kl800.com省心范文网

卧龙寺中学2014-2015年高二上期末语文试题及答案


2014-2015 高二年级语文期末试卷 本试题针对高二年级《先秦诸子选读》部分设计。共分两类,第一卷为选择题部 分,第二卷为翻译诗歌欣赏默写及作文部分。全卷共计 120 分。考生应在 150 分钟内完 成该套试题。 一、阅读下面文言文,完成 1-3 题。 阳货欲见孔子,孔子不见,归 孔子豚。孔子时 其亡 也,而往拜之,遇诸涂 。谓孔 . . . 子曰: “来!予与尔言。 ”曰: “怀其宝而迷其邦,可谓仁 乎?”曰: “不可。 ” “好从事而 亟失时,可谓知 乎?”曰: “不可。 ” “日月逝 矣,岁不我与 。 ”孔子曰: “诺,吾将仕 矣。 ” . . . . 1、文中加点的字中有四个是通假字,选出下面解释正确的一项() ①“归”通“馈” ②“时”通“伺” ③“涂”通“途” ④“知”通“智” ⑤“逝”通“失” ⑥“与”通“欤” A.①③④⑤B.②④⑥C.①②③④D.②③⑤⑥ 2、选出与“遇诸涂”中的“诸”的用法相同的一项() A.投诸渤海之尾 B.亮率诸军入祁山 C.诸郎中执兵,皆阵殿下 D.王尝语庄以好乐,有诸 乎 3、对下列加点的词解释不正确的一项是( ) A. 归孔子豚 豚:海豚 B. 孔子时其亡也,而往拜之 亡:通“无” ,没有 C. 好从事而亟失时 亟:立即,很快 D. 吾将仕 矣 . 仕:做官 二、阅读下面的文言文,完成 4—6 题。 知人者智,自知者明。胜人者有 力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所 者久。死而不亡者寿。 为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德,图难于其易,为大于其细。天 下难事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为 大,故能成其大。 夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。 人之生也柔弱,其死也坚强。草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者死之徒,柔 弱者生之徒。是以兵强则灭,木强则折。强大处下,柔弱处上。(节自《老 子》) 4、对下列句子中加 点词的解释,不正确的一项是( ) A. 死而不亡者寿 寿:寿命 B. 报怨以德 报:回报 C. 是以圣人犹难之 难:把??当成难事 D. 夫轻诺必寡信 轻:轻易 5、下列句中的词语意义和用法相同的一项是( ) A. 死而不亡者寿 /子子孙孙无穷匮也,而山不加增 B. 图难于其易/师不必贤于弟子 C. 人之生也柔弱/师道之不传也久矣 D. 草木之生也柔脆/孤之有孔明,犹鱼之有水也 6、下面关于文段内容理解有误的一项是() A.老子所说的“死而不亡” ,体现了他“无为”的思想主旨。 “死而不亡” ,并不是在宣 传“有鬼论” ,不是在宣扬“灵魂不灭” ,而是说,人的身体虽然消失了,但人的精神是 不朽的,是永垂千古的,这当然可以算作长寿了。 B.老子反对急躁冒进,主张采取顺应自然的态度,必须以平静的思想和行为对待生活, 做任何事,都要注意从小到大,由少到多,由易到难。 C.老子从直观的认识角度,看到了人活这时身体是柔弱的,死了以后就变得坚硬了,草 木有生命时是柔弱的,死以后就变得枯槁了。因此,老子主张人生在世,不可逞强斗胜, 而应柔顺谦虚,有两好等处世。修养 D.“强大处下,柔弱处上。 ”老子以自然现象和社会现象形象地向人们提出了奉告,希 望人们不作为,一切无为胜有为。 三、阅读下面的文言文,完成 9—12 题。 7、对下列句中划线词语的解释,不正确的一项是( ) A. 君子固有诬人也 固:原来 B. 帝舜巧于使民 巧:灵巧 C. 是以帝舜无佚民 是:此,这 D. 岂足多哉 多:称赞 8、下列各组句中,加点词的意义和用法不相同的是() A. 鲁定公

卧龙寺中学2014-2015年高二上期末语文试题及答案.doc

卧龙寺中学2014-2015年高二上期末语文试题及答案 - 2014-2015

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高二语文上学期期....doc

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015年高二语文上学期期末试题_语文_高中教育_...试题共分两卷,第一卷为选择题部分,第二卷为翻译诗歌欣赏默写及作文部分。全卷...

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高二上学期期末语....doc

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015年高二上学期期末语文试题 - 陕西省宝鸡市卧龙寺中学 2014-2015年高二上学期期末语文 试题 阳货欲见孔子,孔子不见,归 ...

2014-2015学年陕西宝鸡卧龙寺中学高二上学期期末命题比....doc

2014-2015学年陕西宝鸡卧龙寺中学高二上学期期末命题比赛语文试卷F_从业资

2014-2015年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二(上)期末数学模....doc

2014-2015年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二(上)期末数学模拟试卷及答案_数学_高中教育_教育专区。2014-2015 学年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二(上)期末数学模 拟试卷 ...

【精品】2014-2015年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二上学期....doc

【精品】2014-2015年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二上学期数学期末模拟试卷答案 - 2014-2015 学年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二(上)期末数学模 拟试卷 一、选择题(...

2014-2015年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二(上)数学期末模....doc

2014-2015年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二(上)数学期末模拟试卷答案_高二数学_数学_高中教育_教育专区。本文为 word 版资料,可以任意编辑修改 2014-2015 学年陕西...

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高二化学上学期期....doc

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015年高二化学上学期期末试题_理化生_高中教育_...高二化学期末质量检测试题参考答案及评分标准 一、选择题(仅一个选项符合题意, ...

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高一语文上学期期....doc

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高一语文上学期期末试题 - 语文试题 1.下列红色字注音全都正确的一项是 A.札(zhā)记 B.脊(jí)梁 C.付梓(zǐ) D....

2014-2015学年陕西宝鸡卧龙寺中学高二上学期期末命题比....doc

2014-2015学年陕西宝鸡卧龙寺中学高二上学期期末命题比赛数学试卷(带解析) - 2014-2015 学年陕西宝鸡卧龙寺中学高二上学期期末命题比赛数学试 卷(带解析) 一、...

...市卧龙寺中学高二上学期数学期末模拟试卷和答案解析....doc

【真题】2015年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二上学期数学期末模拟试卷答案解析 - 【精品文档,百度专属】 2014-2015 学年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二(上)期末数学模...

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高二上学期期末数....doc

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015年高二上学期期末数学试题 - 陕西省宝鸡市卧龙寺中学 2014-2015年高二上学期期末数 学试题 1 .在 1,2,3,4,5 这五个...

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高二上学期期末物....doc

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015年高二上学期期末物理试题 - 陕西省宝鸡市卧龙寺中学 2014-2015年高二上学期期末物 理试题 1.下列光的波粒二象性的说法中...

2014-2015陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二上学期期末化学试....doc

2014-2015陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二上学期期末化学试卷(带解析) - 2014-2015 陕西省宝鸡市卧龙寺中学高二上学期期末化学试卷(带解 析) 一、选择题 1.用分液...

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高二物理上学期期....doc

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015年高二物理上学期期末试题 - 物理试题 1.下列光的波粒二象性的说法中,正确的是( ) A.有的光是波,有的光是粒子 B.光子...

宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高二上学期期末地理试题.doc

宝鸡市卧龙寺中学2014-2015年高二上学期期末地理试题_高二政史地_政史地_高中教育_教育专区。高二上学期期末地理试题 宝鸡市卧龙寺中学 20142015 学年高二上学期...

2014-2015年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高一(上)期末物理试....doc

2014-2015年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高一(上)期末物理试卷与解析答案_理化生_高中教育_教育专区。2014-2015 学年陕西省宝鸡市卧龙寺中学高一(上)期末物理试 卷一...

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高一上学期期末语....doc

陕西省宝鸡市卧龙寺中学 2014-2015 学年高一上学期期末语文试 题 1.下

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高二上学期期末政....doc

陕西省宝鸡市卧龙寺中学 2014-2015年高二上学期期末政治试题 1.爱因

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015学年高二上学期期末地....doc

陕西省宝鸡市卧龙寺中学2014-2015年高二上学期期末地理试题_数学_高中教育_教育专区。陕西省宝鸡市卧龙寺中学 2014-2015年高二上学期期末地理试题 1. 下列有...