kl800.com省心范文网

北理工网站规划与设计大作业_图文

《网站设计与规划》大作业要求 自选主题,撰写开发某静态网站的“项目规划与设计文档” 。 具体要求如下: 通用规则 1. 撰写认真: 文档应具有统一性(所有内容都指向同一个清晰的主题) 、一致性(所有内容 的组织清晰合理,符合逻辑)和支持性(有具体的细节或案例) 。没有各种文字错误。 2. 正确的格式化: 使用标题、列表、留白等机制,让文档适宜阅读。 关于项目规划&设计 是否/如何回答了以下问题? ? 项目是什么? ? 项目的来源或背景? ? 项目的具体内容 (是否有树状图或其他方式的示意图让我们清楚知道网站即将包括的内 容)? ? 项目的技术细节,比如开发平台、运行平台等? ? 详细的任务分解? ? 详细的时间表? ? 是否有示例图帮助我们理解? ? 是否符合专业文档撰写规范? ? 是否包括了以下内容: ? 站点地图(Site map) :即信息架构图。 ? 线框图(wireframe) :可手绘后照照片,也可以用软件绘制。如果是手绘图,应保 证内容清晰可见。 ? 设计规范(design specification) :至少包括颜色设计、字体设计、图像设计、布局 设计等方案,需包含主要页面的详细设计图。 避免抄袭现象:如果发现抄袭或雷同,成绩不及格。 1 网站项目规划与设计 目录 一、项目背景 ............................................................................................................... 3 (1)网站需求分析................................................................................................................. 3 (2)网站的目的及功能定位 ................................................................................................. 3 二、网站开发平台 ....................................................................................................... 3 三、网站建设日程表 ................................................................................................... 4 四、站点地图 ............................................................................................................... 5 五、线框图 ................................................................................................................... 5 六、设计规范 ............................................................................................................... 6 七、网页 UI 设计 ......................................................................................................... 8 八、主要页面的详细设计图 ....................................................................................... 9 九、网站测试 ............................................................................................................. 11 (1)测试准备....................................................................................................................... 11 (2)用户界面测试............................................................................................................... 11 (3)功能测试....................................................................................................................... 11 (4)兼容性测试................................................................................................................... 11 十、网站推广 ............................................................................................................. 11 2 一、项目背景 (1)网