kl800.com省心范文网

2016年高考(842)湖南省株洲市第二中学2016届高三上学期第一次月考语文试题 Word版含答案


株洲市第二中学 2016 届高三第一次月考试卷 语文试题 本试卷分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分。本试卷满分150分,考试时间150分钟 第I卷 阅读题 甲 必考题 一、现代文阅读(9分,每小题3分) 阅读下面的文字,完成l~3题。 一个国际科学家小组携带数吨硫酸铁粉末启航前往南极, 以研究能否以硫酸铁为 “肥料” 促进南极海域海藻等微生物的生长来减缓全球变暖的速度。 该小组的 9 名研究人员来自东英吉利亚大学和普利茅斯海洋实验室。 预计科学家们将于 2 月开始进行实验,届时他们将把数吨硫酸铁倾倒入南极海域,同时还将向海中释放硫化六 氟化合物示踪剂,该示踪剂可检测硫酸铁的变化和去向。 铁元素可提高海洋生态系统生产力的理论在本世纪 20 年代就被提出,此后科学家们一 直在对这一理论进行检验、 完善。 科学家们近年来在位于赤道的太平洋海域进行实验时曾发 现,硫酸铁确实能起到让“蓝色海洋变绿”的作用。硫酸铁不仅可大幅度提高该海域硅藻等 藻类的生长,而且一些微生物体内的叶绿素还因此增加了 30 多倍。 科学家们认为, 在南极海域研究铁元素与海洋生产力的关系具有更加重要的意义。 一方 面因为南极海域被认为在地球海洋中是最“缺铁”的,而这种营养缺乏很可能对该海域海洋 生产力造成了某种程度的限制。另外,与作为二氧化碳源的太平洋等海域不同,南极海域可 吸收温室气体,其海洋生产力提高后可起到减少大气中二氧化碳含量的目的。 不过, 科学家们同时也指出投放硫酸铁后海中浮游生物会增加, 这是否会成为一个新的 温室气体来源尚需研究。 1.下列选项中不属于国际科学家小组研究内容的一项是( ) A.以硫酸铁为“肥料”促进南极海域微生物的生成以减缓全球变暖的速度。 B.向南极海域倾倒硫酸铁。 C.向南极海域投放硫酸铁以增加浮游生物数量。 D.向南极海域释放硫化六氟化合物示踪剂。 2.国际科学家小组进行向海洋投放硫酸铁研究的可行性依据是( ) A.本世纪 20 年代提出的铁元素可提高海洋生态系统生产力的理论。 B.硫酸铁可以让蓝色海洋变绿。 C.硫酸铁可大幅度提高海域硅藻等藻类的生长,促进叶绿素增长。 D.试验证明铁元素可以提高海洋生态系统生产力。 3.对文中提供的信息理解正确的一项是( ) A. 向海中释放的硫化六氟化合物示踪剂既可检测硫酸铁的去向,也可辅助硫酸铁起到 相应的作用。 B. 海洋生产力包括让蓝色海洋变绿,提高海域硅藻等藻类的生长,使微生物体内的叶 绿素成倍增长。 C. 在南极研究铁元素与海洋生产力的关系,既有该海域的特殊性,又对减缓全球变暖 具有重要意义。 D. 向海内投放硫酸铁后,可减缓全球变暖的速度,但又形成新的温室气体来源,需慎重 行事。 二、古代诗文阅读(36 分) (一)文言文阅读(19 分) 阅读下面的文言文,完成 4~7 题。 詹鼎传 【明】方孝孺 詹鼎,字国器,宁海人也。其家素贱,父鬻饼市中,而舍县之大家。大家推吴氏最豪贵, 舍其家,生鼎。鼎生六七年,不与市中儿嬉敖,独喜游学馆,听人读书,归,辄能言诸生所 诵。吴氏爱之,谓其父令儿读书。鼎欣然,其父独不肯,骂曰: “吾故市人家,生子而能业, 吾业不废足矣,奈何从儒生游也?”然鼎每自课习,夜坐饼灶下,诵不休。其父见其志不可 夺,遣之读书。逾年,尽通其师所能,师辞之。时吴氏家延师儒,鼎就学,吴氏亦子育之, 使学。未数年,吴氏子无能与鼎谈者,其师去,鼎遂为吴氏诸子师。 元末方国珍起海上,不能制,以重位授之。国珍开府 【注】 庆元,求士为己用。国珍闻鼎 有才,以计获之。鼎为所获,无

赞助商链接