 ” 理到京城的西边,经过三年,可以使水重新在河道中流淌。 执政大 臣不听。 执政大臣又提议砍伐汴河堤岸上的树木来建立木岸使河道变 臣不听。 得狭而深。余良肱说: 从泗州到京城一千多里,从江、 “ 得狭而深。余良肱说: 从泗州到京城一千多里,从江、淮来的漕运 兵卒接连不断,暑天行路都以热渴为苦,靠树荫来休息。 兵卒接连不断,暑天行路都以热渴为苦,靠树荫来休息。再者那些树 木的根盘缠交错在堤中,使堤岸坚固,砍伐不利。 余良肱多次反对 木的根盘缠交错在堤中,使堤岸坚固,砍伐不利。 ” 不能获准,于是请求不参与治理汴河的事 执政大臣虽然生气, 不能获准,于是请求不参与治理汴河的事。执政大臣虽然生气,却始 终不能使他屈服。改任太常少卿、润州知州,又升任光禄卿、 终不能使他屈服。改任太常少卿、润州知州,又升任光禄卿、宣州知 州,政绩为江东第一。请求告老还乡,掌管洪州玉隆观,去世,享年 政绩为江东第一。请求告老还乡,掌管洪州玉隆观,去世, 八十一岁。 八十一岁。

河南省郑州市 2011 年高中毕业年级第二次质量预测语文试卷

本试卷分第 本试卷分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分。第 1 卷 l 至 8 页, 阅读题)和第Ⅱ 表达题)两部分。 分钟, 第Ⅱ卷 9 至 10 页。考试时间 150 分钟,满分 150 分。考生应首先阅读答题卡上 的文字信息,然后在答题卡上作答,在试题卷上作答无效。 的文字信息,然后在答题卡上作答,在试题卷上作答无效。

第Ⅰ卷 阅读题

-5-

甲 必考题
一、现代文阅读(9 分,每小题 3 分) 现代文阅读( 阅读下面的文字, 阅读下面的文字,完成 1—3 题。 随着时代的发展, 随着时代的发展,诗、画中的美学趣味也在变化。从北宋前期经后期过渡 画中的美学趣味也在变化。 到南宋, 无我之境”便逐渐在向“有我之境”迁移变异, 到南宋,“无我之境”便逐渐在向“有我之境”迁移变异,这与占画坛统治地 位的院体画派的作风有重要关系。以愉悦帝王为目的, 位的院体画派的作风有重要关系。以愉悦帝王为目的,甚至皇帝也亲自参加创 作的北宋宫廷画院,把追求细节的忠实写实’发展到了顶峰, 作的北宋宫廷画院,把追求细节的忠实写实’发展到了顶峰,对细节真实的追 求成了院体画的重要审美标准。于是, 求成了院体画的重要审美标准。于是,柔细纤纤的工笔花鸟很自然地成了这一 标准的最好体现和独步一时的艺坛冠冕。 标准的最好体现和独步一时的艺坛冠冕。尽管已开始有与此相对抗的所谓文人 墨戏,但整个说来,上行下效,从院内到院外,追求细节真实日益成为画坛的 墨戏,但整个说来,上行下效,从院内到院外,追求细节真实日益成为画坛的 重要趋向。 重要趋向。 与细节真实并行而更值得重视的院体画的另一审美趣味, 与细节真实并行而更值得重视的院体画的另一审美趣味,是对诗意的极力 提倡。虽然以诗情入画并非由此开始. 提倡。虽然以诗情入画并非由此开始.但作为一种高级审美理想和艺术趣味的 自觉提倡,并日益成为占据统治地位的美学标准,都要从这里算起。 自觉提倡,并日益成为占据统治地位的美学标准,都要从这里算起。画面的诗 意追求开始成为中国山水画的自觉要求。 意追求开始成为中国山水画的自觉要求。但院体画不是从现实生活中而主要是 从书面诗词中去寻求诗意,这是一种虽优雅却纤细的趣味。 从书面诗词中去寻求诗意,这是一种虽优雅却纤细的趣味。这种审美趣味在北 宋后期即已形成,到南宋院体画中达到最高水平和最佳状态, 宋后期即已形成,到南宋院体画中达到最高水平和最佳状态,从而创造了与北 宋前期山水画很不相同的另一种类型的艺术意境。 宋前期山水画很不相同的另一种类型的艺术意境。 如果看一下南宋画家马远、夏硅以及其他人的许多小品, 如果看一下南宋画家马远、夏硅以及其他人的许多小品,这一特色便极鲜 它们大都是在颇为工致精细的、极有选择的有限场景、对象、 明。它们大都是在颇为工致精细的、极有选择的有限场景、对象、题材和布局 传达出抒情性非常浓厚的某一特定的诗情画意来。 中,传达出抒情性非常浓厚的某一特定的诗情画意来。细节真实和诗意追求正 是它们的美学特色,与北宋前期那种整体而多义、 是它们的美学特色,与北宋前期那种整体而多义、丰满而不细致的情况很不一 不再是北宋那种气势雄浑邈远的客观山水。 样,不再是北宋那种气势雄浑邈远的客观山水。南宋山水画把人们审美感受中 的想象、情感、理解诸因素引向更为确定的方向,引向更为明确的观念或主题, 的想象、情感、理解诸因素引向更为确定的方向,引向更为明确的观念或主题, 这就是宋元山水画发展历程中的第二种艺术意境。 这就是宋元山水画发展历程中的第二种艺术意境。 这是不是“有我之境” 这是不是“有我之境”呢?是,又不是。相对于第一种意境,可以说是, 又不是。相对于第一种意境,可以说是, 因为艺术家的主观情感 观念在这里有更多的直接表露。但它又不是, 的主观情感、 因为艺术家的主观情感、观念在这里有更多的直接表露。但它又不是,因为无 论在对对象的忠实描写上,或抒发主观情感观念上, 论在对对象的忠实描写上,或抒发主观情感观念上,它仍然保持了比较客观的 态度。诗意的追求和情感的抒发,尽管比北宋山水已远为自觉和突出, 态度。诗意的追求和情感的抒发,尽管比北宋山水已远为自觉和突出,但基本 仍从属于对自然景色的真实再现这一前提之下,所以,它处在“无我之境” 仍从属于对自然景色的真实再现这一前提之下,所以,它处在“无我之境”到 有我之境”的过渡行程之中,是厚重的院体画而决非意气的文人画, “有我之境”的过渡行程之中,是厚重的院体画而决非意气的文人画,基本仍 应属“无我之境” 而宋元山水画发展历程中的第三种艺术意境—— ——“ 应属“无我之境”。而宋元山水画发展历程中的第三种艺术意境——“有我之 则要由元代文人画来确立。 境”,则要由元代文人画来确立。 (摘编自李泽厚<美的历程》) 摘编自李泽厚<美的历程》) 1.下列有关“院体画”的表述,不正确的一项是 下列有关“院体画”的表述,

-6-

A.对诗意的极力提倡是院体画更值得重视的一种审美趣味 对诗意的极力提倡是院体画更值得重视的一种审美趣味。 A.对诗意的极力提倡是院体画更值得重视的一种审美趣味。但院体画不是 从现实生活中而主要是从书面诗词中去寻求诗意的, 从现实生活中而主要是从书面诗词中去寻求诗意的,这是一种虽优雅却纤细的 趣味。 趣味。 B.南宋院体画将北宋后期即已形成的追求诗意的审美趣味发展到最高水平 和最佳状态,从而创造了与北宋前期山水画很不相同的另一种类型的艺术意境。 和最佳状态,从而创造了与北宋前期山水画很不相同的另一种类型的艺术意境。 C.院体画把人们审美感受中的想象、情感、理解诸因素引向更为确定的方 院体画把人们审美感受中的想象、情感、 引向更为明确的观念或主题,这是宋元山水画发展历程中的第二种艺术意 向,引向更为明确的观念或主题,这是宋元山水画发展历程中的第二种艺术意 境。 D.以诗情人画并非由院体画开始,但作为一种高级审美理想和艺术趣味的 以诗情人画并非由院体画开始, 自觉提倡,并日益成为占据统治地位的美学标准,则是从院体画开始。 自觉提倡,并日益成为占据统治地位的美学标准,则是从院体画开始。 2.下列理解,不符合原文意思的一项是 下列理解, A.从北宋前期经后期过渡到南宋,诗、画中的美学趣味从“无我之境”逐 从北宋前期经后期过渡到南宋, 画中的美学趣味从“无我之境” 渐向“有我之境”迁移变异, 渐向“有我之境”迁移变异,这与占画坛统治地位的院体画派的作风有重要关 系。 B.宋元山水画的发展经历了三种艺术意境:北宋前期的“无我之境”,南 宋元山水画的发展经历了三种艺术意境:北宋前期的“无我之境” 宋时“无我之境” 有我之境”的过渡,元朝文入画的“有我之境” 宋时“无我之境”到“有我之境”的过渡,元朝文入画的“有我之境”。 C.马远、夏珪等人的作品都是在颇为工致精细的、极有选择的有限场景、 马远、夏珪等人的作品都是在颇为工致精细的、极有选择的有限场景、 等人的作品都是在颇为工致精细的 对象、题材和布局中,传达出抒情性非常浓厚的某一特定的诗情画意来。 对象、题材和布局中,传达出抒情性非常浓厚的某一特定的诗情画意来。 D.南宋山水画无论在对对象的忠实描写上,或抒发主观情感观念上,仍然 南宋山水画无论在对对象的忠实描写上,或抒发主观情感观念上, 保持了比较客观的态度,基本上仍以对自然景色的真实再现为前提。 保持了比较客观的态度,基本上仍以对自然景色的真实再现为前提。 3.下列理解和分析,不符合原文内容的一项是 下列理解和分析, A.工笔花鸟成为独步一时的艺坛冠冕,追求细节真实也因上行下效而日益 工笔花鸟成为独步一时的艺坛冠冕, 成为画坛的重要趋向,这说明画中美学趣味的变化与社会的崇尚有很大关系。 成为画坛的重要趋向,这说明画中美学趣味的变化与社会的崇尚有很大关系。 B.北宋山水是那种气势雄浑邈远的客观山水,具有整体而多义、丰满而不 北宋山水是那种气势雄浑邈远的客观山水,具有整体而多义 细致的特点;而南宋山水只注重艺术家主观情感观念的直接表露, 细致的特点;而南宋山水只注重艺术家主观情感观念的直接表露,不注重客观 写实。 写实。 C.文中所提到的院体画分为两类:工笔花鸟画和山水画。前者主要体现的 文中所提到的院体画分为两类:工笔花鸟画和山水画。 是追求细 节真实这一美学标准,后者主要体现的是对画面的诗意追求这一美学标准。 节真实这一美学标准,后者主要体现的是对画面的诗意追求这一美学标准。 D.南宋山水画虽然比北宋山水画在诗意的追求和情感的抒发上已远为自觉 和突出,但仍属于厚重的院体画,而决非意气的文人画 和突出,但仍属于厚重的院体画,

-7-

二、古代诗文阅读(36 分) 古代诗文阅读( (一)文言文阅读(19 分) 文言文阅读( 阅读下面的文言文, 阅读下面的文言文,完成 4-7 题。 余良肱字康臣,洪州分宁人。第进士,调荆南司理参军。属县捕得杀人者, 余良肱字康臣,洪州分宁人。第进士,调荆南司理参军。属县捕得杀人者, 既自诬服,良肱视验尸与刃,疑之日: 岂有刃盈尺而伤不及寸乎? 既自诬服,良肱视验尸与刃,疑之日:“岂有刃盈尺而伤不及寸乎?”白府请 自捕逮,未几,果获真杀人者。 自捕逮,未几,果获真杀人者。 民有失财物逾十万, 逮平民数十人, 方暑, 榜掠号呼闻于外; 或有附吏耳语, 民有失财物逾十万, 逮平民数十人, 方暑, 榜掠号呼闻于外; 或有附吏耳语, 良肱阴知其为盗,亟捕诘之,赃尽得。 良肱阴知其为盗,亟捕诘之,赃尽得。 改大理寺丞,出知湘阴县。县逋米数千石,岁责里胥代输,良肱论列之, 改大理寺丞,出知湘阴县。县逋米数千石,岁责里胥代输,良肱论列之,遂 蠲其籍。通判杭州,江湖善溢,漂官民庐舍,良肱累石堤二十里障之, 蠲其籍。通判杭州,江湖善溢,漂官民庐舍,良肱累石堤二十里障之,潮不为 时王陶为属官,常以气犯府帅,吏或诉陶,帅挟憾欲按之,良肱不可日: 害。时王陶为属官,常以气犯府帅,吏或诉陶,帅挟憾欲按之,良肱不可日: 使陶以罪去,是以直不容也。 帅遂已。后陶官于朝,果以直闻。知虔州, “使陶以罪去,是以直不容也。”帅遂已。后陶官于朝,果以直闻。知虔州, 士大夫死岭外者,丧车自虔出,多弱子寡妇。良肱悉力振护,孤女无所依者, 士大夫死岭外者,丧车自虔出,多弱子寡妇。良肱悉力振护,孤女无所依者, 出俸钱嫁之。以母老,得知南康军。丁母忧,服除,为三司使判官。 出俸钱嫁之。以母老,得知南康军。丁母忧,服除,为三司使判官。 方关、陕用兵,朝议贷在京民钱,良肱力争之,会大臣亦以为言,议遂格。 方关、陕用兵,朝议贷在京民钱,良肱力争之,会大臣亦以为言,议遂格。 内府出腐币售三司,三司吏将受之,良肱独日: 若赋诸军,军且怨; 内府出腐币售三司,三司吏将受之,良肱独日:“若赋诸军,军且怨;不则 货诸民,民且病。请付文思院。 货诸民,民且病。请付文思院。” 改知明州。朝廷方治汴渠,留提举汴河司。汴水淀淤,流且缓, 改知明州。朝廷方治汴渠,留提举汴河司。汴水淀淤,流且缓,执政主狭河 良肱谓: 善治水者不与水争地。方冬水涸,宜自京左浚治,以及畿右, 议。良肱谓:“善治水者不与水争地。方冬水涸,宜自京左浚治,以及畿右, 三年,可使水复行地中。 弗听。又议伐汴堤木以资狭河。良肱言: 三年,可使水复行地中。”弗听。又议伐汴堤木以资狭河。良肱言:“自泗至 京千余里,江、淮漕卒接踵,暑行多病喝,藉荫以休。又其根盘错,与堤为固, 京千余里, 淮漕卒接踵,暑行多病喝,藉荫以休。 又其根盘错,与堤为固, 盘错 伐之不便。 屡争不能得,乃请不与其事。执政虽怒,竟不为屈。改太常少卿、 伐之不便。”屡争不能得,乃请不与其事。执政虽怒,竟不为屈。改太常少卿、 知润州,迁光禄卿、知宣州,治为江东最。请老,提举洪州玉隆观, 知润州,迁光禄卿、知宣州,治为江东最。请老,提举洪州玉隆观,卒,年八 十一。、 节选自《宋史·列传第九十二》) 十一。、 (节选自《宋史·列传第九十二》) 4.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是(3 分) 对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( A.县逋米数千石 A.县逋米数千石 B.岁责里胥代输 逋:拖欠。 拖欠。 输:运送。 运送。 闻:闻名。 闻名。 病:困苦。 困苦。

C.后陶官于朝,果以直闻 后陶官于朝, D.不则货诸民,民且病不则货诸民,民且病-

5.以下各组句子中,全都表明余良肱执政为民的一组是(3 分) 以下各组句子中,全都表明余良肱执政为民的一组是( ①白府请自捕逮
-8-

②良肱论列之,遂蠲其籍 良肱论列之,

③良肱累石堤二十里障之 ⑤朝议贷在京民钱,良肱力争之 朝议贷在京民钱, A.①②④ A.①②④ B.③⑤⑥

④帅挟憾欲按之,良肱不可 帅挟憾欲按之, ⑥议伐汴堤木以资狭河 D.②③⑤

C.①④⑥

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3 分) 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( A.余良肱擅长断案。虽然被属县捉到的杀人疑凶已经认罪, A.余良肱擅长断案。虽然被属县捉到的杀人疑凶已经认罪,但余良肱通过 余良肱擅长断案 查验尸体和刀刃怀疑另有真凶,于是要求亲捕凶手 不久,果然捕获真凶。 查验尸体和刀刃怀疑另有真凶,于是要求亲捕凶手,不久,果然捕获真凶。 B.余良肱为人正直,坚持正义。属官王陶常常因为耿直触犯府帅,府帅 余良肱为人正直,坚持正义。属官王陶常常因为耿直触犯府帅, 趁有人控告王陶的机会,想要挟私恨查办他,余良肱反对这样做, 趁有人控告王陶的机会,想要挟私恨查办他,余良肱反对这样做,使得府帅不 再追究。 再追究。 C.余良肱体恤弱小。在任虔州知州期间,对于护送士大夫丧车经过虔州 余良肱体恤弱小。在任虔州知州期间, 的弱子寡妇,他尽力救济,还拿出俸钱帮没有依靠的孤女出嫁。 的弱子寡妇,他尽力救济,还拿出俸钱帮没有依靠的孤女出嫁。 D.余良肱敢于直言。在朝廷治理汴渠时,作为提举汴河司,他多次对执 余良肱敢于直言。在朝廷治理汴渠时,作为提举汴河司, 政大臣的主张提出异议,执政大臣虽然生气,却始终不能使他屈服, 政大臣的主张提出异议,执政大臣虽然生气,却始终不能使他屈服,最后只好 采纳了他的意见。 采纳了他的意见。 7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10 分) 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10 。( (1)或有附吏耳语,良肱阴知其为盗,亟捕诘之,赃尽得。 (1)或有附吏耳语,良肱阴知其为盗,亟捕诘之,赃尽得。 (2)朝议贷在京民钱,良肱力争之,会大臣亦以为言,议遂格。 (2)朝议贷在京民钱,良肱力争之,会大臣亦以为言,议遂格。 朝议贷在京民钱 (二)古代诗歌阅读(11 分) 古代诗歌阅读( 阅读下面这首宋词, 阅读下面这首宋词,完成 8-9 题。 千秋岁① 秦观 水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。 水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不 碧云暮合空相对。 见,碧云暮合空相对。 同飞盖。携手处,今谁在?日边清梦断,镜里朱颜改。 忆昔西池②会,鹓鹭③同飞盖。携手处,今谁在?日边清梦断,镜里朱颜改。 春去也,飞红万点愁如海。 春去也,飞红万点愁如海。 [注]①千秋岁:词牌名。此词作于词人被贬处州时。②西池:汴京(今开 千秋岁: 词牌名。此词作于词人被贬处州时。 西池: 汴京( 金明池。 鹓鹭:两种鸟,这里借指同游的同僚、朋友。 封)金明池。③鹓鹭:两种鸟,这里借指同游的同僚、朋友。

-9-

词的开头四句描写了怎样的景象 请简要描述。 描写了怎样的景象? 8.词的开头四句描写了怎样的景象?请简要描述。这四句在全词中有何作 用?(5 分) 9.“春去也,飞红万点愁如海”是传颂千古的名句,请结合全词内容对其 春去也,飞红万点愁如海”是传颂千古的名句, 进行赏析。( 。(6 进行赏析。(6 分) (三)名篇名句默写(6 分) 名篇名句默写( 10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(6 10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(6 分) 。( (1)秦人不暇自哀, (1)秦人不暇自哀, 秦人不暇自哀 亦使后人而复哀后人也。(杜牧《阿房富赋》) 。(杜牧 亦使后人而复哀后人也。(杜牧《阿房富赋》) ( 2) 一曲,暂凭杯酒长精神 长精神。 一曲,暂凭杯酒长精神。 , ; ,

。今日听君歌

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》) 刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》) (3)不以物喜, (3)不以物喜,不以己 不以物喜 悲; 阳楼记》) 阳楼记》) ; 。(范仲淹《 。(范仲淹《岳 范仲淹

乙选考题
请考生在第三、四两大题中选定其中一大题作答。注意: 请考生在第三、四两大题中选定其中一大题作答。注意:只能做所选定大题 内的小题, 不得选做另一大题内的小题。如果多做, 内的小题, 不得选做另一大题内的小题。如果多做,则按所做的第一大题记 铅笔在答题卡上把所选大题题号后面的方框涂黑。 分。作答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选大题题号后面的方框涂黑。 三.文学类文本阅读(25 分) 文学类文本阅读( 11.阅读下面的文字,完成(1)一(4)题。(25 11.阅读下面的文字,完成(1)一(4)题。(25 分) (1) 千叶瓶 刘心武 ①那只花瓶是他二十几年前从农贸市场买来的。造型一般,素白,底部连瓷 那只花瓶是他二十几年前从农贸市场买来的。造型一般,素白, 窑标志都没有。花瓶陪伴他度过整个青壮年时期。见证了他娶妻生子, 窑标志都没有。花瓶陪伴他度过整个青壮年时期。见证了他娶妻生子,也接受 了他“ 我退休啦! 的招呼。花瓶随他搬了两次家, 了他“哎,我退休啦!”的招呼。花瓶随他搬了两次家,在家里的位置多次变 近些年则一直搁放在书桌一角。花瓶插过鲜花、干花和假花。 易,近些年则一直搁放在书桌一角。花瓶插过鲜花、干花和假花。最后所插的 是三根孔雀翎。 是三根孔雀翎。 ②退休以后,他试图圆多年来写回忆录的梦。为此他专门购置了一个精美的 退休以后,他试图圆多年来写回忆录的梦。 十六开簿册,还准备了一盒十二支的绿色签字笔。为什么要选择绿色? 十六开簿册,还准备了一盒十二支的绿色签字笔。为什么要选择绿色?完全是 下意识驱使。 文化用品的货架前,他本是要拿黑色签字笔, 下意识驱使。在出售 文化用品的货架前,他本是要拿黑色签字笔,忽然眼
- 10 -

睛扫到了这种绿色的,好奇地抽出一支, 在店里提供的试用纸上画了画, 睛扫到了这种绿色的,好奇地抽出一支, 在店里提供的试用纸上画了画, 笔尖滑动的感觉和呈现的绿色都让他愉快,于是买了下来。 笔尖滑动的感觉和呈现的绿色都让他愉快,于是买了下来。 ③但是,翻开簿册,拿起绿笔,郑重地宣布: 别打扰.我,我要开笔啦!” 但是,翻开簿册,拿起绿笔,郑重地宣布:“别打扰. 我要开笔啦! 却愣在那里,满脑子飞花飘絮,却不知该如何写出第‘一句来。 却愣在那里,满脑子飞花飘絮,却不知该如何写出第‘一句来。好不容易写出 了几行,却实在不能满意,狠心用左手撕下那一页,却不料纸张一剐, 了几行,却实在不能满意,狠心用左手撕下那一页,却不料纸张一剐,反弹力 使他握笔的右手杵到花瓶,花瓶一斜,忙去扶正, 使他握笔的右手杵到花瓶,花瓶一斜,忙去扶正,结果签字笔笔尖就在瓶体上 画出了一个弯线。拿抹布擦,去不掉,又找来去污粉,还是没用, 画出了一个弯线。拿抹布擦,去不掉,又找来去污粉,还是没用,涂上衣领净 再擦再用水冲,那道绿痕似乎更加分明。 再擦再用水冲,那道绿痕似乎更加分明。 ④传来了妻子的声音:“你把弄脏的一面朝墙,不就结了吗?”又传来正好 传来了妻子的声音: 你把弄脏的一面朝墙,不就结了吗? 脏的一面朝墙 回娘家的闺女的声音: 又不是什么值钱的宝贝,您干吗着那么大急? 回娘家的闺女的声音:“爸’又不是什么值钱的宝贝,您干吗着那么大急?还 是写您的回忆录吧,写出来,我给您录入电脑……”他望着破了相的花瓶,只 是写您的回忆录吧,写出来, 我给您录入电脑……”他望着破了相的花瓶, ……”他望着破了相的花瓶 是发愣。 是发愣。 ⑤第二天他用绿色签字笔,把那涂不掉的一个弯道,勾勒成了一小片绿叶, 第二天他用绿色签字笔,把那涂不掉的一个弯道,勾勒成了一小片绿叶, 看上去,顺眼点。但瓶体和那么小一片绿叶,在比例上实在不相称,于是, 看上去,顺眼点。但瓶体和那么小一片绿叶,在比例上实在不相称,于是,他 决定从那片绿叶开始,再连续勾勒出更多的、形态并不雷同、 决定从那片绿叶开始,再连续勾勒出更多的、形态并不雷同、而又凹凸锯齿互 补的叶片。勾勒第一个叶片时,他当然是一种后悔的心情, 补的叶片。勾勒第一个叶片时,他当然是一种后悔的心情,责备自己把素白的 瓶体,不小心给玷污了。后来,不知怎么的,心理态势的惯性作用吧 瓶体,不小心给玷污了。后来,不知怎么的,心理态势的惯性作用吧’勾勒别 的叶片时,接二连三,全是后悔的思绪。后悔小时候, 的叶片时,接二连三,全是后悔的思绪。后悔小时候,不该为了贪摘树上的果 急躁地把整个枝丫扯断。又后悔上小学时,同桌向自己借圆珠笔用, 子,急躁地把整个枝丫扯断。又后悔上小学时,同桌向自己借圆珠笔用,死活 就不借给人家。再后悔上山下乡的时候.队里培养自己当“赤脚医生” 就不借给人家。再后悔上山下乡的时候.队里培养自己当“赤脚医生”,却没 有能把常见的草药形态认全。回城进工厂,先开大货车,后开小面包, 有能把常见的草药形态认全。回城进工厂,先开大货车,后开小面包,再当上 司机班长,更调进科室,好赖算是个干部了’就不免神气活现起来, 司机班长,更调进科室,好赖算是个干部了’就不免神气活现起来,给一起进 厂的“插友”取不雅的外号大呼小叫,后来人家下了岗,找到自己借钱, 厂的“插友”取不雅的外号大呼小叫,后来人家下了岗,找到自己借钱,虽说 也拿了一千给人家,却又跟人家说了一大车便宜话, 也拿了一千给人家,却又跟人家说了一大车便宜话,仿佛人家困难全是不争气 造成的…… 造成的…… “ ⑥闺女又回门,小声在问妻子: 爸的回忆录写出多少了?怎么抱着个花瓶 闺女又回门,小声在问妻子: 爸的回忆录写出多少了? 在鼓捣? 妻子小声回答: 着了魔似的, 在鼓捣?”妻子小声回答:“着了魔似的,每天总得花两三个钟头在瓶子上画 树叶……不过他脾气倒好多了,下楼一块遛弯儿,还总跟我回忆以往的事儿, ……不过他脾气倒好多了 树叶……不过他脾气倒好多了,下楼一块遛弯儿,还总跟我回忆以往的事儿, 动不动还说,哪件事上对不起我,哪回的吵架请我原谅…… ……咳 其实我早忘啦! 动不动还说,哪件事上对不起我,哪回的吵架请我原谅……咳,其实我早忘啦! 不过听他那么说,心里倒是挺舒服的……” 不过听他那么说,心里倒是挺舒服的……” ⑦渐渐的,他那只花瓶,半壁外表都画满了绿叶,那些单线勾勒的叶片,大 渐渐的,他那只花瓶,半壁外表都画满了绿叶,那些单线勾勒的叶片, 大小小,连续不断,看上去,仿佛当初入窑出窑时,就已经有了,而且, 大小小,连续不断,看上去,仿佛当初入窑出窑时,就已经有了,而且,是工 艺师事先就构思好,精描出来的,显得非常自然,也非常和谐,堪称雅致秀美。 艺师事先就构思好,精描出来的,显得非常自然,也非常和谐,堪称雅致秀美。 “ ⑧他继续在花瓶另一面上勾勒绿叶。妻子说: 难道你非得把叶子画满吗? 他继续在花瓶另一面上勾勒绿叶。妻子说: 难道你非得把叶子画满吗? 在花瓶另一面上勾勒绿叶 铺满怕得上千片叶子,你累不累啊? 他边慢慢画,边沉吟地说: 铺满怕得上千片叶子,你累不累啊?”他边慢慢画,边沉吟地说:“我还真怕 那画满的一天到来呢! 那画满的一天到来呢!” ⑨有一天,一位现在迷上古玩收藏的“发小”来看望他,忽然眼睛一亮,吼 有一天,一位现在迷上古玩收藏的“发小”来看望他,忽然眼睛一亮, 出一声: 老兄,你从哪儿收来这么个千叶瓶? 他不做声。 发小”走近, 出一声:“老兄,你从哪儿收来这么个千叶瓶?”他不做声。那“发小”走近,
- 11 -

小心捧起细看, “ 小心捧起细看,哑然失笑: 原来根本不是古董, 哑然失笑: 原来根本不是古董,连当代高级工艺品都不是啊! 连当代高级工艺品都不是啊!” 他让来客小心轻放, 对我而言,这是无价之宝! 他让来客小心轻放,说:“对我而言,这是无价之宝!”他只简单解释了几分 来客便肃然起敬,并感叹: 如果那些对社会负有更大责任的人士, 钟,来客便肃然起敬,并感叹:“如果那些对社会负有更大责任的人士,都能 有你画千叶瓶的心思,该多好啊! 有你画千叶瓶的心思,该多好啊!” (选自 2010 年第 1 期《小说 月报》) 月报》) (1)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5 分) 下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( A.主人公本想买黑色的签字笔写回忆录, A.主人公本想买黑色的签字笔写回忆录,却下意识地选择了绿色签字 主人公本想买黑色的签字笔写回忆录 这暗示着他内心深处一直在怀念逝去的青春岁月, 笔,这暗示着他内心深处一直在怀念逝去的青春岁月,为自己年轻时虚度年华 而悔恨不已。 而悔恨不已。 小说第⑤段看似在写主人公对自己过去生活中种种失误的后悔, B.小说第⑤段看似在写主人公对自己过去生活中种种失误的后悔,实 际上是为了以小见大,表现了“文革” 际上是为了以小见大,表现了“文革”中上山下乡的一代人对时代的反思与总 结。 C.“发小”本以为千叶瓶是名贵的古董,细看之下才失望地发觉它连 发小”本以为千叶瓶是名贵的古董, 当代高级工艺品都不算。小说借这一人物对当今社会中一些只重物质而精神空 当代高级工艺品都不算。小说借这一人物对当今社会中一些只重物质而精神空 虚的人进行了批判。 虚的人进行了批判。 D.主人公画绿叶的过程,就是反思自己一生的过程,更是检讨灵魂、 主人公画绿叶的过程,就是反思自己一生的过程,更是检讨灵魂、 滋养心灵的过程。心灵获得绿化、滋养,使人的性格和行为产生了很大变化, 滋养心灵的过程。心灵获得绿化、滋养,使人的性格和行为产生了很大变化, 所以“ 的脾气变得平和了。 所以“他”的脾气变得平和了。 E.这篇小说故事简单,却引人深思。一个不经意的过失,经过主人公 这篇小说故事简单,却引人深思。一个不经意的过失, 的努力,竟然成了工艺品,这启发我们即使人生出现失误, 的努力,竟然成了工艺品,这启发我们即使人生出现失误,只要抱着积极的心 态努力弥补,也能实现人生的价值。 态努力弥补,也能实现人生的价值。 (2)在画千叶瓶的过程中,主人公的内心发生了怎样的变化?请作简要概 在画千叶瓶的过程中,主人公的内心发生了怎样的变化? 括分析。 括分析。(6 分) (3)小说在第④段和第⑥段中两次写到妻子女儿的话,有什么作用?请结 小说在第④段和第⑥段中两次写到妻子女儿的话,有什么作用? 两次写到妻子女儿的话 合具体内容加以分析。( 。(6 合具体内容加以分析。(6 分) (4)请从情节结构、艺术手法、思想主题这三个方面中任选一个,对这篇 请从情节结构、艺术手法、思想主题这三个方面中任选一个, 小说进行赏析。( 。(8 小说进行赏析。(8 分) 四、实用类文本阅读(25 分) 实用类文本阅读( 12.阅读下面的文字,完成(1)一(4)题。(25 12.阅读下面的文字,完成(1)一(4)题。(25 分) (1) 我所认识的盖茨 张亚勤
- 12 -

我第一次见比尔· 大展上, 我第一次见比尔·盖茨是在 1990 年,在拉斯维加斯的 Comdex 大展上,盖茨 做一个名叫《信息尽在指尖》的演讲,当时的盖茨是年轻人心目中的偶像。 做一个名叫《信息尽在指尖》的演讲,当时的盖茨是年轻人心目中的偶像。真 年亚特兰大的一个展览会上, 正接触盖茨是在 1992 年亚特兰大的一个展览会上,那次他来展会做的主旨演讲 Windows95,他称之为“芝加哥计划” 我当时在从事视频方面的研究, 是 Windows95,他称之为“芝加哥计划”。我当时在从事视频方面的研究,在展 会的一个展台向众人演示我的视频压缩技术。忽然间, 会的一个展台向众人演示我的视频压缩技术。忽然间,一个很特别的声音传了 过来,问我压缩的速率是多少,压缩比例是多少,我回头一看, 过来,问我压缩的速率是多少,压缩比例是多少,我回头一看,那个人就是盖 盖茨已经看过了好多个展台,他停留下来, 茨。盖茨已经看过了好多个展台,他停留下来,我们就数字视频的传输和通信 展开交流, 分钟左右,那是第一次真正和他交流。 展开交流,聊了 20 分钟左右,那是第一次真正和他交流。 年我加入微软后,回国和李开复博士一起创办微软亚洲研究院。 1998 年我加入微软后,回国和李开复博士一起创办微软亚洲研究院。2000 年我开始担任院长,经常向盖茨汇报工作。 年我开始担任院长,经常向盖茨汇报工作。我第一次向他汇报工作是 2000 年夏 我和微软研究院的十几个同事到雷蒙德微软公司总部,向盖茨汇报在网络 天,我和微软研究院的十几个同事到雷蒙德微软公司总部,向盖茨汇报在网络 多媒体研究领域的最新进展,汇报刚开始时, 多媒体研究领域的最新进展,汇报刚开始时,我认为他肯定对网络多媒体领域 不太懂。令我惊讶的是,他不停地提问,问题都问得很深入, 不太懂。令我惊讶的是,他不停地提问,问题都问得很深入,甚至走上前台去 询问技术细节,比如做小波变换的编码、如何分层、频率分布、容错率等等。 询问技术细节,比如做小波变换的编码、如何分层、频率分布、容错率等等。 他不是网络多媒体领域的专家,但他能很快抓住问题的核心, 他不是网络多媒体领域的专家,但他能很快抓住问题的核心,并能问出很深刻 的问题。 的问题。 我被调回总部出任微软全球副总裁,按照微软的“ 2004 年 1 月,我被调回总部出任微软全球副总裁,按照微软的“导师制文 回到总部,我就需要一个导师,我找到盖茨,说希望他能做我的导师。 化”,回到总部,我就需要一个导师,我找到盖茨,说希望他能做我的导师。 他欣然答应了。有时候在电梯里遇到,他会叫我去办公室聊一聊。 他欣然答应了。有时候在电梯里遇到,他会叫我去办公室聊一聊。在这种畅所 欲言的互动中,我颇有收获 我也更多地感受到他的人格魅力。当时, 收获, 欲言的互动中,我颇有收获,我也更多地感受到他的人格魅力。当时,我毕竟 是刚从中国调去的“外来人”,当我与总部的那些高管们有一些冲突的时候, 是刚从中国调去的“外来人” 当我与总部的那些高管们有一些冲突的时候, 盖茨往往会亲自写邮件沟通,这让我很是感动。那段时间, 盖茨往往会亲自写邮件沟通,这让我很是感动。那段时间,除了日常工作的交 我们每个月都会有单独会面。他看问题很深刻,总能把复杂的问题简单化。 往,我们每个月都会有单独会面。他看问题很深刻,总能把复杂的问题简单化。 和他聊完天,你会感觉整个人很清澈,思路很清晰。 和他聊完天,你会感觉整个人很清澈,思路很清晰。 年初我回到中国组建微软中国研发集团,并担任主席。 2006 年初我回到中国组建微软中国研发集团,并担任主席。我成了盖茨了 解中国很重要的一个窗口。我加入微软后在公司里有一次碰到他, 解中国很重要的一个窗口。我加入微软后在公司里有一次碰到他,他就对中国 十分好奇,问了一些关于政府架构、大学教育方面的问题。 十分好奇,问了一些关于政府架构、大学教育方面的问题。有时候他好奇的范 围超过了软件和技术 有一次他问我,为什么中国的学生这么聪明? 了软件和技术。 围超过了软件和技术。有一次他问我,为什么中国的学生这么聪明?他来中国 时也和一些中国领导人有交流,他说中国领导人一定是世界上最强的, 时也和一些中国领导人有交流,他说中国领导人一定是世界上最强的,我相信 他说的是真心话,不是外交辞令,因为对他来说, 他说的是真心话,不是外交辞令,因为对他来说,已没必要再为了什么目的说 言不由衷的话了。我每次见到盖茨,他都会欣然接受我给他“洗脑” 比如“ 言不由衷的话了。我每次见到盖茨,他都会欣然接受我给他“洗脑”。比如“十 七大”之后,我见到他就专门给他传达中国十七大的精神。他对中国很感兴趣, 七大”之后,我见到他就专门给他传达中国十七大的精神。他对中国很感兴趣, 这能让他更多地理解中国。 这能让他更多地理解中国。 在西雅图,我参加了盖茨的告别晚会, 2008 年 6 月,在西雅图,我参加了盖茨的告别晚会,并代表微软中国的全 体同仁向盖茨送了两件礼物。其中之一是一本《比尔在中国》的影集, 体同仁向盖茨送了两件礼物。其中之一是一本《比尔在中国》的影集,记录了 起比尔·盖茨十多次中国之行的精彩瞬间。 从 1991 年起比尔·盖茨十多次中国之行的精彩瞬间。我自己则送给他中国古代 乐器埙、篪各一件,取意《诗经》 伯氏吹埙,仲氏吹篪” 埙篪相和, 乐器埙、篪各一件,取意《诗经》“伯氏吹埙,仲氏吹篪”,埙篪相和,如兄 弟之睦,如君子之交。 弟之睦,如君子之交。 盖茨退休我感觉既留恋,又替他感到高兴, 盖茨退休我感觉既留恋,又替他感到高兴,他又开始投入一项让他充满激情 并对整个社会都有益的事业当中去了。盖茨是微软的灵魂人物和大家长, 并对整个社会都有益的事业当中去了。盖茨是微软的灵魂人物和大家长,另一
- 13 -

方面也是我的朋友,我们在很多问题上都有过争论和探讨,有时达成共识, 方面也是我的朋友,我们在很多问题上都有过争论和探讨,有时达成共识,也 有出现分歧的时候。当然,盖茨并没有完全离开微软, 有出现分歧的时候。当然,盖茨并没有完全离开微软,他还是微软的非执行董 事长,他每个星期会来公司一天。 事长,他每个星期会来公司一天。 多年创立了微软公司,用创新的技术实现了自己的梦想, 盖茨用 30 多年创立了微软公司,用创新的技术实现了自己的梦想,改变了 世界。现在,他决定把所有的财富回馈给社会。 世界。现在,他决定把所有的财富回馈给社会。他对于财富的态度和对梦想的 不断追求,最值得世人学习,我十分敬佩他,他是我人生的楷模。 不断追求,最值得世人学习,我十分敬佩他,他是我人生的楷模。 (选自《南方人物周刊》,有 选自《南方人物周刊》,有 》, 删改) 删改) (1)下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5 分) 下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( 年亚特兰大, A.作者第一次和盖茨交流是在 1992 年亚特兰大,盖茨在展览会上做了 Windows95, 主旨演讲 Windows95,之后他们通过数字视频的传输和通信展开了 20 分钟的交 流。 B.在向盖茨汇报在网络多媒体研究领域的最新进展时,作者认为盖茨 在向盖茨汇报在网络多媒体研究领域的最新进展时, 的最新进展时 肯定对该领域不太懂,可令他惊讶的是,盖茨虽不是这方面的专家, 肯定对该领域不太懂,可令他惊讶的是,盖茨虽不是这方面的专家,却能很快 抓住问题的核心,问出很深刻的问题。 抓住问题的核心,问出很深刻的问题。 C.作为一个刚从中国调到微软总部的“外来人”,当作者与高管们发 作为一个刚从中国调到微软总部的“外来人” 生冲突时,盖茨往往会亲自写邮件沟通, 生冲突时,盖茨往往会亲自写邮件沟通,这种为了维护两国人民友谊而不辞辛 劳的精神,让作者很是感动。 劳的精神,让作者很是感动。 D.作者叙述送给盖茨中国古代乐器埙、篪这件事,既表明作者与盖茨 作者叙述送给盖茨中国古代乐器埙、篪这件事, 之间有着诚挚的友谊,也与上一段中写盖茨对中国很感兴趣、 之间有着诚挚的友谊,也与上一段中写盖茨对中国很感兴趣、渴望了解中国相 照应。 照应。 E.本文以时间为顺序描述了“我所认识的盖茨”与自己交往的几件事, 本文以时间为顺序描述了“我所认识的盖茨”与自己交往的几件事, 表现了盖茨对财富的明智态度和对梦想的孜孜追求。 表现了盖茨对财富的明智态度和对梦想的孜孜追求。 (2)作者说盖茨退休令自己“感觉既留恋,又替他感到高兴”,这是为什 作者说盖茨退休令自己“感觉既留恋,又替他感到高兴” 请简要分析。( 。(6 么?请简要分析。(6 分) (3)作者在文章结尾说盖茨是自己“人生的楷模”,结合全文来看,盖茨 作者在文章结尾说盖茨是自己“人生的楷模” 结合全文来看, 身上有哪些品质值得学习?( ?(6 身上有哪些品质值得学习?(6 分) 多年创立了微软公司” 从而“实现了自己的梦想, (4)盖茨“用 30 多年创立了微软公司”,从而“实现了自己的梦想,改变 盖茨“ 了世界” 而最终他却又决定“把所有的财富回馈给社会” 请你就对“梦想” 了世界”,而最终他却又决定“把所有的财富回馈给社会”。请你就对“梦想”、 财富” 回馈”三个方面的理解,任选一个方面, “财富”、“回馈”三个方面的理解,任选一个方面,结合文章内容和社会现 谈谈你的看法。( 。(8 象,谈谈你的看法。(8 分)

第Ⅱ卷 表达题
- 14 -

五、语言文字运用(20 分) 语言文字运用( 13.下列各句中,加点的成语使用不恰当的一项是( 13.下列各句中,加点的成语使用不恰当的一项是(3 分) A.香港导游涉嫌辱骂拒绝购物的内地游客致使发生殴斗的事件出现戏 剧性发展,涉事游客昨日改称是一场误会,一切皆因没有与导游仔细沟通而起, 剧性发展,涉事游客昨日改称是一场误会,一切皆因没有与导游仔细沟通而起, 双方现已冰释前嫌 双方现已冰释前嫌。 .... B.2010 年上海世博会期间,共有 7308 万人次的海内外游客入园参观, 年上海世博会期间, 万人次的海内外游客入园参观, 万人,世博园内游客摩肩接踵 人山人海。 单日最大客流达到 103. 28 万人,世博园内游客摩肩接踵,人山人海。 .... c.在特价书市上,常常可以看到一些“高定价低折扣”的伪劣图书。 在特价书市上,常常可以看到一些“高定价低折扣”的伪劣图书。 这些图书往往粗制滥造,胡拼乱凑,错误百出,使人不忍卒读 这些图书往往粗制滥造,胡拼乱凑,错误百出,使人不忍卒读。 .... 92%的家庭给今年春晚打了高分 的家庭给今年春晚打了高分; D.据央视市场调研,81. 92%的家庭给今年春晚打了高分;但据民间进 据央视市场调研, 行的在线调查, 59%的人对今年春晚感到失望 的人对今年春晚感到失望。 行的在线调查,多达 59%的人对今年春晚感到失望。央视民调与民间在线调查的 结果可谓大相径庭。 结果可谓大相径庭。 14.下列各句中,没有语病的一句是( 14.下列各句中,没有语病的一句是(3 分) 年中央一号文件, A.不久前正式发布的 2011 年中央一号文件,是新中国成立以来中央首 次全面系统地部署水利改革发展工作, 次全面系统地部署水利改革发展工作,并将水利提升到关系国家安全的战略高 度的党的重要文件。 度的党的重要文件。 日凌晨零时发生的沈阳皇朝万鑫国际大厦火灾事故的原因, B. 2 月 3 日凌晨零时发生的沈阳皇朝万鑫国际大厦火灾事故的原因, 系由燃放烟花引发外墙可燃物燃烧引起所致, 系由燃放烟花引发外墙可燃物燃烧引起所致,两名犯罪嫌疑人已被警方采取强 制措施 制措施。 日在答记者问时表示, C.外交部发言人洪磊 8 日在答记者问时表示,中国尊重苏丹南方公投 结果’希望双方本着互谅互让,继续通过对话与协商解决悬而未决的问题, 结果’希望双方本着互谅互让,继续通过对话与协商解决悬而未决的问题,维 护苏丹的和平与稳定。 护苏丹的和平与稳定。 解放军军演安排频密,这些大大小小的军事演习、 D.2010 年,解放军军演安排频密,这些大大小小的军事演习、演练活 均是为了提升我军体系作战能力、 动,均是为了提升我军体系作战能力、联合作战能力等核心军事能力的基本要 素开展的。 素开展的。 15.依次填人下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( 15.依次填人下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3 分) 作为普通人,如何读经典? 作为普通人,如何读经典?我的经验 是, 。 。 。 。 这当作最好的消遣的。 这当作最好的消遣的。

。 。事实上,许多心智活泼的人正是把 事实上,

①千万不要端起做学问的架子,刻意求解 千万不要端起做学问的架子,
- 15 -

②这里有一个浸染和熏陶的过程,所谓人文修养就是这样熏染出来的 这里有一个浸染和熏陶的过程, ③也就是说,阅读的心态和方式都应该是轻松的 也就是说, ④在不实用而有趣这一点上,读经典的确很像是一种消遣 在不实用而有趣这一点上, ⑤读不懂不要硬读,先读那些读得懂的、能够引起自己兴趣的著作和章节 读不懂不要硬读,先读那些读得懂的、 ⑥无论是《论语》还是《圣经》,无论是柏拉图还是康德的著作,不妨就当 无论是《论语》还是《圣经》,无论是柏拉图还是康德的著作, 》,无论是柏拉图还是康德的著作 作闲书来读 A.②①⑤⑥④③ C.⑥③①⑤②④ B.②①⑥⑤③④ D.⑥④⑤①②③

16. 班举行了“燃放烟花爆竹的利与弊” 16.2011 年 1 月 9 日,某校高三 1 班举行了“燃放烟花爆竹的利与弊”辩 论会,请你用简洁的文字为正方(燃放烟花爆竹有利)或反方(燃放烟花有弊) 论会,请你用简洁的文字为正方(燃放烟花爆竹有利)或反方(燃放烟花有弊) 拟写辩词。要求:观点鲜明’言之成理, 。(5 拟写辩词。要求:观点鲜明’言之成理,不超过 100 字。(5 分) 17. 要求内容贴切, 17.仿照下面画曲线的句子, 仿照下面画曲线的句子,另写两句话, 另写两句话, 要求内容贴切,句式与示例相向。 句式与示例相向。 (6 分) 挫折纵然无情,却给人无尽的砥砺; 挫折纵然无情,却给人无尽的砥砺; 失败固然残忍,却能使人趋于顽强。 失败固然残忍,却能使人趋于顽强。 一湾溪流,曲折回转中却能荡出山鸣谷应的回响; 一湾溪流,曲折回转中却能荡出山鸣谷应的回响; 六、写作(60 分) 写作( 18.阅读下面的材料, 字的文章。 18.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的文章。(60 分) 近日一本名叫《虎妈战歌》的书在美国引起轰动。 近日一本名叫《虎妈战歌》的书在美国引起轰动。该书介绍了耶鲁大学华裔 教授蔡美儿如何以中国式教育方法管教两个女儿的故事, 教授蔡美儿如何以中国式教育方法管教两个女儿的故事,她要求女儿每科成绩 拿 A、不准看电视、琴练不好就不准吃饭等。虎妈的教育方法引起美国关于中美 不准看电视、琴练不好就不准吃饭等。 教育方法的大讨论,虎妈也登上了最新一期《时代》周刊封面。 教育方法的大讨论,虎妈也登上了最新一期《时代》周刊封面。 美国一些媒体认为,在教育子女方面, 美国一些媒体认为,在教育子女方面,中国母亲的严格教育方式似乎更见成 而正在素质教育之路上蹒跚起步的中国母亲们则开始困惑, 效。而正在素质教育之路上蹒跚起步的中国母亲们则开始困惑,宽松的家庭氛 不是更能培养孩子的创造力么? 围,不是更能培养孩子的创造力么? 要求选准角度,明确立意,自选文体,自拟标题; 要求选准角度,明确立意,自选文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含义 的范围作文 不要套作,不得抄袭。 围作文, 的范围作文,不要套作,不得抄袭。

- 16 -

- 17 -


...2018年高中毕业年级第二次质量预测语文试题及答案.doc

河南省郑州市2018年高中毕业年级第二次质量预测语文试题及答案_语文_小学教育_教育专区。河南省郑州市 2018 年高中毕业年级第二次质量预测语文试题 一、现代文阅读(...

2011年郑州市第二次质量预测语文试题及答案.doc

2011年郑州市第二次质量预测语文试题及答案 - 2011 年郑州市高中毕业年级

2016年郑州市高三第二次质量预测语文试题及答案.pdf

2016年郑州市高三第二次质量预测语文试题及答案_高三语文_语文_高中教育_教育

河南省郑州市2018届高三第二次质量预测语文试卷(含答案....doc

河南省郑州市2018届高三第二次质量预测语文试卷(含答案) - 绝密★启用前 试卷类型:A 郑州市 2018 年高中毕业年级第二次质量预测 语文试题 【注意事项】 1.本...

2013年郑州市高中毕业年级第二次质量预测语文试题及答案.doc

2013 年郑州市高中毕业年级第二次质量预 测语文试题及答案 2013 年郑州市高中毕业年级第二次质量预测 语文试题卷 本试题卷分第 I 卷(阅读题)和第 II 卷(表达...

河南省郑州市2017年高中毕业年级第二次质量预测语文试卷(含答案)_....doc

河南省郑州市2017年高中毕业年级第二次质量预测语文试卷(含答案)_高三语文_语文_高中教育_教育专区。 2017 年高中毕业年级第二次质量预测 语文 参考答案一、现代文...

2017届河南省郑州市高三第二次质量预测 语文试题及答案.doc

2017届河南省郑州市高三第二次质量预测 语文试题及答案 - 2017 年高中毕

河南省郑州市2017届高三第二次质量预测(二模)语文试题答案.doc

河南省郑州市2017届高三第二次质量预测(二模)语文试题答案 - 2017 年高中毕业年级第二次质量预测 语文 一、现代文阅读(35 分) (一)论述类文本阅读(9 分, 每...

郑州市2011年高中毕业年级第二次质量预测 有答案.doc

郑州市2011年高中毕业年级第二次质量预测答案_语文_高中教育_教育专区。郑州市 2011 年高中毕业年级第二次质量预测 理科综合物理试卷本试卷分选择题和非选择...

河南省郑州市2018年高中毕业年级第二次质量预测语文试题.doc

河南省郑州市2018年高中毕业年级第二次质量预测语文试题_高三语文_语文_高中教育_教育专区。河南省郑州市2018年高中毕业年级第二次质量预测语文试题及答案 ...

2018届河南省郑州市高三第二次质量预测语文试题Word版....doc

2018届河南省郑州市高三第二次质量预测语文试题Word版含解析_高中教育_教育专区。2018届全国大联考卷期末考试质量检测期中考试Word版含答案 ...

...郑州市2018届高三第二次质量预测语文试题(含答案)_....pdf

郑州二测】郑州市2018届高三第二次质量预测语文试题(含答案) - 2018

郑州市2013年九年级第二次质量预测语文试题及答案(无水....doc

郑州市2013年九年级第二次质量预测语文试题及答案(无水印) - 郑州市 201

2014年郑州市第二次质量预测语文试题全校对word版附参....doc

2014 年高中毕业年级第二次质量预测语 文试题卷 本试题卷分第 1 卷(阅读题

2011届郑州市第二次质量预测语文试卷分析.doc

2011届郑州市第二次质量预测语文试卷分析 - 2011 届郑州市第二次质量预测语文试卷分析 一、命题思路: 1.体现三大特点,形神模拟高考。2011 年我省将迎来新课改...

河南省郑州市2011年高中毕业年级第二次质量预测语文.doc

高中毕业年级第二次质量预测 语文 试题精粹 04-01 0948 : 河南省郑州市 2011 年高中毕业年级第二次质量预测 语文 本试卷分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)...

河南省郑州市2018届高三第二次质量预测语文试卷(含答案....doc

河南省郑州市2018届高三第二次质量预测语文试卷(含答案) - 绝密★启用前 试卷类型:A 郑州市 2018 年高中毕业年级第二次质量预测 语文试题 【注意事项】 1.本...

2014年郑州市第二次质量预测语文试题全校对word版附答案.doc

2014年郑州市第二次质量预测语文试题全校对word版附答案_高三语文_语文_高中教育...2.下面理解分析,不符合原文意思的一项是 A.作者说《齐谐》是一部连作者自己...

河南省郑州市2011年九年级第二次质量预测语文语文.doc

河南省郑州市2011年九年级第二次质量预测语文语文 - 中考网 www.zhongkao.com 2011 年九年级第二次质量预测 语文 注意:考试时间 l20 分钟,满分 120 分。 ....

2010年郑州市九年级第二次质量预测语文试卷及参考答案.txt

2010年郑州市九年级第二次质量预测语文试卷及参考答案 - 2010年郑州市九年