kl800.com省心范文网

13-14学年上学期高一年段第一次月考质量分析


建宁一中13-14学年上学期高一年段第一次月考质量分析表
班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 郑秋芳 58 71.2 57 98.3% 5 8.6% 2 郑秋芳 58 69.6 56 96.6% 0 0.0% 3 吴晓霞 54 61.6 30 55.6% 0 0.

0% 4 吴晓霞 55 59.4 31 56.4% 0 0.0% 5 张书英 56 62.2 40 71.4% 0 0.0% 6 张书英 55 59.8 33 60.0% 0 0.0% 7 朱学东 55 58.6 29 52.7% 0 0.0% 8 朱学东 55 58.7 30 54.5% 0 0.0% 9 林炳娟 55 62.8 44 80.0% 0 0.0% 10 林炳娟 55 64.6 45 81.8% 0 0.0% 11 修芳萍 55 60.1 30 54.5% 0 0.0% 12 修芳萍 55 58.6 30 54.5% 0 0.0% 班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 揭国忠 58 77.7 55 94.8% 31 53.4% 2 揭国忠 58 75.7 52 89.7% 23 39.7% 3 付高南 53 58.2 26 49.1% 3 5.7% 4 付高南 55 56.6 29 52.7% 5 9.1% 5 黄晶姬 56 52.3 18 32.1% 3 5.4% 6 黄晶姬 54 52.7 22 40.7% 1 1.9% 7 刘时浩 55 48.9 17 30.9% 3 5.5% 8 刘时浩 55 49.8 20 36.4% 1 1.8% 9 罗银福 55 54.1 23 41.8% 4 7.3% 10 罗银福 54 55.6 26 48.1% 0 0.0% 11 刘中文 55 59.5 32 58.2% 3 5.5% 12 刘中文 55 56.7 29 52.7% 2 3.6% 班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 李英兰 58 72.1 55 94.8% 15 25.9% 2 李英兰 58 71.4 52 89.7% 11 19.0% 3 丁烽英 54 51.6 17 31.5% 0 0.0% 4 丁烽英 55 49.7 14 25.5% 0 0.0% 5 熊国英 56 45.6 14 25.0% 0 0.0% 6 熊国英 55 48.1 10 18.2% 0 0.0% 7 刘佳 55 46.1 9 16.4% 0 0.0% 8 刘佳 55 48.7 14 25.5% 0 0.0% 9 胡蝶泉 55 48.7 9 16.4% 3 5.5% 10 胡蝶泉 55 47.7 10 18.2% 0 0.0% 11 饶火兰 54 47.7 12 22.2% 0 0.0% 12 饶火兰 55 50.6 15 27.3% 1 1.8%

语     文

数     学

英     语

班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 吴海印 58 67.7 40 69.0% 15 25.9% 2 吴海印 58 70.2 45 77.6% 16 27.6% 3 邱永泰 54 46.8 14 25.9% 1 1.9% 4 邱永泰 55 44.4 12 21.8% 0 0.0% 5 涂逢燕 56 46.8 15 26.8% 2 3.6% 6 涂逢燕 55 40.6 7 12.7% 1 1.8% 7 涂逢燕 55 42.1 8 14.5% 1 1.8% 8 邱永泰 55 43.3 10 18.2% 3 5.5% 9 刘春英 55 36.3 4 7.3% 0 0.0% 10 刘春英 55 41.1 6 10.9% 0 0.0% 11 代团结 55 34.9 2 3.6% 0 0.0% 12 代团结 55 31.5 1 1.8% 0 0.0%

物     理

班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 徐祚寿 58 78.1 56 96.6% 28 48.3% 2 徐祚寿 58 77.4 54 93.1% 26 44.8% 3 王瓅颖 54 60.1 29 53.7% 4 7.4% 4 王瓅颖 55 54.8 24 43.6% 0 0.0% 5 王瓅颖 55 59.2 28 50.9% 5 9.1% 6 王在辉 55 48.5 15 27.3% 2 3.6% 7 王在辉 55 52.1 20 36.4% 3 5.5% 8 黄绍林 55 60.5 27 49.1% 10 18.2% 9 黄绍林 55 56.8 26 47.3% 6 10.9% 10 黄绍林 55 64.2 34 61.8% 6 10.9% 11 张华汉 55 54.5 25 45.5% 1 1.8% 12 张华汉 55 50.4 18 32.7% 1 1.8% 班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 官爱娥 58 72.7 56 96.6% 12 20.7% 2 章红 58 69.7 54 93.1% 3 5.2% 3 官爱娥 54 64.6 41 75.9% 1 1.9% 4 官爱娥 55 63.3 39 70.9% 4 7.3% 5 官爱娥 56 63.8 38 67.9% 1 1.8% 6 章红 55 55.8 20 36.4% 0 0.0% 7 章红 55 58.4 28 50.9% 0 0.0% 8 章红 55 56.7 24 43.6% 1 1.8% 9 杜金英 55 59.9 29 52.7% 0 0.0% 10 杜金英 55 57.1 24 43.6% 0 0.0% 11 杜金英 55 60.8 34 61.8% 4 7.3% 12 杜金英 55 60.5 30 54.5% 2 3.6%

化     学

平均总分、最高分及名次统计
班级 班主任 平均总分 最高分 前50名 前100名 前150名 前200名 前250名 前300名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 郑秋芳 李英兰 王名亮 邱永泰 王瓅颖 熊国英 刘时浩 黄绍林 李增发 林炳娟 杜金英 刘中文 439.5 434.1 342.9 328.2 329.9 305.4 306.1 317.8 318.5 330.4 317.6 308.3 522 520 439 436 470 440 416 438 454 451 458 450 26 21 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 41 38 3 2 3 5 0 2 1 3 1 1 48 47 9 10 6 5 5 6 3 5 7 2 52 52 13 13 11 7 6 11 10 10 11 4 57 55 21 20 16 9 9 11 15 18 12 10 58 56 26 24 21 15 13 13 20 21 17 16

各班前30名平均分
班级
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年 班主任 郑秋芳 李英兰 王名亮 邱永泰 王瓅颖 熊国英 刘时浩 黄绍林 李增发 林炳娟 杜金英 刘中文 段 语文
73.13 71.60 64.53 62.97 64.90 63.00 60.03 60.40 65.20 67.07 63.13 61.70 64.81

数学
84.37 82.07 66.14 68.90 60.53 63.50 61.13 61.53 65.07 66.00 70.33 66.97 68.04

英语
77.03 75.83 57.83 56.03 52.77 54.67 51.87 53.57 54.70 56.57 53.93 58.27 58.59

物理
77.33 80.93 57.37 54.97 57.33 49.53 49.93 51.70 44.33 49.87 43.50 36.30 54.43

化学
84.47 84.50 68.90 64.27 68.53 59.17 60.93 71.20 67.40 72.57 64.63 60.83 68.95

政治
74.97 71.97 68.47 69.67 69.20 60.90 60.90 59.23 66.63 61.47 67.20 65.50 66.34

总分
471.30 466.90 381.03 376.80 373.27 350.77 344.80 357.63 363.33 371.33 362.73 349.57 380.79

内部资料、仅供教师教学参考、不得外传


高一语文上学期第一次月考质量分析

高一语文上学期第一次月考质量分析高一上学期第一次...第 20 题应为两问,分别结合两段回答,较多学生漏了...2013学年高一语文上学期... 暂无评价 9页 ¥2....

高一数学第一次月考考试质量分析

高一数学第一次月考考试质量分析高一数学组一、 试卷概况 1、 试题结构 a、 ...全面考察了第一章所学知识,如选择题 1-5 题,填空题 11、12、 13 题,解答...

高一年级第一次月考质量分析会发言稿

章文伟老师学识渊博,教 育教学方式诙谐幽默,深得班级学生的喜爱。易戆如老师和...七年级月考质量分析... 4页 免费 在高一年级学期第一次... 2页 ...

第一次月考试题质量分析

2015-2016 年第一学期第一次月考试题质量分析一、 语言积累和运用 1、 知识点 古诗默写(第 1 题) 、注音(第 2 题) 、书写(第 3 题) 、成语运用(第 4...

高一第一次月考物理考试质量分析

高一第一次月考物理考试质量分析_高一理化生_理化生...13 56 44 11 4 16 65 45 23 39 错误情况 少...金山中学2011学年第一学... 9页 免费 高一物理第...

三年级数学第一次月考质量分析

分数段人数如下: 100 分 90-99 分 80-89 分 70-79 分 60-69 分 50-59 分 40-49 分 40 分以下 0 1 4 1 1 1 1 2 综数据分析,本次月考...

高一政治学科第一次月考质量分析报告

高一政治学科第一次月考质量分析报告本次政治试卷特点 1 注重对基础知识的考查,分值安排较合理,符合高一学情。 2 突出重点、贴近生活。 试题范围是第一单元生活...

七年级上学期第一次月考质量分析

年级上学期第一次月考质量分析_数学_初中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 七年级上学期第一次月考质量分析_数学_初中教育_教育专区。...

罗红宇2015年4月高一地理第一次月考质量分析

高一地理第一次月考质量分析【撰稿人】罗红宇 【考试时间】2015 年 4 月 1 日 【题号】36 题(2))小题 【考查知识】世界人口数量的变化、主要人口大国的...

县实验中学高一第一次月考质量分析

县实验中学高一第一次月考质量分析 一、考试的基本...且进步明显,另外第 10、14 班整体呈上升态势,有 ...染上上网、吸烟、赌博等不良习气,导致无心向学,学习...

六年级上学期质量分析 | 五年级上学期质量分析 | 三年级上学期质量分析 | 高一数学期中质量分析 | 高一月考质量分析会 | 高一数学期末质量分析 | 高一语文期末质量分析 | 高一数学质量分析 |