kl800.com省心范文网

教案-物流案例与实践


《物流案例与实践》课程教案 物流案例与实践》课程教案 目录 第一章 物流与供应链案例分析导论 ....................................... 2 第二章 汽车/零部件供应 .......................................................... 3 案例 2 VC 公司供应链管理困境 ......................................... 3 第四章 制冷设备 ....................................................................... 4 案例 1 BZ 公司采购日记 ...................................................... 4 第五章 家电行业 ....................................................................... 5 案例 1 案例 2 HR 公司供应商网络优化之路 .............................. 5 PS 公司销售物流改进 ........................................... 6 第六章 IT 行业 ........................................................................... 7 案例 1 案例 2 SM 公司的库存管理战略 ...................................... 7 超越计算机公司的供应链改造 ............................. 8 第九章 化工业 ........................................................................... 9 案例 RC 公司的物流管理 .................................................. 9 第十二章 建筑与建材 ............................................................. 11 案例 2 MX 公司的物流管理 ........................................... 11 第十三章 分销与零售行业 ..................................................... 12 案例 1 案例 2 AS 连锁超市集团公司供应链改造..................... 12 CV 公司的物流实践 ............................................ 14 1 第一章 物流与供应链案例分析导论 授课教师: 授课教师: 课时: 课时:4 学时 教学过程: 教学过程: 新课导入: 一、 新课导入: 分析解决问题的框架就是在实际工作中分析问题、解决问题的一个基本思路和步骤, 因为案例就是对企业运作的部分或全貌的提炼。 案例分析框架 (1)现状分析 (2)问题识别与整理 (3)解决问题方案的产生 (4) 解决方案评估 (5)方案实施 二、 重、难点探究 重点:供应链绩效指标意义 难点:SWOT 分析 三、 课堂小结 (1) 、SCOR 模

赞助商链接