kl800.com省心范文网

13-14学年上学期高一年段第一次月考质量分析


建宁一中13-14学年上学期高一年段第一次月考质量分析表
班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 郑秋芳 58 71.2 57 98.3% 5 8.6% 2 郑秋芳 58 69.6 56 96.6% 0 0.0% 3 吴晓霞 54 61.6 30 55.6% 0 0.

0% 4 吴晓霞 55 59.4 31 56.4% 0 0.0% 5 张书英 56 62.2 40 71.4% 0 0.0% 6 张书英 55 59.8 33 60.0% 0 0.0% 7 朱学东 55 58.6 29 52.7% 0 0.0% 8 朱学东 55 58.7 30 54.5% 0 0.0% 9 林炳娟 55 62.8 44 80.0% 0 0.0% 10 林炳娟 55 64.6 45 81.8% 0 0.0% 11 修芳萍 55 60.1 30 54.5% 0 0.0% 12 修芳萍 55 58.6 30 54.5% 0 0.0% 班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 揭国忠 58 77.7 55 94.8% 31 53.4% 2 揭国忠 58 75.7 52 89.7% 23 39.7% 3 付高南 53 58.2 26 49.1% 3 5.7% 4 付高南 55 56.6 29 52.7% 5 9.1% 5 黄晶姬 56 52.3 18 32.1% 3 5.4% 6 黄晶姬 54 52.7 22 40.7% 1 1.9% 7 刘时浩 55 48.9 17 30.9% 3 5.5% 8 刘时浩 55 49.8 20 36.4% 1 1.8% 9 罗银福 55 54.1 23 41.8% 4 7.3% 10 罗银福 54 55.6 26 48.1% 0 0.0% 11 刘中文 55 59.5 32 58.2% 3 5.5% 12 刘中文 55 56.7 29 52.7% 2 3.6% 班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 李英兰 58 72.1 55 94.8% 15 25.9% 2 李英兰 58 71.4 52 89.7% 11 19.0% 3 丁烽英 54 51.6 17 31.5% 0 0.0% 4 丁烽英 55 49.7 14 25.5% 0 0.0% 5 熊国英 56 45.6 14 25.0% 0 0.0% 6 熊国英 55 48.1 10 18.2% 0 0.0% 7 刘佳 55 46.1 9 16.4% 0 0.0% 8 刘佳 55 48.7 14 25.5% 0 0.0% 9 胡蝶泉 55 48.7 9 16.4% 3 5.5% 10 胡蝶泉 55 47.7 10 18.2% 0 0.0% 11 饶火兰 54 47.7 12 22.2% 0 0.0% 12 饶火兰 55 50.6 15 27.3% 1 1.8%

语     文

数     学

英     语

班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 吴海印 58 67.7 40 69.0% 15 25.9% 2 吴海印 58 70.2 45 77.6% 16 27.6% 3 邱永泰 54 46.8 14 25.9% 1 1.9% 4 邱永泰 55 44.4 12 21.8% 0 0.0% 5 涂逢燕 56 46.8 15 26.8% 2 3.6% 6 涂逢燕 55 40.6 7 12.7% 1 1.8% 7 涂逢燕 55 42.1 8 14.5% 1 1.8% 8 邱永泰 55 43.3 10 18.2% 3 5.5% 9 刘春英 55 36.3 4 7.3% 0 0.0% 10 刘春英 55 41.1 6 10.9% 0 0.0% 11 代团结 55 34.9 2 3.6% 0 0.0% 12 代团结 55 31.5 1 1.8% 0 0.0%

物     理

班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 徐祚寿 58 78.1 56 96.6% 28 48.3% 2 徐祚寿 58 77.4 54 93.1% 26 44.8% 3 王瓅颖 54 60.1 29 53.7% 4 7.4% 4 王瓅颖 55 54.8 24 43.6% 0 0.0% 5 王瓅颖 55 59.2 28 50.9% 5 9.1% 6 王在辉 55 48.5 15 27.3% 2 3.6% 7 王在辉 55 52.1 20 36.4% 3 5.5% 8 黄绍林 55 60.5 27 49.1% 10 18.2% 9 黄绍林 55 56.8 26 47.3% 6 10.9% 10 黄绍林 55 64.2 34 61.8% 6 10.9% 11 张华汉 55 54.5 25 45.5% 1 1.8% 12 张华汉 55 50.4 18 32.7% 1 1.8% 班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 官爱娥 58 72.7 56 96.6% 12 20.7% 2 章红 58 69.7 54 93.1% 3 5.2% 3 官爱娥 54 64.6 41 75.9% 1 1.9% 4 官爱娥 55 63.3 39 70.9% 4 7.3% 5 官爱娥 56 63.8 38 67.9% 1 1.8% 6 章红 55 55.8 20 36.4% 0 0.0% 7 章红 55 58.4 28 50.9% 0 0.0% 8 章红 55 56.7 24 43.6% 1 1.8% 9 杜金英 55 59.9 29 52.7% 0 0.0% 10 杜金英 55 57.1 24 43.6% 0 0.0% 11 杜金英 55 60.8 34 61.8% 4 7.3% 12 杜金英 55 60.5 30 54.5% 2 3.6%

化     学

平均总分、最高分及名次统计
班级 班主任 平均总分 最高分 前50名 前100名 前150名 前200名 前250名 前300名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 郑秋芳 李英兰 王名亮 邱永泰 王瓅颖 熊国英 刘时浩 黄绍林 李增发 林炳娟 杜金英 刘中文 439.5 434.1 342.9 328.2 329.9 305.4 306.1 317.8 318.5 330.4 317.6 308.3 522 520 439 436 470 440 416 438 454 451 458 450 26 21 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 41 38 3 2 3 5 0 2 1 3 1 1 48 47 9 10 6 5 5 6 3 5 7 2 52 52 13 13 11 7 6 11 10 10 11 4 57 55 21 20 16 9 9 11 15 18 12 10 58 56 26 24 21 15 13 13 20 21 17 16

各班前30名平均分
班级
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年 班主任 郑秋芳 李英兰 王名亮 邱永泰 王瓅颖 熊国英 刘时浩 黄绍林 李增发 林炳娟 杜金英 刘中文 段 语文
73.13 71.60 64.53 62.97 64.90 63.00 60.03 60.40 65.20 67.07 63.13 61.70 64.81

数学
84.37 82.07 66.14 68.90 60.53 63.50 61.13 61.53 65.07 66.00 70.33 66.97 68.04

英语
77.03 75.83 57.83 56.03 52.77 54.67 51.87 53.57 54.70 56.57 53.93 58.27 58.59

物理
77.33 80.93 57.37 54.97 57.33 49.53 49.93 51.70 44.33 49.87 43.50 36.30 54.43

化学
84.47 84.50 68.90 64.27 68.53 59.17 60.93 71.20 67.40 72.57 64.63 60.83 68.95

政治
74.97 71.97 68.47 69.67 69.20 60.90 60.90 59.23 66.63 61.47 67.20 65.50 66.34

总分
471.30 466.90 381.03 376.80 373.27 350.77 344.80 357.63 363.33 371.33 362.73 349.57 380.79

内部资料、仅供教师教学参考、不得外传


县实验中学高一第一次月考质量分析

县实验中学高一第一次月考质量分析 一、考试的基本...且进步明显,另外第 10、14 班整体呈上升态势,有 ...染上上网、吸烟、赌博等不良习气,导致无心向学,学习...

高二年级第一次月考质量分析报告会_图文

高二下学期第一次月考质量分析大会年级组长质量分析...比较适宜我们学生完成,总的来说能够起到阶 段检测...高一年级第一次月考质量... 1528人阅读 2页 3下载...

五年级上册第一次月考质量分析

年级上册第一次月考质量分析_数学_小学教育_教育专区。龙坪民族小学 2015 年...多数学生都只注意到了等腰,没有注意直角,这说明学 生实际应用数学的意识还有待...

八年级上学期第一次月考教学质量分析

年级上学期第一次月考教学质量分析_初二语文_语文_初中教育_教育专区。苏教版语文八年级上册第一次月考教学质量分析 **中学 2016-2017 学年上学期第一次 ...

三明一中2012-2013学年上学期高一第一次月考

三明一中2012-2013学年上学期高一第一次月考_专业...可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16...29.(13 分)钠、氯及其化合物有如下转化关系,请...

三明一中20122013学年上学期高一第一次月考

三明一中 2012-2013 学年上学期高一第一次月考 化学试题 可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 S-32 Cl-35.5 Mn-55 第 ...

三明一中20122013学年上学期高一第一次月考

三明一中 2012-2013 学年上学期高一第一次月考 化学试题 可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 S-32 Cl-35.5 Mn-55 第 ...

八年级(上)语文第一次月考质量分析

年级()语文第一次月考质量分析_语文_初中教育...类文段,问题设计重在对语言的理解、品味、分析、...也决不可能有真正的听说读写能力,更不能学好语文...

五年级数学上册第一次月考质量分析[1]

年级数学上册第一次月考质量分析 一、基本情况 我班有学生 56 人,参加测评...四、改进措施 1、根据试卷出现的问题,查漏补缺; 2、课堂多关注学困生,...

2014年秋季第一次化学月考质量分析

2014 年秋季第一次化学月考质量分析拟写人:肖梅 第一次化学月考已经结束。由于学生基础、学习兴趣、态度等多方面的原因, 造成学生的学习成绩存在着一些两极分化的...

高一期中考试质量分析 | 高一数学期中质量分析 | 高一化学期中质量分析 | 高一英语质量分析 | 高一物理期中质量分析 | 高一语文质量分析 | 高一物理质量分析 | 高一期末考试质量分析 |