kl800.com省心范文网

双曲线的焦点弦的最值问题


x2 y2 1. 2 ? 2 ? 1(a ? 0, b ? 0) 的左焦点为 F1 (?c,0) , 右焦点为 F2 (c,0) , F1 的直 过 a b
线 l 交双曲线于 A 、 B . (1) 若 AB 在同支上,则 | AB |?
2b 2 (当 l ? F1 F2 时最小); a

(2) 若 AB 分别在左、右两支上,则 |

AB |? 2a . 解:(方法 1)若 k l 存在, l : y ? k ( x ? c) , A( x1 , y1 ) , B( x2 , y2 )

? y ? k ( x ? c) ? 2 ? (b 2 ? a 2 k 2 ) x 2 ? 2a 2 ck 2 x ? a 2 c 2 k 2 ? a 2 b 2 ? 0 y2 由?x ? a2 ? b2 ? 1 ?

? ? ? ? a 2 b 4 (1 ? k 2 ) ? 0 ? 2a 2 ck 2 ? b x1 ? x2 ? 2 ? 0 (左右支) 若 | k |? ,则 ? b ? a 2k 2 a ? 2 2 2 2 ? x x ? ? a (c k ? b ) ? 0 ? 1 2 b2 ? a 2k 2 ?
| AB |?| a ? ex1 | ? | a ? ex2 |? (a ? ex1 ) ? (a ? ex2 ) ? 2a ? e( x1 ? x2 )
? 2a ? e ? 2a 2 ck 2 ? 2a (当 k ? 0 时取等号) b2 ? a 2k 2

? ? ? ? a 2 b 4 (1 ? k 2 ) ? 0 ? 2a 2 ck 2 ? b x1 ? x 2 ? 2 ? 0 (左支两点) 若 | k |? 时, ? b ? a2k 2 a ? 2 2 2 2 ? x x ? ? a (c k ? b ) ? 0 ? 1 2 b2 ? a2k 2 ?
| AB |?| AF1 | ? | BF1 |?| a ? ex1 | ? | a ? ex2 |? ?2a ? e( x1 ? x2 ) ? ?2a ?
? ?2a ? 2ac2 b2 a2 ? 2 k
b2 b2 b2 ,? ? ?a 2 , a 2 ? ?0 a2 | k |2 | k |2

2ac2 k 2 a2k 2 ? b2

又 | k |2 ?

?| AB |? ?2a ?

2ac2 ? 2a 3 ? 2ac2 2b 2 ? ? a a2 a2 2b 2 2b 2 ,?| AB |? . a a
b 时过 F1 的直线 l 交双曲线于 A 、B 在同一支, a

又当 l ? F1 F2 时, | AB |?
c t r (方法 2) a 当n

b ? ? ? ? ?a n c t r a
y A

F1 O F2

x

B

b2 (2a ? m) ? m ? 4c ? 4cm cos? ? m ? ?| AF1 | a ? c cos?
2 2 2

同理 | BF1 |?

b2 a ? c cos?

| AB |?| AF1 | ? | BF1 |?
?

b2 b2 2ab2 2b 2 ? ? 2 ? a ? c cos? a ? c cos? a ? c 2 cos2 ? a

(当 ? ? 90 时取等号);
当 0 ? ? ? arctan

b 时,过 F1 的直线 l 交双曲线于 A 、 B 分别在左右两支 a
y B

A x F1 O F2

由(1) | AF1 |?

b2 ,设 | BF1 |? n , | BF2 |? n ? 2a a ? c cos?

(n ? 2a) 2 ? n 2 ? 4c 2 ? 4n(n ? 2a) cos? ? n ?

b2 c cos? ? a

| AB |?| BF1 | ? | AF1 |?

b2 b2 2ab2 ? ? 2 ? 2a c cos? ? a a ? c cos? c cos2 ? ? a 2

(当 ? ? 0 时,取等号).


抛物线焦点弦的性质

抛物线的焦点弦有很多性质,如果能掌握这些性质,处理 有关抛物线的切线问题就会...性质 1 抛物线焦点弦的两端点处交点的轨迹是抛物线的准线 在椭圆、双曲线中也...

圆锥曲线焦点弦公式及应用

焦点所在的轴的夹角为 ,且 有 ;(2)当焦点 外分弦 时(此时曲线为双曲线),...求四边形面积的最小值。 华附在线学习中心 图6 解 由方程可知, ,则 。 设...

关于双曲线若干问题的探讨

为此,针对双曲线的两个定义及 焦点弦问题,结合具体事例,做一些简单探讨。 1 双曲线的两个定义 定义 1:我们把平面内与两个定点 F1,F2 的距离的差的绝对值等于...

探讨条件等式求最值问题

,P 是双曲线右支上的动点,ⅰ 4 12 求 PA ? PF 的最小值。ⅱ求 PA +...做后感:抛物线的焦点弦中最短弦长为 2p. 文档贡献者 王仕林4 贡献于2017-02-...

圆锥曲线的极坐标方程、焦半径公式、焦点弦公式

方程表示极点在上焦点双曲线极坐标处理二次曲线问题教案 (3) ? ? ep 1+e...点睛由于椭圆,抛物线的弦的两个端点极径均为正值, 所以弦长都 是 ?1 ? ?2...

双曲线知识点总结及练习题

值是常数(小于 F 1 F2 )的 点的轨 迹叫双曲线...? 4 y1 y2 [提醒]解决直线与椭圆的位置关系问题...2b 2 。 a 3、特别地,焦点弦的弦长的计算是将...

高考数学圆锥曲线与方程解题技巧方法总结

和双曲线 2- 2=1 有公共的焦点,那么双曲线的渐近线 3m 5n 2m 3n 方程是 ...弦中点问题、取值范围、最值问题. 3.这类问题综合性强,分析这类问题,往往...

曲线1复习

抛物线的简单几何性质特别是 其焦点弦问题,解答时应重点把握好抛物线定义的应用....本题的解答中根据双曲线的渐近线方程, 求解实数 m 的值,根据关系式确定 c 的...

已知F1、F2是双曲线=1的焦点,PQ是过焦点F1的弦,那么|PF...

填空题 数学 双曲线的标准方程及简单性质 已知F1、F2是双曲线=1的焦点,PQ是过焦点F1的弦,那么|PF2|+|QF2|-|PQ|的值是___. 正确答案...

双曲线-=1(a>0,b>0),过焦点F1的弦AB(A、B在双曲线的同...

双曲线-=1(a>0,b>0),过焦点F1的弦AB(A、B在双曲线的同支上)长为m,另一焦点为F2,求△ABF2的周长._答案解析_2016年数学_一模/二模/三模/联考_图文_...

双曲线焦点弦长公式 | 双曲线过焦点弦长 | 双曲线焦点弦 | 双曲线的焦点弦长公式 | 双曲线的焦点弦 | 双曲线焦点弦公式 | 椭圆双曲线共焦点问题 | 双曲线焦点 |