kl800.com省心范文网

小学语文苏教版一年级下册《识字7 青 清请晴情睛蜻》优质课公开课课件比赛课面试试讲课件


小学语文苏教版一年级下册 《识字7 青 清请晴情睛蜻》 优质课公开课课件比赛课面试试讲课件 识字7 shēn 青蛙 身穿花衣裳, chàng gē shang 唱歌呱呱叫, 田里捉害虫, 丰收立功劳。 shōu zhuō hài láo 三月到,草儿绿, lǜ 一根小芽探出头。 gēn tàn 青 青 我没有好朋友, 太孤单了。你能 帮我找到好朋友 吗? 青 氵 日 虫 讠 目 忄 心 氵 日 虫 青 目 讠 忄 qīng qīng jié qǐng qǐng zuò 清 清洁 qí ng qí ng tiān 请 请坐 qí ng shì qing 晴 晴天 jīng yǎn jing 情 事情 qīng qīng tí ng 睛 眼睛 蜻 蜻蜓 晴 qí ng qí ng qǐng qīng 请 jīng 清 qīng 情 睛 qí ng 蜻 今天是个大(晴)天。 qí ng qǐng jīng qīng qīng 情 请 睛 清 qīng 蜻 清)呀! 池塘里的水真( 蜻 睛)。 小( )蜓长着一对大眼( 晴 qǐng qí ng qí ng qīng tí ng zhe yǎn jing 情 jīng 请 qīng 睛 qīng 清 蜻 qǐng 青蛙(请)朋友来做客。 qí ng zuò kè 青蛙的心(情)真好呀! qí ng qīng qǐng qí ng 晴 清 jīng 请 qīng 情 睛 蜻 qí ng qīng qǐng qí ng 晴 清 请 情 jīng qīng 睛 蜻 形声字 天气晴,池水清。 小蜻蜓,大眼睛, 飞来飞去捉蚊虫。 zhuō wén qīng tí ng yǎn jing qí ng qīng 天气晴,池水清。 小蜻蜓,大眼睛, 飞来飞去捉蚊虫。 zhuō wén qīng tí ng yǎn jing qí ng qīng 洁 坐 眼 事 捉 晴 情 睛 眼 你们能帮我找几 个好朋友吗? 丁

赞助商链接

春苏教版语文一年级下册识字7《青清请晴情睛蜻》word教案

苏教版语文一年级下册识字7《青清请晴情睛蜻》word教案 - 识字 8 教学目的: 1、学生学会本课 4 个生字以及由这些生字组成的词,认识 1 个偏旁 忄。 2...

(2017年春季版)《识字7 青 清请晴情睛蜻》同步练习

(2017年春季版)《识字7 清请晴情睛蜻》同步练习_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。苏教版一年级下册配套使用资料 《识字 7 清请晴情睛蜻》同步...

新苏教版一年级语文下册《识字7》说课稿

苏教版一年级语文下册《识字 7 说课稿 一、...“”交上好朋友“清、、请、情、”后...一年级语文下册课件《识... 32页 2下载券 苏教...

(公开课教学设计)苏教版一年级下册语文《识字七》

(公开课教学设计)苏教版一年级下册语文《识字七》_语文_小学教育_教育专区。...出示黑板 、清、、情、、请坐、 眼 、心山 水秀 蜓、 天、 香...

(公开课教学设计)苏教版一年级下册语文《识字七》

(公开课教学设计)苏教版一年级下册语文《识字七》_语文_小学教育_教育专区。...出示黑板 、清、、情、、请坐、 眼 、心山 水秀 蜓、 天、 香...

(公开课教学设计)苏教版一年级下册语文《识字七》

(公开课教学设计)苏教版一年级下册语文《识字七》_语文_小学教育_教育专区。...出示黑板 、清、、情、、请坐、 眼 、心山 水秀 蜓、 天、 香...

新苏教版一年级语文下册《识字7》说课稿

苏教版一年级语文下册《识字7》说课稿_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。...(眼睛)讠请 (请坐) 目虫 识字 7 清(清洁) 氵(蜓) 忄情 (事情...

2017新苏教版一年级下册语文《青 清请晴情睛晴》教学实...

2017 新苏教版一年级下册语文 《青 清请晴情睛晴》教学实录及反思 一、识字教学情境化 〖问题〗 低年级的孩子活泼、好动,注意力不够集中,而识字教学又相对 ...

苏教版一年级语文下册识字5、识字6、识字7、识字8教案

苏教版一年级语文下册识字5、识字6、识字7、识字8教案_语文_小学教育_教育专区...2.教师放,学生学习“、请、情、”。 3.巩固所学的字词。 4.指导...

识字8苏教版一年级下册设计意图反思

识字8苏教版一年级下册设计意图反思_一年级语文_语文...教学准备 课件、生字转盘 教学过程 一、温故知新 ...(板书:清、、请、情、) 3.师:娃娃...