kl800.com省心范文网

函数1三要素小练习


函数小练习(一) 三要素
1. 下列四组函数表示的是同一函数的是( ) 2 A. f(x)=|x|,g(x)=( x) B. f(x)=x2,g(x)=(x+2)2 x C. f(x)= x+1· x-1,g(x)= x2-1 D. f(x)=x0,g(x)=x 2x+1 2. 函数 y= 2 的定义域是( ) 2x -x-1 1? ? 1 ? ? ? 1 ? A. ?-∞,-2?∪?-2,+∞? B. ?-2,+∞? ? ? ? ? ? ? 1? ? 1 ? 1 ? ? ? C. ?-∞,-2?∪?-2,1?∪(1,+∞) D. ?-2,1?∪(1,+∞) ? ? ? ? ? ? A1.函数 y ? 2x ?1 ? 3 ? 4x 的定义域为( A
1 3 (? , ) 2 4

) D
1 (? ,0) ? (0,??) 2

B

1 3 [? , ] 2 4

C

1 3 (??, ] ? [ ,??) 2 4

3.

?x+2,x≤-1, 2 已知 f(x)=?x ,-1<x<2, ?2x,x≥2,
3 B. 1 或2

若 f(x)=3,则 x 的值是(

)

A. 1

3 C. 1,2或± 3

D. ) D 5

3

( x ? 6) ? x ?5 A1.已知 f ( x) ? ? ,则 f(3)为( ? f ( x ? 2) ( x ? 6)
A 2 B 3 C 4

?1 ? 4. 己知 f?2x-1?=2x+3,f(m)=6,则 m 等于( ) ? ? 1 1 3 3 A. 4 B. -4 C. 2 D. -2 2 ?2x-x ,0≤x≤3, 5. 函数 f(x)=? 2 的值域是( ) ?x +6x,-2≤x≤0 A. R B. [-9,+∞) C. [-8,1] D. [-9,1] 6. 已知函数 y=f(x+1)的定义域是[-2,3],则 y=f(2x-1)的定义域是( 5 A. [0,2] B. [-1,4] C. [-5,5] D. [-3,7] 7. (2011· 济南模拟)函数 f(x)=log2(3x+1)的值域为( ) A. (0,+∞) B. [0,+∞) C. (1,+∞) D. [1,+∞) ?x-2,x≥10, 8. 设 f(x)=? 则 f(5)的值为________. ?f[f?x+6?],?x<10?, ? x ? 1( x ? 0) ? A1.已知 f ( x) ? ? ? ( x ? 0) ,则 f { f [ f (?1)]} = 。 ? 0( x ? 0) ?

)

? x ? 2( x ? ?1) ? A2 在函数 f ( x ) ? ? x 2 ( ?1 ? x ? 2) 中,若 f ( x) ? 3 ,则 x 的值为 。 ? 2 x( x ? 2) ? f?2x-1? 9. (原创题)若函数 y=f(x)的定义域是[-1,3], 则函数 g(x)= 的定义域 x-1 是________. 1 ?2 ? 10. 若 函 数 y = f(x) 的 值 域 是 ?3,3? , 则 函 数 F(x) = f(x) + 的值域是 ? ? f?x? ________. 1-x2 ?1? 11. 已知 g(x)=1-2x,f[g(x)]= x2 (x≠0),那么 f?2?等于________. ? ? 2 12. 已知 f(x+1)=x -3x+2. (1)求 f(2)和 f(a)的值; (2)求 f(x)与 f(x-1)的解析式.

13.已知函数 f ( x) ? log a

1? x (a ? 0且a ? 1) 1? x

(1)求 f(x)的定义域; (2)判断 f(x)的奇偶性并证明;


专题1.3:函数1:三要素

专题1.3:函数1:三要素 文科数学 高考 复习 课件文科数学 高考 复习 课件隐藏>> 函数概念与函数值: 函数概念与函数值: 例一: 陕西文数) 例一: 2010 陕西文...

1.2习题三要素

函数定义域练习题 2页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 1.2习题三要素 隐藏>> 白城民办实验中学 高...

函数三要素

函数三要素专题练习 2页 1财富值 函数三要素 经典习题 4页 5财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 ...

函数的三大要素典型练习题 高一必修1

函数三大要素典型练习题 1.求下列函数的定义域 : (1) y = 1 1+ 1 x...x 三同步练习 . 1.已知函数f ( x +1) = x 2 - 2 x, 则f ( x -...

函数三要素 经典习题

函数三要素 经典习题_初一数学_数学_初中教育_教育专区。人教版 高一数学函数三要素一、定义域 1.定义域:能使函数式有意义的实数 x 的集合称为函数的定义 域。...

函数三要素专题练习

函数三要素专题练习_数学_高中教育_教育专区。对函数三要素的求法,进行了针对性练习函数三要素专题练习 1 求下列函数的定义域: ① f ( x) ? 1 1 ;② f...

1函数概念 三要素相关习题

11:判断下列函数是否是同一函数 2 y=x 与 y= x x2 y=x 与 y= x 不是 2 y=|x|与 y= x 不是 例 2.求下列函数的定义域 (1)y= (x -...

函数三要素专题练习

函数三要素 8页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 函数三要素专题练习 隐藏>> 1.函数 f ( x ) ...

专题一 函数三要素

专题 函数三要素_高三数学_数学_高中教育_教育专区。函数三要素专题...x0 , f ( x) 的解析表达式 4 第三课 函数三要素练习 、选择题 2 1....

(一)函数概念及三要素(答案)

(1)映射的概念: (2)一一映射: (3)函数的概念: 二、函数三要素:定义域,...三.练习题: 1. 已知集合 M={1,2,3,m} N ? {4, 7, n , n ? 3...