kl800.com省心范文网

【名师解析】福建省漳州市2014届高三教学质量检查语文试题 Word版含解析


(满分:150 分考试时间:l50 分钟) 一、古代诗文阅读(27 分) (一)默写常见的名句名篇(6 分) 1.补写出下列名句名篇中的空缺部分。(6 分) (1)故不积跬步, (2)亭亭净植, (3) (4) (5)山重水复疑无路, (6)录毕,走送之, 。(苟子《劝学》) 。(周敦颐《爱莲说》) ,往来无白丁。(刘禹锡《陋室铭》) ,非天下也。(杜牧《阿房宫赋》) 。(陆游《游山西村》) 。(宋濂《送东阳马生序》) (二)文言文阅读(15 分) 阅读下面的文言文,完成后面题目。 谕纪泽纪鸿 曾国藩 字谕纪泽、纪鸿①儿: 目下值局势万紧之际,四面梗塞,接济已断,加此一挫,军心尤大震动。所盼望者,左 军能破景德镇、乐平之贼,鲍军能从湖口迅速来援,事或略有转机,否则不堪设想矣。 余自从军以来,即怀见危授命之志。丁、戊年在家抱病,常恐溘逝牖下,渝我初志,失 信于世。起复④再出,意尤坚定,此次若遂不测,毫无牵恋。自念贫窭无知,官至一品,寿 逾五十,薄有浮名,兼秉兵权,忝窃万分,夫复何憾!惟古文与诗,二者用力颇深,探索颇 苦,而未能介然用之,独辟康庄。古文尤确有依据,若遽先朝露,则寸心所得,遂成广陵之 散@。作字用功最浅,而近年亦略有入处。三者一无所成,不无耿耿。 至行军本非余所长,兵贵奇而余太平,兵贵诈而金太直。岂能办此滔天之贼?即前此屡 有克捷,已为侥幸,出于非望矣。尔等长大之后,切不可涉历兵间,此事难于见功,易于遣 孽,尤易于贻万世口实。余久处行间,日日如坐针毡,所差不负吾心,不负所学者,未尝须 臾忘爱民之意耳。近来阅历愈多,深谙督师之苦。尔曹惟当一意读书,不可从军,亦不必作 官。 吾教子弟不离八本、三致祥。八者曰:读古书以训诂为本,作诗文以声调为本,养亲以 得欢心为本,养生以少恼怒为本,立身以不妄语为本,治家以不晏起为本,居官以不要钱为 本,行军以不扰民为本。三者曰:孝致祥,勤致祥,恕致祥。吾父竹亭公之教人,则专重孝 字。其少壮敬亲,暮年爱亲,出于至诚。故吾纂墓志,仅叙一事。 处兹乱世,银钱愈少,则愈可免祸;用度愈省,则愈可养福。尔兄弟奉母,除劳字俭字 之外,别无安身之法。吾当军事极危,辄将此二字叮嘱一遍,此外亦别元遗训之语,尔可禀 告诸叔及尔母无忘。 咸丰十一年三 月十三日 (选自《曾国藩家 书>,有删节) 【注】①纪泽、纪鸿:曾国藩的两个儿子。②局势万紧之际:l861 年 3 月,太平军多次 击败湘军的抵抗,使曾国藩几乎陷入绝境。③左军:即左宗棠的军队。后文的“鲍军”为鲍 超的军队。④起复:指官员为父母眼丧规满,复任官职。⑤广陵之散:魏末嵇康因反对司马 氏的专政而惨遭杀害,临刑前他从容弹奏此越,弹奏完叹息道, 《广陵散》今天成为绝响。 【小题 1】对下列加点词的解释,不正确的一项是(3 分) A.左军能破 景德镇、乐平之贼 . B.薄有浮名,兼秉 兵权 . C.余久处行 间 . D.吾教子弟不离八本、三致 祥 . 破:击败 秉:拿着 行:行伍,指军队 致:招来 【小题 2】下列四组中,全部直接体现曾国藩教导儿子立身或治家一组是(3 分) ①加此一挫,军心尤大震动 ②起复再出,意尤坚定 ③切不可涉历兵间 ⑤故吾纂墓志,仅叙一事 A.①②⑤ B.①③④ ④不可从军,亦不必作官 ⑥除劳字俭字之外,别无安身之法 C.②⑤⑥ D.③④⑥ 【小题 3】下列对文章有关内容的概括与分析,不正确的一项是(3 分) A.由于四面都被阻塞后接济断绝,友军军情难料等原因,曾国藩深感部队已深陷危 境。 B. 曾国藩曾担心自己突然病死, 这主要是因为他诗文和书

【名师解析】福建省漳州市2014届高三教学质量检查语文试题 Word版....doc

【名师解析】福建省漳州市2014届高三教学质量检查语文试题 Word版含解析 -

【名师解析】广东省百所高中2014届高三联考语文试题 Word版含解析....doc

【名师解析】广东省百所高中2014届高三联考语文试题 Word版含解析 - 一、

...上学期教学质量调研考试 语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】山东省济南市2014届高三上学期教学质量调研考试 语文试题 Word版含解析_数学_高中教育_教育专区。名校试卷解析,名师解析,精解精析 ...

...届高三上学期期末质量检测语文试题Word版含解析.doc

【名师解析】吉林省吉林市普通高中2014届高三上学期期末质量检测语文试题Word版含解析_政史地_高中教育_教育专区。名校试卷解析,名师解析,精解精析 ...

...海门市2014届高三第一次诊断考试语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】江苏省海门市2014届高三第一次诊断考试语文试题 Word版含解析_语文_高中教育_教育专区。名校试卷解析,名师解析,精解精析 ...

...盐城市2014届高三上学期期末考试语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】江苏省盐城市2014届高三上学期期末考试语文试题 Word版含解析_理化生_高中教育_教育专区。名校试卷解析,名师解析,精解精析 ...

...2014届高三上学期期末练习 语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】北京市丰台区2014届高三上学期期末练习 语文试题 Word版含解析 - 第Ⅰ卷(共 15 分) 一、本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。 1....

...2014届高三上学期期末考试 语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】北京市朝阳区2014届高三上学期期末考试 语文试题 Word版含解析 - 第一部分(27 分) 一、本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。 阅读下面...

...洛阳市2014届高三统一考试语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】河南省洛阳市2014届高三统一考试语文试题 Word版含解析 - 第

...嘉兴市2014届高三上学期期末测试语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】浙江省嘉兴市2014届高三上学期期末测试语文试题 Word版含解析 - 一、语言文字运用(共 24 分,其中选择题每小题 3 分) 1.下列词语中加点的字,注音...

...扬州市2014届高三上学期期末考试语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】江苏省扬州市2014届高三上学期期末考试语文试题 Word版含解析_语文_高中教育_教育专区。名校试卷解析,名师解析,精解精析 ...

...邵阳市2014届高三元月第一次联考语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】湖南省邵阳市2014届高三元月第一次联考语文试题 Word版含解析_语文_高中教育_教育专区。名校试卷解析,名师解析,精解精析 ...

...河南省济源一中2014届高三定位测试语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】河南省济源一中2014届高三定位测试语文试题 Word版含解析 -

...眉山市2014届高三零诊测试语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】四川省眉山市2014届高三零诊测试语文试题 Word版含解析 - 第

...学期教学质量检测(一)数学(文)试题 Word版含解析.doc

【名师解析】广东省佛山市普通高中2014届高三上学期教学质量检测(一)数学(文)试题 Word版含解析_数学_高中教育_教育专区。名校试卷解析,名师解析,精解精析,数学 ...

...二次联考期末质量评估考试语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】河南省南阳市2014届高三上学期第二次联考期末质量评估考试语文试题 Word版含解析_数学_高中教育_教育专区。名校试卷解析,名师解析,精解精析 ...

...学期教学质量检测(一)数学(理)试题 Word版含解析.doc

【名师解析】广东省佛山市普通高中2014届高三上学期教学质量检测(一)数学(理)试题 Word版含解析_数学_高中教育_教育专区。名校试卷解析,名师解析,精解精析,数学 ...

...市2014届高三3月模拟考试 语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】【2014潍坊市一模】山东省潍坊市2014届高三3月模拟考试 语文试题 Word版含解析 - 满分 150 分。考试时间 150 分钟。 第Ⅰ卷(共 36 分) 2014.3...

...中2014届高三一诊模拟考试语文试题 Word版含解析.doc

【名师解析】四川省成都七中2014届高三一诊模拟考试语文试题 Word版含解析 - 一、(12 分,每小题 3 分) 1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是( A....

...市2014届高三第二次教学质量检测历史试题 Word版含解析.doc

【名师解析】安徽省合肥市2014届高三第二次教学质量检测历史试题 Word版含解析_政史地_高中教育_教育专区。名校试卷解析,名师解析,精解精析,历史 ...