kl800.com省心范文网

高三数学(基础题)限时训练(参考答案)


高三数学限时训练参考答案 参考答案
(1)1)A;2)C;3) 2 ;4)2,2;5)A;

(2)1)B;2)C;3)

4 ;4) 4π ,2;5) f ( x ) = cos x ,x ∈ R 3

(3)1)

7 56 ;2)10;3) cos(α β ) = ;4)C;5)D 25 65

(4)1)C;2)A;3) 7 ;4) 8 2 ;5)2

(5)1)8;2)A;3)C;4)A;5) a n =

(n = 1) 2, 6n 5, (n ≥ 2)

(6)1) 3

2n

;2) a n = n ;3)A;4)D;5)C;

(7)1)C;2)C;3) i ≤ 99 , i = i + 2 ;4) a = 12; i = 3 ;5)A

(8)1)C;2)13;3)60;4)9.5;5)

3 ;乙 7

(9)1)C;2)0.6; 3)

1 5 1 1 , ;4) ;5) 3 6 6 3

(10)1.D 2.D 3.A 4.C 5.D 6.B (11)1.D 2.D 3.C 4.D 5.B 6.C (12)1.A 2.B 3.A 4.B 5.A 6.C (13)1.B 2.A 3. B 4.A 5.A 6.B 7.D (14)1.C 2.C 3.D 4.A 5.D 6. A (15)1.D 2.A 3.B 4.C 5.B 6.D (16)1.D 2.A 3.A 4.B 5.B 6.A

(17)1. B 2.B 3.D 4.B 5.C (18)1.B 2. B 3.B 4.A 5.B 6.D (19)1. 3 2.6 2. ( 3, 2 ) 2.D 2.D 2.D 2.C 3.9 3.1 3.D 3.B 3. 30
0

4.3

5. 2 3,π

6
5.2

(20)1.1 (21)1.A (22)1.D (23)1.B (24)1.B

3.2 4.C 4.

4.圆、直线,1 5.C 5.

1 ± 5i +i 2
5.D 5. 12π

2 1 i , 2 2

4. B 4.A

(25)1.

x2 + y2 = 1 2 x2 y2 + =1 8 4

2. D

3.

x2 y2 + =1 8 4
3.

4.

1 2
4. 8

5. 2 2

(26)1.

2.

y2 + x2 = 1 4
x2 y 2 2. =1 4 5

3 2

5.

5 3

4 (27)1. y = ± x ;10 3
4. x
2

3. x2—

y2 =1.; 3

y2 =1 4

5.

3 +1

(28)1.D 2.A 3.B 4.A 5.C 6.A (29)1.D 2.D 3.B 4.D 5.A 6.B (30)1. C 2.A 3. D 4. B 5. D 6. A 7.B (31)1C 2B 3C 4A 5D 6B 7B (32)1D 2B 3C 4B 5C 6B 7B (33)D D B A D C B (34)1.A 2.D 3.B 4.A 5.B 6.B (35)BCBDCC

(37)答案:1—6 题 DCADDB, (7) [ 0, 2] , (8) (38)答案: (1)—(6)题 BCCABC, (7)

7 50

3 2

(39)答案: (1)—(5)题 ADCBD(6) 2 2, 2 + 2 , (8)-15 (7) [ 1,1] , (40)答案: (1)—(6)题 BDBCDD, (7)5, (8)

1 , 2 (41)答案: (1)—(6)题,BBCCDC (7) 5 x y 2 = 0 , (8) 10
(42)答案:1.

5 13

2.

10

3. 6π

(43). 答案:1. (

1 1 , ) 2 2

2. 4π

3 4 1 3. 3
4.

5.68 4.1 5.

6. [ , 3]

3 4

7. ± 2

1 7

6. (Ⅰ) θ = (44)答案:1、 1 < x < 2 7、 π , 7π
6 6

π
3

(Ⅱ) | a + b | 的最大值为 3。 2、

1 2

3、 3

4、5

5、40

6、 1 a3
3

8、 90

9、(1) sin α π = = 4 3 3 (2) tan 2α = 24 10 7 3


(45)答案:1、 a = 4

2、 2 + i

3、 y = cos 2 x
π

4、 m = 1

5、m<n

6、 V = 2π + 1 π 3 = 3π
3

7、 3
π

=

1 3

1 B 11 D 21 A 31 D 41 B 51 C 61 B
71. -3 ;

2 C 12 A 22 A 32 B 42 B 52 B 62 D

3 A 13 A 23 D 33 D 43 D 53 C 63 B
72. 4 ;

4 A 14 C 24 A 34 A 44 B 54 C 64 A

5 D 15 B 25 C 35 C 45 D 55 D 65 A

6 B 16 B 26 B 36 D 46 C 56 A 66 B

7 D 17 A 27 A 37 B 47 A 57 C 67 B
7 ; 25

8 D 18 A 28 A 38 B 48 C 58 B 68 C

9 D 19 B 29 D 39 A 49 C 59 B 69 D
75. 1 ;

10 C 20 D 30 D 40 A 50 A 60 B 70 B

73. 2 ; 74.

76.

5 ; 11

77.

3 478. 4 ;

79. 4 ;

80. 2 ;

81. 5 ;

82.

7;


83. 1:6 ; 84.

60 o ;

85.

45 o
90.

86. 1 ;

87. 2,

π
2

; 88.

(0,1] ;

89. ρ cos θ

= 2;

6 . 2


赞助商链接

高三数学(基础题)限时训练

, ? ,则 f(x)的 ? 3 2? 解析式为___; 高三数学限时训练(3)《三角函数》之二 1.若 sin( ? 2 ?? ) ? 3 5 ,则 cos 2? ? ___。 ? 6 2....

高三数学(基础题)限时训练11-20

高三高考数学基础题限时训练 基础好一点的学生15分钟可以完成高三高考数学基础题限时训练 基础好一点的学生15分钟可以完成隐藏>> 高三数学限时训练( ) 高三数学限时...

全品高考数学考前专题限时训练含答案(基础+提升)作业答案

全品高考数学考前专题限时训练答案(基础+提升)作业答案_数学_高中教育_教育...由题意知命题“对任 2 意 x∈R,都有 x3>x2”的否定是“存在 x0∈R,...

高三数学(基础题)限时训练1-10

, ? ,则 f(x)的解析式为___; ? 3 2? 高三数学限时训练(3) 高三数学限时训练( )《三角函数》之二 三角函数》π 3 1.若 sin( + θ ) = ,则 ...

南京一中高三数学限时训练试题1-4(含答案)

南京一中高三数学限时训练试题1-4(含答案)_高三数学_数学_高中教育_教育专区。原创精校无误 2012高三高三数学限时训练试题( 高三数学限时训练试题(1)姓名___学号_...

数学基础小题限时40分钟训练(一)

数学基础题限时40分钟训练(一)_高三数学_数学_高中教育_教育专区。数学基础小...数学基础题限时 40 分钟训练(一)参考答案 2 1.B [B={x|1<log2x<2}...

高考大题限时训练2试题及答案

高考大题限时训练2试题及答案_高三数学_数学_高中教育_教育专区。高考数学理科前四个大题训练高考大题限时训练 2 试题及答案 1 1.已知函数 f(x)=cos x(sin ...

岳阳市一中2016届高三理科中档题大题限时训练(1)参考答案

岳阳市一中2016届高三理科中档题大题限时训练(1)参考答案_高三数学_数学_高中教育_教育专区。岳阳市一中2016届高三理科数学中档题限时训练一参考答案。...

高三数学能力题训练 11

高三数学能力题训练 08 7页 5财富值 高三数学(基础题)限时训练... 10页 免费...切线斜率为 k,讨论|k|≤1 的充要条件 高三数学综合训练 17 参考答案 1 B ...

高三数学限时训练以及参考答案

高三数学限时训练以及参考答案_数学_高中教育_教育专区。高三数学限时训练(十九) 一.填空题(本大题共 14 小题,每题 5 分,满分 70 分) 2 ?1 x ?1 2 1...