kl800.com省心范文网

13-14学年上学期高一年段第一次月考质量分析


建宁一中13-14学年上学期高一年段第一次月考质量分析表
班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 郑秋芳 58 71.2 57 98.3% 5 8.6% 2 郑秋芳 58 69.6 56 96.6% 0 0.0% 3 吴晓霞 54 61.6 30 55.6% 0 0.

0% 4 吴晓霞 55 59.4 31 56.4% 0 0.0% 5 张书英 56 62.2 40 71.4% 0 0.0% 6 张书英 55 59.8 33 60.0% 0 0.0% 7 朱学东 55 58.6 29 52.7% 0 0.0% 8 朱学东 55 58.7 30 54.5% 0 0.0% 9 林炳娟 55 62.8 44 80.0% 0 0.0% 10 林炳娟 55 64.6 45 81.8% 0 0.0% 11 修芳萍 55 60.1 30 54.5% 0 0.0% 12 修芳萍 55 58.6 30 54.5% 0 0.0% 班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 揭国忠 58 77.7 55 94.8% 31 53.4% 2 揭国忠 58 75.7 52 89.7% 23 39.7% 3 付高南 53 58.2 26 49.1% 3 5.7% 4 付高南 55 56.6 29 52.7% 5 9.1% 5 黄晶姬 56 52.3 18 32.1% 3 5.4% 6 黄晶姬 54 52.7 22 40.7% 1 1.9% 7 刘时浩 55 48.9 17 30.9% 3 5.5% 8 刘时浩 55 49.8 20 36.4% 1 1.8% 9 罗银福 55 54.1 23 41.8% 4 7.3% 10 罗银福 54 55.6 26 48.1% 0 0.0% 11 刘中文 55 59.5 32 58.2% 3 5.5% 12 刘中文 55 56.7 29 52.7% 2 3.6% 班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 李英兰 58 72.1 55 94.8% 15 25.9% 2 李英兰 58 71.4 52 89.7% 11 19.0% 3 丁烽英 54 51.6 17 31.5% 0 0.0% 4 丁烽英 55 49.7 14 25.5% 0 0.0% 5 熊国英 56 45.6 14 25.0% 0 0.0% 6 熊国英 55 48.1 10 18.2% 0 0.0% 7 刘佳 55 46.1 9 16.4% 0 0.0% 8 刘佳 55 48.7 14 25.5% 0 0.0% 9 胡蝶泉 55 48.7 9 16.4% 3 5.5% 10 胡蝶泉 55 47.7 10 18.2% 0 0.0% 11 饶火兰 54 47.7 12 22.2% 0 0.0% 12 饶火兰 55 50.6 15 27.3% 1 1.8%

语     文

数     学

英     语

班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 吴海印 58 67.7 40 69.0% 15 25.9% 2 吴海印 58 70.2 45 77.6% 16 27.6% 3 邱永泰 54 46.8 14 25.9% 1 1.9% 4 邱永泰 55 44.4 12 21.8% 0 0.0% 5 涂逢燕 56 46.8 15 26.8% 2 3.6% 6 涂逢燕 55 40.6 7 12.7% 1 1.8% 7 涂逢燕 55 42.1 8 14.5% 1 1.8% 8 邱永泰 55 43.3 10 18.2% 3 5.5% 9 刘春英 55 36.3 4 7.3% 0 0.0% 10 刘春英 55 41.1 6 10.9% 0 0.0% 11 代团结 55 34.9 2 3.6% 0 0.0% 12 代团结 55 31.5 1 1.8% 0 0.0%

物     理

班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 徐祚寿 58 78.1 56 96.6% 28 48.3% 2 徐祚寿 58 77.4 54 93.1% 26 44.8% 3 王瓅颖 54 60.1 29 53.7% 4 7.4% 4 王瓅颖 55 54.8 24 43.6% 0 0.0% 5 王瓅颖 55 59.2 28 50.9% 5 9.1% 6 王在辉 55 48.5 15 27.3% 2 3.6% 7 王在辉 55 52.1 20 36.4% 3 5.5% 8 黄绍林 55 60.5 27 49.1% 10 18.2% 9 黄绍林 55 56.8 26 47.3% 6 10.9% 10 黄绍林 55 64.2 34 61.8% 6 10.9% 11 张华汉 55 54.5 25 45.5% 1 1.8% 12 张华汉 55 50.4 18 32.7% 1 1.8% 班级 任课教师 参考人数 平均
分 及格
人数 及格
率 优秀
人数 优秀
率 1 官爱娥 58 72.7 56 96.6% 12 20.7% 2 章红 58 69.7 54 93.1% 3 5.2% 3 官爱娥 54 64.6 41 75.9% 1 1.9% 4 官爱娥 55 63.3 39 70.9% 4 7.3% 5 官爱娥 56 63.8 38 67.9% 1 1.8% 6 章红 55 55.8 20 36.4% 0 0.0% 7 章红 55 58.4 28 50.9% 0 0.0% 8 章红 55 56.7 24 43.6% 1 1.8% 9 杜金英 55 59.9 29 52.7% 0 0.0% 10 杜金英 55 57.1 24 43.6% 0 0.0% 11 杜金英 55 60.8 34 61.8% 4 7.3% 12 杜金英 55 60.5 30 54.5% 2 3.6%

化     学

平均总分、最高分及名次统计
班级 班主任 平均总分 最高分 前50名 前100名 前150名 前200名 前250名 前300名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 郑秋芳 李英兰 王名亮 邱永泰 王瓅颖 熊国英 刘时浩 黄绍林 李增发 林炳娟 杜金英 刘中文 439.5 434.1 342.9 328.2 329.9 305.4 306.1 317.8 318.5 330.4 317.6 308.3 522 520 439 436 470 440 416 438 454 451 458 450 26 21 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 41 38 3 2 3 5 0 2 1 3 1 1 48 47 9 10 6 5 5 6 3 5 7 2 52 52 13 13 11 7 6 11 10 10 11 4 57 55 21 20 16 9 9 11 15 18 12 10 58 56 26 24 21 15 13 13 20 21 17 16

各班前30名平均分
班级
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年 班主任 郑秋芳 李英兰 王名亮 邱永泰 王瓅颖 熊国英 刘时浩 黄绍林 李增发 林炳娟 杜金英 刘中文 段 语文
73.13 71.60 64.53 62.97 64.90 63.00 60.03 60.40 65.20 67.07 63.13 61.70 64.81

数学
84.37 82.07 66.14 68.90 60.53 63.50 61.13 61.53 65.07 66.00 70.33 66.97 68.04

英语
77.03 75.83 57.83 56.03 52.77 54.67 51.87 53.57 54.70 56.57 53.93 58.27 58.59

物理
77.33 80.93 57.37 54.97 57.33 49.53 49.93 51.70 44.33 49.87 43.50 36.30 54.43

化学
84.47 84.50 68.90 64.27 68.53 59.17 60.93 71.20 67.40 72.57 64.63 60.83 68.95

政治
74.97 71.97 68.47 69.67 69.20 60.90 60.90 59.23 66.63 61.47 67.20 65.50 66.34

总分
471.30 466.90 381.03 376.80 373.27 350.77 344.80 357.63 363.33 371.33 362.73 349.57 380.79

内部资料、仅供教师教学参考、不得外传


高一年级第一次月考化学质量分析(王成兰)

高一年级第一次月考化学质量分析撰写人:王成兰 2016 年 10 月 26 日 一、...二、原因分析就拿我上的三个班级来说,14 班均分 57.80 分,13 班 52.42...

高一数学第一次月考质量分析报告

高一数学第一次月考质量分析报告_高一数学_数学_高中...做到统一教 学目标要求、统一教学重点、统一双基训练...北海七中2011年秋季学期... 暂无评价 3页 1下载券...

高一语文上学期第一次月考质量分析

高一语文上学期第一次月考质量分析高一上学期第一次...第 20 题应为两问,分别结合两段回答,较多学生漏了...2013学年高一语文上学期... 暂无评价 9页 ¥2....

高一政治学科第一次月考质量分析报告

高一政治学科第一次月考质量分析报告本次政治试卷特点 1 注重对基础知识的考查,分值安排较合理,符合高一学情。 2 突出重点、贴近生活。 试题范围是第一单元生活...

第一学期高一物第一次月考试卷质量分析

第一学期高一第一次月考试卷质量分析西一中 惠兴...和规律,是否会运用所学概念和规律分析具体的问题情景...13 7 0.20 14 难度系数: 0.75 0.70 题号: 8...

2013-2014七年级数学第一次月考质量分析

2013-2014七年级数学第一次月考质量分析_数学_初中教育_教育专区。七年级数学月...2013—2014 学年度第一次月考质量分析(七年级数学) 赵迎春 临汾市解放路学校 ...

县实验中学高一第一次月考质量分析

县实验中学高一第一次月考质量分析 一、考试的基本...且进步明显,另外第 10、14 班整体呈上升态势,有 ...染上上网、吸烟、赌博等不良习气,导致无心向学,学习...

12~13学年第二学期高一年段第一次月考(1)

周宁一中 2012 ~ 2013 学年第学期高一年段第一次月考 英语科试卷第Ⅰ卷(三部分,共 80 分)第一部分 听力(共 15 小题;每小题 1 分,满分 15 分) 第...

七年级上学期第一次月考质量分析

七年级上学期第一次月考质量分析_数学_初中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 七年级上学期第一次月考质量分析_数学_初中教育_教育专区。...

高一(2)班高一年级生物第一次月考试质量分析

高一(2)班高一年级生物第一次月考试质量分析_初一...在考查生物学基本知识的同时,注重对学生能力的 考...高一年级 13高一年级 14高一年级 15 班...